Till innehåll på sidan

Information till anställda med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad 6 april kl 14:30

Senaste uppdateringarna:

  • 210406 kl 14:30, period då läkarintyg inte behöver lämnas förlängd till 30 juni under "rapportering av sjukfrånvaro".
  • 210324 kl 13:00, information gällande anmälningsplikt vid exponering för smitta på arbetet tillagd under "om du blir sjuk".
  • 210309 kl 13:00, perioden för hemarbete förlängd till 31 maj under "arbete på campus och på distans".
  • 210210 kl 10:30, uppdaterad information under "riskgrupper".
  • 210203 kl 11:00, uppdaterat slutdatum under "rapportering av sjukfrånvaro".
  • 210129 kl 09:00, uppdaterad information gällande fortsatt hemarbete t o m 31 mars under "arbete på campus och på distans". Uppdaterad information under "planering, samordning och ansvar".

Information för dig som är student  | Så arbetar KTH med covid-19
Frågor och svar för anställda  | Frågor och svar för chefer och ledare

På denna sida

Arbete på campus och på distans

Chefer och medarbetare ska i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus. Övriga ska arbeta hemifrån. Detta gäller till och med 31 maj 2021. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut.

KTH bedriver till viss del verksamhet på plats under vårterminen 2021 och det innebär att fysisk närvaro i många fall krävs. Verksamheten ska planeras så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. Samordning ska ske kring gemensamma lokaler och allmänna utrymmen där flera enheters/motsvarande medarbetare vistas samtidigt. Stöd och service anpassas därefter.

Undervisning och examination

Vårterminen 2021

Under hösten 2020 har KTH prioriterat nya studenter på behörighetsgivande utbildning, grundnivå och avancerad nivå och studenter i kurser med praktiska moment när det gäller campusförlagd undervisning. Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten 2020 behöver lärosätena anpassa sin undervisning. På KTH sker det genom att utbildningen vid KTH genomförs campusbaserat med betydande delar av nätbaserade inslag.

Rektor har den 26 november 2020 beslutat om följande gällande vårterminen 2021 samt resterande del av höstterminen 2020. Beslutet (V-2020-0801) gäller tills vidare, dock längst till och med 28 augusti 2021. Ändringar kan behöva göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

Observera att detta beslut ersätter tidigare fattat beslut (V-2020-0724 Beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021, 2020-10-22), som härmed upphävs. Innehållet i det upphävda beslutet var det som publicerades på denna sida 23 oktober 2020 men nu är borttaget.

Under vårterminen 2021 genomför KTH campusbaserad utbildning med betydande delar av nätbaserade inslag. Den del av undervisningen som är campusförlagd ska främst bestå av laborationer och andra praktiska moment som kräver särskild utrustning eller särskilda lokaler. Övrig undervisning ska utföras nätbaserat. Moment i kurser kan ändras (i förhållande till beslutad kursplan). Skolorna ska föra logg över sådana ändringar.

Övergången till mer nätbaserad undervisning får starta omgående under höstterminen 2020 för att successivt öka så att undervisningen från och med vårterminen 2021 kan genomföras enligt ovan. Övergången under höstterminen ska göras i en takt som är realistisk för verksamheten och i samråd mellan ansvariga funktioner för utbildningen och det administrativa stödet på skolorna. Ytterligare omprioriteringar i KTH:s verksamhet kan behöva göras för att frigöra resurser.

Stödet till nätbaserad utbildning behöver öka. Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering ges ett samordningsuppdrag för detta, och samtliga skolor och GVS ska delta i arbetet. Omprioriteringar i KTH:s verksamhet kan behöva göras även med anledning av detta.

KTHB och lokaler på campus ska vara öppna och tillgängliga för studenter. Viss inskränkning i tillgängligheten kan komma att ske. Öppettider på KTHB

Fortsatt ska examination i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination. Skriftlig salsexamination kan genomföras om det är motiverat av pedagogiska skäl. Beslut om genomförande av skriftlig salsexamination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.Med anledning av det rådande pandemiläget ska stor restriktivitet tillämpas för godkännande av skriftlig salsexamination. Avvikelse från beslutad kursplan vad gäller examinationsform medges fortsatt under vårterminen 2021. Skolorna ska föra logg över vilka kurser som har ändrad examinationsform.

Med anledning av det rådande pandemiläget bör extra examinationstillfällen för den examination som planerats äga rum på campus, organiseras av skolorna. De extra tillfällena kan ske på annat sätt än på campus.

I undantagsfall kan skriftlig examination med kameraövervakning (till exempel via zoom) genomföras. Beslut om genomförande av skriftlig kameraövervakad examination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.

Schemalagd examination i omtentamensperioden i december 2020 och i tentamensperioden i januari 2021 genomförs i första hand enligt schema. I undantagsfall kan examinationsformen ändras och då i samråd med grundutbildningsansvarig.

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Alla disputationer ska tillgängliggöras digitalt.

Utbytesstudier under vårterminen 2021 ställs in. Inga studenter reser ut och KTH kommer inte att ta emot några nya inresande utbytesstudenter. Inför vårterminen 2021 kommer ingen utlysning av Minor Field Studies (MFS) att göras.

Undervisningslokaler

KTH:s lokaler har anpassats för att minska risken för smittspridning.

Observera att även möbleringen i lärosalar och är anpassad för att minska risken för smittspridning. Möbleringen får därför inte ändras, och möbler får inte flyttas mellan salar.

Om student blir sjuk

Vid vetskap om att student/er som deltagit i campusbaserad undervisning är bekräftat smittade med covid-19 ska de kurstillfällen där studenterna är registrerade på övergå till 100% distansundervisning under en period av två veckor. Detta efter att bedömning gjorts i samråd med vicerektor för utbildning i samråd med berörd skolchef. 

Student som har fått bekräftelse på smitta (med covid-19) bör meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans utbildningsadministrativt ansvariga och ska dessutom tänka på tystnadsplikten.

Om du blir sjuk

Om du som arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbetet är din chef skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om chefen i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats. Det är därför viktigt att du meddelar din chef om du misstänker att du blivit smittad i samband med arbetet.

Om du får symptom som kan tyda på covid-19 är det viktigt att du omedelbart går hem och undviker att komma nära andra människor. Det är också viktigt att alla som har sådana symptom testar sig för att få veta om de är smittade eller inte. Det är inte bara för din egen skull, utan det ger också dem du eventuellt smittat en möjlighet att testa sig. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen. Du är inte skyldig att testa dig men du måste vara noggrann med att inte utsätta andra för smittorisk och då behöver du veta om du är smittad eller inte.

Om du får ett positivt svar på testet måste du delta i smittspårning. Du får instruktioner för detta i samband med ett eventuellt positivt svar vid provtagning.

Om du haft kontakt med eller ingår i samma familj som någon med covid-19 gäller särskilda förhållningsregler.

Rapportering av sjukfrånvaro

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget. För dig som anställd är det viktigt att rapportera sjukfrånvaro i egenrapporteringen enligt sedvanliga rutiner. KTH kommer göra karensavdrag som vanligt och du ska sedan söka ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller från den 11 mars 2020.

Under perioden 1 november – 14 december 2020 så behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden.

Under perioden 15 december 2020 – 30 juni 2021 behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Riskgrupper

Regeringen beslutade i juni 2020 om en förordning som syftar till att underlätta för riskgrupper på tre olika sätt. Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla den 30 april 2021. Det är möjligt att söka ersättning retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari 2021 – 30 april 2021. Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Sjukpenning i förebyggande syfte: Gäller arbetstagare som är i riskgrupp och har arbetsuppgifter som gör att de inte kan arbeta hemifrån. Dessa arbetstagare kan ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Detta gäller under förutsättning att personen i riskgruppen har av någon av de i förordningen uppräknade sjukdomarna (se 2 § Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 ). I förekommande fall ska chef/lokal HR kontaktas som tar arbetstagarens läkarintyg vidare till KTH Personalavdelningen Löner. Arbetstagaren söker sedan ersättning från Försäkringskassan.

Utökad möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare till barn som nyligen varit sjuka: För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kan även få ersättning om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom ett läkarutlåtande. För att kunna få ersättning i detta fall ställs samma villkor i fråga om arbetet som när det gäller ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa.
Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp: Detta regleras i samma förordning som nämndes ovan (se 5 §). Denna reglering om smittbärarpenning gäller specifikt för den som arbetar i hemmet som personlig assistent till sin närstående och samtidigt till viss del förvärvsarbetar utanför bostaden. Som ytterligare förutsättning gäller att det arbete, som inte är arbete som personlig assistent, inte kan utföras från hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda alternativa arbetsuppgifter.

Stödsamtal

Med samhällskrisen har vi haft en annorlunda tid, som kan ha orsakat oro, stress och press utöver det vanliga. Behöver du stöd för att hantera oro eller sortera tankar? Möjligheten att erhålla samtalsstöd genom vår företagshälsovård Avonova är nu utökat från tre till sex tillfällen och gäller både medarbetare och chef. Samtalen sker med beteendevetare eller annan kompetens som Avonova bedömer lämplig.

I vanliga fall kan anställda besöka Avonova tre gånger för samtalsstöd på eget initiativ och utan återkoppling till chef eller HR vilket nu är utökat till sex gånger, därefter behöver överenskommelse mellan företagshälsovården och chef eller HR göras för ytterligare samtal.

Besök inom annan kategori än samtalsstöd är fortfarande begränsade till tre gånger med möjlighet till fler beviljade besök efter kontakt mellan Avonova och chef eller HR.

Forskarstuderande med stipendium (och som alltså inte är anställda) har möjlighet att vid behov kontakta studenthälsan

Utökningen av antal besök för samtalsstöd gäller tills vidare och är en partsgemensam satsning mellan arbetsgivaren KTH och de lokala fackliga organisationerna Saco-S, ST och Seko.

Telefonnummer till Avonova: 08-120 125 00

Tjänsteresor

Inrikes tjänsteresor kan genomföras efter avstämning med chef och inlämnande av reseorder. Tjänsteresan ska även genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utrikes tjänsteresor bör undvikas, men kan efter samråd med närmaste chef och inlämnande av reseorder göras i undantagsfall. Resorna ska då genomföras i linje med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD.​​

Möten och konferenser

Fysiska möten som samlar en större grupp människor (konferenser, evenemang med mera) ska ersättas med digitala möten eller sammankomster i mindre grupper i därtill anpassade lokaler.

Parkering

Från och med 1 september 2020 krävs giltig parkeringsdekal för fri parkering på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) parkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna. I övrigt gäller avgift.

Disputation

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Eftersom disputationer är öppna för allmänheten får maximalt åtta personer samlas per sal. Alla disputationer ska tillgängliggöras digitalt.

Se även avhandling, disputation och examen .

Planering, samordning och ansvar

Som arbetsgivare har KTH ansvar att förebygga risker och brister i arbetsmiljön och inom ramen för det vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Medarbetare och studenter ska ta det personliga ansvaret som krävs för att förhindra smittspridning.

Beredskap i verksamheten ska finnas för att snabbt hantera nya förutsättningar enligt eventuellt förändrade direktiv från KTH eller ansvariga myndigheter.

HR-funktionen har i uppdrag att tillhandahålla stöd och vägledning till chefer, medarbetare och skyddsombud i frågor som uppstår i arbetsmiljön i samband med åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19.

Frågor och svar

Frågor och svar återfinns nu på en separat sida