Till innehåll på sidan

Särskild händelse och kris på KTH

En särskild händelse är plötslig, oförutsedd och kräver särskilda insatser och resurser. En särskild händelse kan uppstå oavsiktligt som en allvarlig olycka, avsiktligt genom hot eller terrorattentat, men också genom naturkatastrofer. På KTH ska det finnas organisatorisk förmåga, verksamhetsmässiga och administrativa färdigheter för att möta och hantera särskilda händelser som uppstår.

Insatserna ska verka för att skydda anställdas, studenters och besökares liv och hälsa.
De ska förhindra och begränsa skador på KTH:s varumärke, egendom och miljö.
Insatsarbetet ska upprätthållas löpande i processer för att verksamheten så snabbt som möjligt ska kunna återgå till normalläge.

En särskild händelse kan utvecklas till en krissituation beroende på var den uppstår, vilken omfattning den har och hur den drabbar verksamheten. En särskild händelse kan drabba KTH oavsett om den uppstår lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

En kris ska allvarligt skada, störa eller hota KTH:s verksamhet. Av KTH:s säkerhetspolicy framgår att Krishanteringsförmågan på KTH ska vara hög och processen tydligt formulerad på central nivå och inom skolorna. I KTH:s krishanteringsplan framgår hur KTH identifierar, värderar och klassificerar den särskilda händelsen och beslutar om den ska betraktas och hanteras som en kris och där igenom belastar KTH centralt med dess resurser, eller om den ska hanteras lokalt inom skolan.

Webbsidor:
Säkerhetspolicy  
Anvisning om KTH:s krishanteringsplan

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-18