Till innehåll på sidan

Information till anställda med anledning av coronaviruset

Information som endast gällde till 15 augusti togs bort 16 augusti.

Senaste uppdatering:
210920 kl 13:00, ny rubrik under "undervisning och examination": "Vad händer 29 september"?

Information för dig som är student  | Så arbetar KTH med covid-19
Frågor och svar för anställda  | Frågor och svar för chefer och ledare

På denna sida

Arbete på campus och på distans

Den tidigare uppmaningen om hemarbete upphörde från och med 16 augusti. För personal med reglerad arbetstid (teknisk och administrativ personal) ska eventuellt arbete från hemmet fortsättningsvis regleras genom individuella distansarbetsavtal mellan den anställda och dennas chef. För personal med förtroendearbetstid gäller som tidigare att vara på plats när arbetsuppgifterna så kräver.

 Verksamheten ska planeras så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. Samordning ska ske kring gemensamma lokaler och allmänna utrymmen där flera enheters/motsvarande medarbetare vistas samtidigt. Stöd och service anpassas därefter.

Undervisning och examination

Vad händer 29 september?

Den 29 september upphör begränsningarna när det gäller antalet deltagare vid olika tillställningar och event. Detsamma gäller för KTH:s verksamhet, och nuvarande begränsningar med anledning av pandemin upphör.

När det gäller undervisningen på KTH ska den inriktning som slagits fast i ”scenariobeskrivning låg” fortsatt gälla avseende den pedagogiska inriktningen.

Höstterminen 2021

Grundutbildningsutskottet har under våren 2021 arbetat fram tre scenarier för hur undervisning och examination kan bedrivas på KTH. Syftet är att strukturera förutsättningarna för utbildning på KTH och skapa planeringsunderlag och transparens utifrån två perspektiv. Dessa är att pandemin kan kräva snabba förändringar med kort framförhållning samt KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning.

Scenariobeskrivningen beskriver hur utbildningen kan bedrivas vid tre olika påverkansnivåer, låg, medel eller hög. Därutöver har rektor möjlighet att helt stänga campus för undervisning och examination om situationen så kräver.

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Undervisning och examination genomförs på campus med fokus på såväl fysisk som digital närvaro och styrs i huvudsak av pedagogiska ambitioner i enlighet med KTH:s styrdokument för utbildning med en större variation i såväl undervisning som i examinationsformer.

Utbytesstudier

KTH:s studenter kan bedriva utbytesstudier inom ramen för sin utbildning på KTH under förutsättning att mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter inresa. Därutöver krävs att regeringen (utrikesdepartementet) inte har några gällande reserestriktioner till det aktuella landet (för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor). Motsvarande gäller för studenter som ska göra examensarbete eller praktik utomlands. Utresande utbytesstudenter följer partneruniversitetets terminstider för höstterminen 2021.

Utbytesstudenter från KTH som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk på grund av inställt utbyte eller reserestriktioner, erbjuds plats i ordinarie utbildning på KTH.

KTH tar emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbete eller praktik höstterminen 2021. Utbytesstudier kräver fysisk närvaro vid KTH. Inresande utbytesstudenter ska befinna sig i Sverige vid utbytet, om inte annat har överenskommits. Även studenter inom ramen för utbildningssamarbeten ska befinna sig i Sverige då studierna enligt utbildningsplan för samarbetet bedrivs på KTH, om inte annat har överenskommits inom ramen för samarbetet.

Studieavgifter

Studieavgiftsskyldiga studenter medges full återbetalning av studieavgift för höstterminen 2021 fram till och med terminsstart. Ingen utökad avbetalningsplan för studieavgift medges.

Undervisningslokaler

KTH:s lokaler har anpassats för att minska risken för smittspridning.

Observera att även möbleringen i lärosalar och är anpassad för att minska risken för smittspridning. Möbleringen får därför inte ändras, och möbler får inte flyttas mellan salar.

I och med att pandemirestriktionerna upphör 29 september kommer möbleringen då att börja återställas.

Om student testas positivt

Student som har testats positivt för covid-19 bör meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans utbildningsadministrativt ansvariga och ska dessutom tänka på tystnadsplikten. Därefter görs en bedömning av grundutbildningsansvarig i samråd med vicerektor för utbildning och berörd skolchef om lämpliga åtgärder.

Om du blir sjuk

Om du som arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbetet är din chef skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om chefen i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats. Det är därför viktigt att du meddelar din chef om du misstänker att du blivit smittad i samband med arbetet.

Om du får symptom som kan tyda på covid-19 är det viktigt att du omedelbart går hem och undviker att komma nära andra människor. Det är också viktigt att alla som har sådana symptom testar sig för att få veta om de är smittade eller inte. Det är inte bara för din egen skull, utan det ger också dem du eventuellt smittat en möjlighet att testa sig. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen. Du är inte skyldig att testa dig men du måste vara noggrann med att inte utsätta andra för smittorisk och då behöver du veta om du är smittad eller inte.

Om du får ett positivt svar på testet måste du delta i smittspårning. Du får instruktioner för detta i samband med ett eventuellt positivt svar vid provtagning.

Om du haft kontakt med eller ingår i samma familj som någon med covid-19 gäller särskilda förhållningsregler.

Rapportering av sjukfrånvaro

Informationen finns nu på på sidan Om du blir sjuk .

Riskgrupper

Informationen finns nu på på sidan Om du blir sjuk .

Stödsamtal

Med samhällskrisen har vi haft en annorlunda tid, som kan ha orsakat oro, stress och press utöver det vanliga. Behöver du stöd för att hantera oro eller sortera tankar? Möjligheten att erhålla samtalsstöd genom vår företagshälsovård Avonova är nu utökat från tre till sex tillfällen och gäller både medarbetare och chef. Samtalen sker med beteendevetare eller annan kompetens som Avonova bedömer lämplig.

I vanliga fall kan anställda besöka Avonova tre gånger för samtalsstöd på eget initiativ och utan återkoppling till chef eller HR vilket nu är utökat till sex gånger, därefter behöver överenskommelse mellan företagshälsovården och chef eller HR göras för ytterligare samtal.

Besök inom annan kategori än samtalsstöd är fortfarande begränsade till tre gånger med möjlighet till fler beviljade besök efter kontakt mellan Avonova och chef eller HR.

Forskarstuderande med stipendium (och som alltså inte är anställda) har möjlighet att vid behov kontakta studenthälsan

Utökningen av antal besök för samtalsstöd gäller tills vidare och är en partsgemensam satsning mellan arbetsgivaren KTH och de lokala fackliga organisationerna Saco-S, ST och Seko.

Telefonnummer till Avonova: 08-120 125 00

Tjänsteresor

Från och med 16 augusti kan såväl inrikes som utrikes tjänsteresor genomföras, men de måste ske i linje med rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD.​​ Alla tjänsteresor ska föregås av godkänd reseorder.

Möten och konferenser

Från och med 16 augusti gäller att fysiska möten ska ske i linje med rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.​​ Oavsett hur många personer som tillåts samlas är det viktigt att i alla sammanhang se till att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Lokaler ska anpassas därefter.

Parkering

Med giltig parkeringsdekal som berättigar till reducerad taxa/personaltaxa är parkering gratis till och med 31 december 2021 på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) markparkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna. I övrigt gäller avgift.

Disputation

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

Det är allas ansvar att se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Beroende på lokalens eller platsens storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare får delta.

Se även avhandling, disputation och examen .

Planering, samordning och ansvar

Som arbetsgivare har KTH ansvar att förebygga risker och brister i arbetsmiljön och inom ramen för det vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Medarbetare och studenter ska ta det personliga ansvaret som krävs för att förhindra smittspridning. Beredskap i verksamheten ska finnas för att snabbt hantera nya förutsättningar enligt eventuellt förändrade direktiv från KTH eller ansvariga myndigheter.

Frågor och svar

Frågor och svar återfinns nu på en separat sida