Till innehåll på sidan

Egenkontroll Brandskydd

Syfte

Egenkontroll av brandskydd syftar till att systematiskt kontrollera att det tekniska brandskyddet och verksamhetslokalerna sammantaget ger möjlighet till hantering av brand eller risker, tidig upptäckt och säker utrymning.

Omfattning

Denna rutin gäller för hela KTH, skolspecifika beskrivningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Organisation

Skolchefen ska genom att fastställa det systematiska brandskyddsarbetet tillse att det finns en organisation som ger utrymme för egenkontroll av brandskyddet. Egenkontrollen genomförs av den som har delegationen eller fått uppgiften tilldelad.

Utbildning

Den som har uppgiften ska:

  • Känna till uppgiftens syfte, mål och omfattning.
  • Ha god kännedom om verksamhetens utformning och risker.
  • Ha god lokalkännedom för sitt respektive område.
  • Ha kunskap om brands uppkomst.
  • Ha kunskap om grundläggande principer för brandskydd.
  • Ha god kunskap om utrymningsvägars och släckutrustnings placering och utformning.
  • Kännedom om säker plats för personer med funktionsnedsättning.

Administrativt stöd

Till stöd för egenkontrollen finns en checklista framtagen, checklistan ger möjlighet till att grundläggande kontrollera, dokumentera, vid avvikelse rapportera samt följa upp brandskyddet.

Genomförande

Egenkontroll brandskydd ska genomföras kvartalsvis eller tätare i förhållande till verksamhetens förutsättningar eller utformning/inriktning.

En checklista upprättas för vart våningsplan eller tillika ett organisatoriskt område. Instruktioner och vägledning framgår av funktionsknappar i checklistan. För varje kontrollpunkt finns ett noteringsfällt där detaljerad information om risk eller avvikelse noteras. Var noga med att ange utrustnings ID, specifikt rum/korridor labb etc, och geografisk placering.
Checklista egenkontroll brandskydd

Rapportering

Rapportering av egenkontroll, brist, risk och felanmälan görs genom att skicka in checklistan till säkerhetsgruppen via mail (funktionsknapp i checklistan).

Uppföljning

Säkerhetsfunktionen på KTH och skolan ska gemensamt följa upp rapporterad brist, risk och fel så normal och säker funktion återfås skyndsamt. Dokumentation över genomförd egenkontroll ska arkiveras på skolan och finnas tillgänglig vid ev tillsyn.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-31