Till innehåll på sidan

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på KTH

KTH ska i egenskap av ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller lokal där KTH bedriver verksamhet, i skälig omfattning hålla och underhålla utrustning för släckning av brand och livräddning, samt aktivt verka för att anställda och studenter ska ha kunskap om brand och brandförlopp, för att förhindra, förebygga och begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand.

På dessa sidor får du stöd i verksamhetens arbete med planering, utbildning och övning, samt hur du dokumenterar, kontrollerar samt åtgärdar och följer upp brandskyddsarbetet i verksamheten. Detta utifrån SBA perspektivet, LSO och förhållandet till KTH:s regler.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-19