Till innehåll på sidan

Information till anställda med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad 21 januari kl 12:00

Senaste uppdateringarna:

  • 210121 kl 12:00, uppdaterad information under "arbete på campus och på distans" med uppmaning till fortsatt hemarbete t o m 7 februari.
  • 210108 kl 08:30, uppdaterad information under "riskgrupper".
  • 201221 kl 15:00, med anledning av reducerade öppettider på KTHB har länk lagts till under "undervisning och examination - undervisningslokaler". Viss information borttagen under "undervisning och examination - höstterminen 2020".
  • 201219 kl 10:00, uppdaterad information under "arbete på campus och på distans" med uppmaning till hemarbete t o m 24 januari.
  • 201215 kl 09:00, uppdaterad information under "rapportering av sjukfrånvaro".
  • 201211 kl 14:30, förlängd tillfällig ändring av rekommendationer uppdaterad under "arbete på campus och på distans"; länk till stödlinjer utanför KTH tillagd under "stödsamtal".
  • 201203 kl 08:00, länk till konkretiseringar av rektorsbeslut gällande vårterminen 2021 tillagd under "undervisning och examination - vårterminen 2021"; avsnitten "om student blir sjuk" samt "disputation" uppdaterade.
  • 201126 kl 10:00, ny/förändrad information gällande vårterminen 2021 under rubriken "undervisning och examination"; avsnittet"utbytesstudier" borttaget.

Information för dig som är student  | Så arbetar KTH med covid-19
Frågor och svar för anställda  | Frågor och svar för chefer och ledare

På denna sida

Arbete på campus och på distans

Fortsatt uppmaning till hemarbete till och med 7 februari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 21 januari uppmanat alla som inte absolut måste vara på sin arbetsplats att fortsatt arbeta hemifrån till och med den 7 februari. KTH uppmanar därför alla chefer och medarbetare att i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus, och att övriga arbetar hemifrån till och med den 7 februari. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut.

Undervisning och examination

Vårterminen 2021

Observera att denna information publicerades 26 november 2020 och ersätter den information som tidigare publicerats (23 oktober 2020).

Under hösten 2020 har KTH prioriterat nya studenter på behörighetsgivande utbildning, grundnivå och avancerad nivå och studenter i kurser med praktiska moment när det gäller campusförlagd undervisning. Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten 2020 behöver lärosätena anpassa sin undervisning. På KTH sker det genom att utbildningen vid KTH genomförs campusbaserat med betydande delar av nätbaserade inslag.

Rektor har den 26 november 2020 beslutat om följande gällande vårterminen 2021 samt resterande del av höstterminen 2020. Beslutet (V-2020-0801) gäller tills vidare, dock längst till och med 28 augusti 2021. Ändringar kan behöva göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

Observera att detta beslut ersätter tidigare fattat beslut (V-2020-0724 Beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021, 2020-10-22), som härmed upphävs. Innehållet i det upphävda beslutet var det som publicerades på denna sida 23 oktober 2020 men nu är borttaget.

Under vårterminen 2021 genomför KTH campusbaserad utbildning med betydande delar av nätbaserade inslag. Den del av undervisningen som är campusförlagd ska främst bestå av laborationer och andra praktiska moment som kräver särskild utrustning eller särskilda lokaler. Övrig undervisning ska utföras nätbaserat. Moment i kurser kan ändras (i förhållande till beslutad kursplan). Skolorna ska föra logg över sådana ändringar.

Övergången till mer nätbaserad undervisning får starta omgående under höstterminen 2020 för att successivt öka så att undervisningen från och med vårterminen 2021 kan genomföras enligt ovan. Övergången under höstterminen ska göras i en takt som är realistisk för verksamheten och i samråd mellan ansvariga funktioner för utbildningen och det administrativa stödet på skolorna. Ytterligare omprioriteringar i KTH:s verksamhet kan behöva göras för att frigöra resurser.

Stödet till nätbaserad utbildning behöver öka. Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering ges ett samordningsuppdrag för detta, och samtliga skolor och GVS ska delta i arbetet. Omprioriteringar i KTH:s verksamhet kan behöva göras även med anledning av detta.

KTHB och lokaler på campus ska vara öppna och tillgängliga för studenter. Viss inskränkning i tillgängligheten kan komma att ske. Öppettider på KTHB

Fortsatt ska examination i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination. Skriftlig salsexamination kan genomföras om det är motiverat av pedagogiska skäl. Beslut om genomförande av skriftlig salsexamination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.Med anledning av det rådande pandemiläget ska stor restriktivitet tillämpas för godkännande av skriftlig salsexamination. Avvikelse från beslutad kursplan vad gäller examinationsform medges fortsatt under vårterminen 2021. Skolorna ska föra logg över vilka kurser som har ändrad examinationsform.

Med anledning av det rådande pandemiläget bör extra examinationstillfällen för den examination som planerats äga rum på campus, organiseras av skolorna. De extra tillfällena kan ske på annat sätt än på campus.

I undantagsfall kan skriftlig examination med kameraövervakning (till exempel via zoom) genomföras. Beslut om genomförande av skriftlig kameraövervakad examination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.

Schemalagd examination i omtentamensperioden i december 2020 och i tentamensperioden i januari 2021 genomförs i första hand enligt schema. I undantagsfall kan examinationsformen ändras och då i samråd med grundutbildningsansvarig.

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Alla disputationer ska tillgängliggöras digitalt.

Utbytesstudier under vårterminen 2021 ställs in. Inga studenter reser ut och KTH kommer inte att ta emot några nya inresande utbytesstudenter. Inför vårterminen 2021 kommer ingen utlysning av Minor Field Studies (MFS) att göras.

Undervisningslokaler

KTH:s lokaler har anpassats för att minska risken för smittspridning.

Observera att även möbleringen i lärosalar och är anpassad för att minska risken för smittspridning. Möbleringen får därför inte ändras, och möbler får inte flyttas mellan salar.

KTHB har reducerade öppettider till och med 24 januari.

Om student blir sjuk

Vid vetskap om att student/er som deltagit i campusbaserad undervisning är bekräftat smittade med covid-19 ska de kurstillfällen där studenterna är registrerade på övergå till 100% distansundervisning under en period av två veckor. Detta efter att bedömning gjorts i samråd med vicerektor för utbildning i samråd med berörd skolchef. 

Student som har fått bekräftelse på smitta (med covid-19) bör meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans utbildningsadministrativt ansvariga och ska dessutom tänka på tystnadsplikten.

Om du blir sjuk

Om du får symptom som kan tyda på covid-19 är det viktigt att du omedelbart går hem och undviker att komma nära andra människor. Det är viktigt att alla som har sådana symptom testar sig för att få veta om de är smittade eller inte. Det är inte bara för din egen skull, utan det ger också dem du eventuellt smittat en möjlighet att testa sig. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen. Du är inte skyldig att testa dig men du måste vara noggrann med att inte utsätta andra för smittorisk och då behöver du veta om du är smittad eller inte.

Om du får ett positivt svar på testet måste du delta i smittspårning. Du får instruktioner för detta i samband med ett eventuellt positivt svar vid provtagning.

Om du haft kontakt med eller ingår i samma familj som någon med covid-19 gäller särskilda förhållningsregler.

Rapportering av sjukfrånvaro

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget. För dig som anställd är det viktigt att rapportera sjukfrånvaro i egenrapporteringen enligt sedvanliga rutiner. KTH kommer göra karensavdrag som vanligt och du ska sedan söka ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller från den 11 mars 2020.

Från fredag den 13 mars 2020 avskaffades tillfälligt kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden, dag 1-14. Du som anställd behöver inte lämna in intyg från kalenderdag 8.

Under perioden 27 mars – 31 oktober 2020 behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Under perioden 1 november – 14 december 2020 så behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden.

Under perioden 15 december 2020 – 31 januari 2021 behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Riskgrupper

Regeringen beslutade i juni 2020 om en förordning som syftar till att underlätta för riskgrupper på tre olika sätt. Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2020 och upphör formellt att gälla vid utgången av december 2020. Regeringen planerar att fatta beslut om att förlänga ersättningen till riskgrupper till och med den 30 april 2021. Det kommer vara möjligt att söka ersättning retroaktivt för tid från den 1 januari 2021. Beslut om förlängningen förväntas tas i början av februari 2021. Eftersom något beslut ännu inte är taget kan man i dagsläget söka ersättning för perioden 1 juli - 31 december 2020. Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Sjukpenning i förebyggande syfte: Gäller arbetstagare som är i riskgrupp och har arbetsuppgifter som gör att de inte kan arbeta hemifrån. Dessa arbetstagare kan ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Detta gäller under förutsättning att personen i riskgruppen har av någon av de i förordningen uppräknade sjukdomarna (se 2 § Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 ). I förekommande fall ska chef/lokal HR kontaktas som tar arbetstagarens läkarintyg vidare till KTH Personalavdelningen Löner. Arbetstagaren söker sedan ersättning från Försäkringskassan.

Utökad möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare till barn som nyligen varit sjuka: För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kan även få ersättning om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom ett läkarutlåtande. För att kunna få ersättning i detta fall ställs samma villkor i fråga om arbetet som när det gäller ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa.
Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp: Detta regleras i samma förordning som nämndes ovan (se 5 §). Denna reglering om smittbärarpenning gäller specifikt för den som arbetar i hemmet som personlig assistent till sin närstående och samtidigt till viss del förvärvsarbetar utanför bostaden. Som ytterligare förutsättning gäller att det arbete, som inte är arbete som personlig assistent, inte kan utföras från hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda alternativa arbetsuppgifter.

Stödsamtal

Med samhällskrisen har vi haft en annorlunda tid, som kan ha orsakat oro, stress och press utöver det vanliga. Behöver du stöd för att hantera oro eller sortera tankar? Möjligheten att erhålla samtalsstöd genom vår företagshälsovård Avonova är nu utökat från tre till sex tillfällen och gäller både medarbetare och chef. Samtalen sker med beteendevetare eller annan kompetens som Avonova bedömer lämplig.

I vanliga fall kan anställda besöka Avonova tre gånger för samtalsstöd på eget initiativ och utan återkoppling till chef eller HR vilket nu är utökat till sex gånger, därefter behöver överenskommelse mellan företagshälsovården och chef eller HR göras för ytterligare samtal.

Besök inom annan kategori än samtalsstöd är fortfarande begränsade till tre gånger med möjlighet till fler beviljade besök efter kontakt mellan Avonova och chef eller HR.

Forskarstuderande med stipendium (och som alltså inte är anställda) har möjlighet att vid behov kontakta studenthälsan

Utökningen av antal besök för samtalsstöd gäller tills vidare och är en partsgemensam satsning mellan arbetsgivaren KTH och de lokala fackliga organisationerna Saco-S, ST och Seko.

Telefonnummer till Avonova: 08-120 125 00

Tjänsteresor

Inrikes tjänsteresor kan genomföras efter avstämning med chef och inlämnande av reseorder. Tjänsteresan ska även genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utrikes tjänsteresor bör undvikas i dagsläget, men kan efter samråd med närmaste chef göras i undantagsfall. Resorna ska då genomföras i linje med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD.​​

Möten och konferenser

Fysiska möten som samlar en större grupp människor (konferenser, evenemang med mera) ska ersättas med digitala möten eller sammankomster i mindre grupper i därtill anpassade lokaler.

Parkering

Från och med 1 september 2020 krävs giltig parkeringsdekal för fri parkering på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) parkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna. I övrigt gäller avgift.

Disputation

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Eftersom disputationer är öppna för allmänheten får maximalt åtta personer samlas per sal. Alla disputationer ska tillgängliggöras digitalt.

Se även avhandling, disputation och examen .

Planering, samordning och ansvar

Som arbetsgivare har KTH ansvar att förebygga risker och brister i arbetsmiljön och inom ramen för det vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Medarbetare och studenter ska ta det personliga ansvaret som krävs för att förhindra smittspridning genom att följa myndigheternas föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt KTH:s lokala direktiv och därmed bidra till en ordnad och trygg arbetsmiljö.

KTH bedriver under höstterminen 2020 campusundervisning. Detta innebär att vi på KTH löpande går igenom all verksamhet för att se till att fysisk närkontakt och trängsel undviks, att vi löpande samordnar oss kring gemensamma lokaler och allmänna utrymmen där flera enheter/motsvarande vistas samtidigt, och att vi ser till att stöd och service är anpassade efter campusundervisningen.

Åtgärder för att förhindra smittspridning och risker i arbetsmiljön sker enligt delegation och fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Ansvar för riskbedömningar i olika aspekter ska ske i respektive del av verksamheten. Detta ställer därmed krav på ett ansvarstagande chefs- och ledarskap och ansvarstagande medarbetarskap i alla led.

Beredskap i verksamheten finns för att snabbt hantera nya förutsättningar enligt eventuellt förändrade direktiv från KTH eller ansvariga myndigheter.

Personalchefen vid KTH har uppdraget att tillhandahålla stöd och vägledning till chefer, medarbetare och skyddsombud i frågor som uppstår i arbetsmiljön i samband med åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Vägledning tillhandahålls kontinuerligt på dessa webbsidor (information med anledning av covid-19).

Frågor och svar

Frågor och svar återfinns nu på en separat sida