Till innehåll på sidan

Information till anställda med anledning av coronaviruset

Information för dig som är student  | Så arbetar KTH med covid-19  | Frågor och svar för chefer och ledare

Från och med 1 december 2021 gäller enligt regeringsbeslut restriktioner för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som hålls inomhus. KTH:s undervisning och forskning berörs inte, men konferenser, öppna föreläsningar, konserter med mera där allmänheten har tillträde omfattas.

För sammankomster på upp till 100 personer gäller inga nya restriktioner. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare krävs antingen att deltagarna uppvisar giltigt vaccinationsbevis om de är 18 år eller äldre eller att sammankomsten genomförs på ett smittsäkert sätt enligt instruktioner som har utarbetats av Folkhälsomyndigheten.

[Uppdaterat 2021-12-01]

På denna sida

Arbete på campus och på distans

Den tidigare uppmaningen om hemarbete upphörde från och med 16 augusti vilket innebär att arbetsplatsen nu åter är på campus. De pandemikopplade restriktionerna, till exempel för hur många som får vistas i olika lokaler, upphörde 29 september.

Undervisning och examination

Höstterminen 2021

Den 29 september upphörde begränsningarna när det gäller antalet deltagare vid olika tillställningar och event. Detsamma gäller för KTH:s verksamhet, och nuvarande begränsningar med anledning av pandemin har upphört.

När det gäller undervisningen på KTH ska den inriktning som slagits fast i ”scenariobeskrivning låg” fortsatt gälla avseende den pedagogiska inriktningen.

I och med att pandemirestriktionerna upphört har även den tidigare pandemianpassade möbleringen i undervisningslokalerna återställts.

 

Vid sjukdom och smitta

Från och med 1 november gäller nya rekommendationer för den som upplever symptom på luftvägsinfektion. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

 Om du som arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbetet är din chef skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om chefen i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats. Det är därför viktigt att du meddelar din chef om du misstänker att du blivit smittad i samband med arbetet.

Information om rapportering av sjukfrånvaro och om riskgrupper finns på sidan Om du blir sjuk .

Om student testas positivt

Student som har testats positivt för covid-19 bör meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans utbildningsadministrativt ansvariga och ska dessutom tänka på tystnadsplikten. Därefter görs en bedömning av grundutbildningsansvarig i samråd med vicerektor för utbildning och berörd skolchef om lämpliga åtgärder.

Stödsamtal

I vanliga fall kan anställda besöka Avonova tre gånger för samtalsstöd på eget initiativ och utan återkoppling till chef eller HR. Detta är nu är utökat till sex gånger. Mer information finns på sidan Företagshälsovård .

Tjänsteresor

Såväl inrikes som utrikes tjänsteresor kan genomföras, men de måste ske i linje med eventuella restriktioner och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD.​​ Alla tjänsteresor ska föregås av godkänd reseorder.

Då situationen i världen snabbt kan förändras är det viktigt att göra en riskbedömning inför varje resa.

Möten och konferenser

Fysiska möten ska ske i linje med eventuella restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.​​ 

Parkering

Med giltig parkeringsdekal som berättigar till reducerad taxa/personaltaxa är parkering gratis till och med 31 december 2021 på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) markparkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna. I övrigt gäller avgift.

Observera att i Kista gäller detta endast på betalplatserna 101-111. Parkeringsplatserna märkta med KTH-skylt är förhyrda parkeringsplatser som endast får användas av den som hyr platsen, fri parkering med dekal gäller alltså inte på dessa platser.

Den 1 januari 2022 upphör möjligheten till gratis parkering.

Disputation

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

Se även avhandling, disputation och examen .