Till innehåll på sidan

Handbrandsläckare på KTH

KTH ska enligt LSO som nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. KTH:s anställda och studenter ska ha utbildning och tillgång till utrustning för att möjliggöra en första insats vid uppkomst av brand.
Val av handbrandsläckare skall anpassas efter verksamhetens art, förutsättningar, bransch standard och MSB:s rekommendationer och ska samverkas med brandskyddsansvarig vid skolan eller motsvarande och KTH:s säkerhetsfunktion. KTH monterar som standard handbrandsläckare av typ skumsläckare i sina lokaler om inga andra förutsättningar eller krav föreligger.

Definition

  • LSO – Lagen om skydd mot olyckor.
  • MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
  • Klass A - Handbrandsläckare för brand i fast material såsom trä, papper, textil och olika plastmaterial.
  • Klass B – Handbrandsläckare för brand i vätska och/eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform, såsom, diesel, bensin och olja.
  • Klass C – Handbrandsläckare för gasbrand.

Förekommande släckningsutrustning inom KTH

Skumsläckare

Skumsläckare är en klass AB-brandsläckare.

Skumsläckare består huvudsakligen av vatten. Genom att blanda i tillsatsämnen förändras vattnets ytspänning och egenskaper och har en kastlängd omkring 4-5 meter. Skumsläckare är godkända för släckning av elektriskt apparater upp till 1000v.

Skum är inte lämplig som släckmedel vid brand i vattenlösliga vätskor som alkohol och aceton, vilket då kräver ett speciellt alkoholresistent skum.

Pulversläckare

Pulversläckare är en klass ABC-brandsläckare.

Pulversläckare innehåller olika pulver med olika släckkapacitet och har en kastlängd omkring 5-7 meter. Pulvret leder inte ström, vilket medför att det går att släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig. Pulversläckarens släckmedel är ett finfördelat pulver vilket smutsar ner kraftigt och tränger in i alla utrymmen. Pulversläckare bör inte användas i rum med känslig elektronisk utrustning eller i annan utrustning som kan ta skada.

Professionell sanering krävs då en pulversläckare har brukats.

Kolsyresläckare

Kolsyresläckare är en klass B-brandsläckare.

Kolsyresläckare innehåller koldioxid i vätskefas vilket tränger bort luften och kväver branden och har en kastlängd runt 1-3 meter. Koldioxiden är ett rent släckmedel som inte lämnar några spår efter sig och är inte strömledande. Kolsyresläckare är lämplig för användning för släckning av brand i elektronik, el-centraler och i laboratoriemiljöer.

Tillse en säker hantering vid användning kolsyresläckare då risk för köldskador uppstår snabbt vid kontakt med hud då släckmedlet är väldigt kallt (-79 grader). Risk finns även att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna.

Brandfilt

Brandfilt består av ett eller två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager vilket släpper igenom ett minimum av brännbara gaser. Brandfilten kväver elden genom att läggas eller omsluta det som brinner sedan stryk och tryck med händerna ovanpå filten.

Rekommenderad storlek på filten är minst 120 x 180 centimeter.
Brandfilt som används för släckning är förbrukad och måste bytas ut mot ny.

Inomhusbrandpost

Inomhusbrandpost är en upprullad brandslang vilket som oftast förvarar i avsedda skåp. Brandposten är ansluten till ett utkast med vatten. En brandpost har generellt ingen begränsning avseende tillgång till vatten vilken är en fördel men kan medföra risk för omfattande vattenskador.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-02