Information till anställda med anledning av coronaviruset

KTH:s information gällande spridningen av covid-19

Senast uppdaterad 7 juli kl 12:00

Senaste uppdateringarna:

 • 200707 kl 12:00, rubriken "studieavgifter" borttagen.
 • 200703 kl 12:30 med ny rubrik, "stödsamtal".
 • 200702 kl 18:00 med en justerad fråga/svar (munskydd).
 • 200630 kl 13:00 med ny rubrik, "riskgrupper".
 • 200624 kl 14:00 med ny fråga/svar.
 • 200617 kl 15:00 om distansarbete, möten och konferenser samt tjänsteresor. Ny rubrik: ”Planering, samordning och ansvar”. Rubrikerna "möten, konferenser och besök" samt "utlandsresor" ändrade. Tio fråga/svar tillagda, en borttagen.

På denna sida

 • Distansarbete
 • Stödsamtal
 • Möten och konferenser
 • Tjänsteresor
 • Planering, samordning och ansvar
 • Undervisning och tentamen
 • Mottagning
 • Tillträde till lokaler
 • Utbytesstudier
 • Disputation
 • Rapportering av sjukfrånvaro
 • Riskgrupper
 • Frågor och svar

Distansarbete

Folkhälsomyndigheten har den 16 mars rekommenderat de i stockholmsområdet som kan att jobba hemifrån. Där verksamheten så tillåter bör medarbetare arbeta på distans från hemmet efter samråd med närmsta chef. 

Från och med 1 augusti 2020 kan medarbetare efter överenskommelse med respektive chef arbeta hemifrån om och när arbetsuppgifterna så tillåter. Noggrann planering krävs av ansvarig chef för att undvika trängsel på arbetsplatsen.

Stödsamtal

Med samhällskrisen har vi haft en annorlunda tid, som kan ha orsakat oro, stress och press utöver det vanliga. Behöver du stöd för att hantera oro eller sortera tankar? Möjligheten att erhålla samtalsstöd genom vår företagshälsovård Avonova är nu utökat från tre till sex tillfällen och gäller både medarbetare och chef. Samtalen sker med beteendevetare eller annan kompetens som Avonova bedömer lämplig.

I vanliga fall kan anställda besöka Avonova tre gånger för samtalsstöd på eget initiativ och utan återkoppling till chef eller HR vilket nu är utökat till sex gånger, därefter behöver överenskommelse mellan företagshälsovården och chef eller HR göras för ytterligare samtal.

Besök inom annan kategori än samtalsstöd är fortfarande begränsade till tre gånger med möjlighet till fler beviljade besök efter kontakt mellan Avonova och chef eller HR.

Forskarstuderande med stipendium (och som alltså inte är anställda) har möjlighet att vid behov kontakta studenthälsan

Utökningen av antal besök för samtalsstöd gäller tills vidare och är en partsgemensam satsning mellan arbetsgivaren KTH och de lokala fackliga organisationerna Saco-S, ST och Seko.

Telefonnummer till Avonova: 08-120 125 00

Möten och konferenser

Fysiska möten som samlar en större grupp människor (konferenser, evenemang med mera) ska ersättas med digitala möten eller sammankomster i mindre grupper.

Regeringen har den 27 mars beslutat att från och med den 29 mars och tills vidare förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.

Tjänsteresor

Tjänsteresor ska även fortsättningsvis undvikas. I den mån sådana ändå genomförs ska de ske i enlighet med rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten.

Planering, samordning och ansvar

Som arbetsgivare har KTH ansvar att förebygga risker och brister i arbetsmiljön och inom ramen för det vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Medarbetare och studenter ska ta det personliga ansvaret som krävs för att förhindra smittspridning genom att följa myndigheternas föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt KTH:s lokala direktiv och därmed bidra till en ordnad och trygg arbetsmiljö.

Då KTH återupptar campusundervisning höstterminen 2020 innebär det att fysisk närvaro i många fall krävs. Verksamheten planeras så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. Samordning sker kring gemensamma lokaler och allmänna utrymmen där flera enheters/motsvarande medarbetare vistas samtidigt. Stöd och service anpassas därefter.

Åtgärder för att förhindra smittspridning och risker i arbetsmiljön sker enligt delegation och fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Ansvar för riskbedömningar i olika aspekter ska ske i respektive del av verksamheten. Detta ställer därmed krav på ett ansvarstagande chefs- och ledarskap och ansvarstagande medarbetarskap i alla led.

Beredskap i verksamheten finns för att snabbt hantera nya förutsättningar enligt eventuellt förändrade direktiv från KTH eller ansvariga myndigheter.

Personalchefen vid KTH får i uppdrag att tillhandahålla stöd och vägledning till chefer, medarbetare och skyddsombud i frågor som uppstår i arbetsmiljön i samband med åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Vägledning tillhandahålls kontinuerligt på dessa webbsidor (information med anledning av covid-19).

Undervisning och tentamen

Höstterminen 2020

KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 och ger successivt tillträde för studenter i KTH:s lokaler från och med lördag 1 augusti 2020.

Undervisning får bedrivas på alla KTH-campus i enlighet med regeringens besked och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utbildningsmoment som tidigare genomförts i form av stora föreläsningar ska från höstterminen 2020 genomföras i alternativa former.

Det är viktigt att ta tillvara erfarenheterna från den digitala omställningen under våren 2020 i utbildning och examination. Mot denna bakgrund kommer uppdraget till arbetsgruppen för utbildningens digitalisering att förlängas och förnyas. Uppdraget till arbetsgruppen beslutas av rektor.

Från och med höstterminens start 24 augusti 2020 ska examination i första hand ske med andra examinationsformer än salstentamen. Salstentamen kan dock genomföras om det är motiverat av pedagogiska skäl. Beslut om examination genom salstentamen fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av respektive skolas grundutbildningsansvarig (GA). Zoom-övervakad skriftlig examination fasas ut under höstterminen. Avvikelse från beslutad kursplan vad gäller examinationsform medges fortsatt under höstterminen 2020. Skolorna ska fortsätta att föra logg över vilka kurser som har ändrad examinationsform.

Ändringar kan behöva göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.
 

Vårterminen 2020

Rektor har den 13 maj beslutat att även omtentaperioden i augusti genomförs på distans. Plussning kommer fortsatt ej att vara tillåtet.

Undervisning och examination ska genomföras på distans terminen ut, dvs fram till och med omtentorna i augusti. Vårterminen kommer inte att förlängas, utan tentamen kommer att genomföras som vanligt, men i digital form och på distans.

Kursansvariga kan i samråd med ansvarig GA göra avsteg från beslutad kursplan till exempel vad gäller obligatoriska moment och examinationsformer. Kursansvariga ska göra kursmaterial och föreläsningar tillgängliga digitalt. Tänk på att ta hänsyn till den anpassade examinationen för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka. För dialog, kontakta funka@kth.se .

Inga salstentor ges under omtentaperioden i april, ordinarie tentaperiod P4 samt omtentaperioderna i juni och augusti. Eventuellt behöver några examinationsdatum flyttas. Examinator har ansvar för att både anpassa examinationsfrågorna efter detta samt utforma själva examinationen med tillräcklig rättssäkerhet. 

Betygsskalan för de olika examinationsmomenten ska vara samma som specificeras i beslutad kursplan.

Anmälan till examination sker via Ladok enligt normal rutin så att rätt studenter examineras.

Mottagning

När KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 kommer vissa delar i mottagningen av nya studenter att genomföras digitalt istället för genom informationspass i stor sal. Andra delar i mottagningen äger rum på campus. KTH-konton och passerkort delas ut på campus. Sociala aktiviteter sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillträde till lokaler

Som nämnts ovan ger KTH successivt tillträde för studenter i KTH:s lokaler från och med lördag 1 augusti 2020.

Fram tills dess gäller dock att KTH:s lokaler, på alla campus, är låsta. Anställda (inklusive doktorander) har fortsatt tillträde inom ramen för den behörighet man har på sitt passerkort.

KTH:s säkerhetsfunktion har förstärkt det förebyggande säkerhetsarbetet på KTH:s samtliga campusområden, för att förebygga och förhindra risk för skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst samt obehörigt tillträde till KTH:s lokaler.

Väktare kommer i ökad grad att verka synligt inom områdena och även genomföra legitimationskontroller. Obehöriga personer kommer att avhysas.

Det är viktigt att du som anställd inte släpper in någon obehörig i KTH:s lokaler.

Genom KTH:s Trygghetsnummer 08-790 (9900) har du möjlighet att anmäla och lämna information om olika typer av otrygghetsfaktorer samt komma i kontakt med KTH:s väktare .

Parkering

KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) parkeringar på KTH Campus och KTH Flemingsberg är för närvarande avgiftsfria. Detta kan dock förändras med kort varsel. Aktuell taxa framgår av parkeringsautomaterna inom området.

Utbytesstudier

Utresande utbytesstudenter som kan ta sina platser i anspråk på mottagande universitet höstterminen 2020 reser ut. De som inte kan ta sin plats i anspråk bereds plats i ordinarie utbildning och erbjuds där så är möjligt utbyte kommande termin. Inresande utbytesstudenter ska erbjudas sin plats på KTH.

Disputation

Disputationer kan från och med höstterminen ske på campus. Möjligheterna att medverka i disputation på distans kvarstår.

Se även avhandling, disputation och examen .

Rapportering av sjukfrånvaro

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget. För dig som anställd är det viktigt att rapportera sjukfrånvaro i egenrapporteringen enligt sedvanliga rutiner. KTH kommer göra karensavdrag som vanligt och du ska sedan söka ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller från den 11 mars.

Från fredag den 13 mars avskaffas tillfälligt läkarintyg under sjuklöneperioden, dag 1-14. Du som anställd behöver inte lämna in intyg från kalenderdag 8.
Från fredag den 27 mars behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Riskgrupper

Regeringen har beslutat om en ny förordning som syftar till att underlätta för riskgrupper på tre olika sätt. Bestämmelsen träder i kraft 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av september 2020.

Sjukpenning i förebyggande syfte: Den 25 juni antog riksdagen en tilläggsbudget och regeringen beslutade om en ny förordning. Ändringen tar sikte på dem som är i riskgrupp och har arbetsuppgifter som gör att de inte kan arbeta hemifrån. Dessa arbetstagare kan ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Detta gäller under förutsättning att personen i riskgruppen har av någon av de i förordningen uppräknade sjukdomarna (se 2 § Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19). I förekommande fall ska chef/lokal HR kontaktas som tar arbetstagarens läkarintyg vidare till KTH Personalavdelningen Löner. Arbetstagaren söker sedan ersättning från Försäkringskassan.

Utökad möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare till barn som nyligen varit sjuka: För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kan även få ersättning om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom ett läkarutlåtande. För att kunna få ersättning i detta fall ställs samma villkor i fråga om arbetet som när det gäller ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa.
Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp: Detta regleras i samma förordning som nämndes ovan (se 5 §). Denna reglering om smittbärarpenning gäller specifikt för den som arbetar i hemmet som personlig assistent till sin närstående och samtidigt till viss del förvärvsarbetar utanför bostaden. Som ytterligare förutsättning gäller att det arbete, som inte är arbete som personlig assistent, inte kan utföras från hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda alternativa arbetsuppgifter. Personalavdelningens bedömningen är att denna specifika situation för närvarande inte är särskilt vanligt förekommande bland anställda på KTH.

Frågor och svar

Kommer arbetsgivaren fortsatt uppmana till att vi håller distans om 1,5-2 meter samt övriga förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten?
Ja, både arbetsgivaren KTH och utbildningsanordnaren KTH ska uppmana medarbetare, studenter, gäster och besökare att hålla 1,5-2 meter från varandra, att ofta och noga tvätta händerna med tvål och varmt vatten, att hosta och nysa i armvecket, att hålla sig hemma om man känner symtom eller är sjuk, samt att hålla sig hemma två dagar efter symtomfrihet.

Kan vi ta emot besökare från utlandet? Vad gäller i så fall? Ska man sitta i karantän om man kommer från vissa länder?
KTH följer UD:s och Folkhälsomyndighetens direktiv. För närvarande finns inga direktiv om till exempel karantän. Om man har symtom ska man hålla sig hemma, och man ska hålla sig hemma två dagar efter symtomfrihet.

Hur ser arbetsgivaren på användandet av munskydd bland anställda? Är det ok för anställda att på eget initiativ arbeta med munskydd för munnen?
Det är OK att medarbetare använder munskydd. Det är upp till var och en så länge munskyddet inte utgör en arbetsmiljörisk på annat sätt. Arbetstagare och studenter har som vanligt ansvar att följa skyddsföreskrifter i arbetsmiljön och studiemiljön. Tänk på att användandet av munskydd tar bort möjligheten att läsa på läppar för personer med hörselnedsättning vilket leder till att de kan få svårt att tillgodogöra sig undervisning och information. KTH följer myndigheters direktiv om munskydd och KTH har för närvarande inte fattat beslut om att på ett centralt sätt köpa in munskydd till anställda.

En del medarbetare sitter i öppna kontorslandskap/delar tjänsterum och vi behöver säkerställa att det är tillräckliga avstånd. Får man sitta lika många som tidigare i samma rum?
Om arbetstagarna inte kan få utrymme för att hålla distansen om 1,5-2 meter för att förhindra smittspridning av Covid-19 så behöver arbetsgivaren vidta åtgärder. Arbetsgivaren ska riskinventera och åtgärda risker och brister arbetsmiljön.

Är det ok att vi märker upp avstånd i lunchrummet så man håller sig på behörigt avstånd från varandra?
Om medarbetarna inte kan få utrymme för att hålla distansen om 1,5-2 meter från varandra så behöver arbetsgivaren vidta åtgärder. Arbetsgivaren ska riskinventera och åtgärda risker och brister i arbetsmiljön och det gäller även köken, pentryn, lunchrum, fikarum. Vid behov ska det finnas förebyggande rutiner för att förhindrar smittspridning av Covid-19 i kök och lunchrum/motsvarande. Det är den lokala arbetsgivaren som ser över de egna lokalerna. Om flera organisatoriska enheter delar lokaler så ska arbetsgivarrepresentanterna samordna de förebyggande insatserna. Att märka upp avstånd i lunchrummet kan vara en bra åtgärd för att skapa trygghet och säkerhet. Information om förhållningssätt och lokala arbetsmiljörutiner i lunchrummet är andra åtgärder.

Vi har uppfattningen att större möten bör fortsatt hållas digitalt. Man bör begränsa antal som ska träffas fysiskt. Stämmer det?
För större möten, ska man använda digitala mötesformer för att förhindra smittspridning av Covid-19. Övriga möten bedöms av arbetsgivaren som gör riskbedömningar i arbetsmiljön och åtgärdar eventuella risker och brister.

Vad gäller för resor mellan hemmet och KTH?
Medarbetaren ansvarar själv för sitt sätt att ta sig till och från jobbet/utbildningsanordnaren. Tänk på att det finns möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagarna att se över arbetstiderna. Chefen bedömer om det är möjligt att förskjuta arbetstiden så att arbetstagaren undviker rusningstrafik.
KTH följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som i dagsläget säger:
Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. gå eller cykla. Den som behöver resa kollektivt eller med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.
Vi råder så många som möjligt att undvika resor med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik där det inte går att boka sittplats, t.ex. spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar. Går inte det, är det viktigt att hålla ett avstånd till andra människor och följa de anvisningar som gäller i kollektivtrafiken.”
 ( Information till resenärer 2020-06-16 )

Måste jag som arbetstagare komma till arbetsplatsen nu? Hur ser möjligheterna ut att arbeta hemifrån?
Medarbetare kan efter överenskommelse med sin närmaste chef arbeta tillfälligt hemifrån om och när arbetsuppgifterna så tillåter. Det är chefens bedömning som gäller.

Hur gör min chef för att säkerställa min arbetsmiljö?
Arbetsmiljön är allas ansvar. Detta blir särskilt tydligt när var och en har ansvaret att på KTH förhindra smittspridning av Covid-19.
Chefer har uppgiften att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Arbetstagare har uppgiften att signalera risker och brister och att följa åtgärdsplaner för att förbättra arbetsmiljön, liksom att följa skyddsföreskrifter. Skyddsombuden har lagstadgad rätt att delta och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön.
På KTHs arbetsmiljöwebb  hittar du i din roll som chef, skyddsombud eller arbetstagare information om arbetsmiljöarbetet på KTH.
Mer info om de olika rollerna

Hur anpassar lokalvården städningen av vår arbetsplats?
Lokalvården kommer tillfälligt utöka basstädning så att utsatta ytor som toaletter, handtag till entrédörrar, ledstänger städas med ökad frekvens.

Hur ställer sig KTH till att ordna och betala provtagning av covid-19 tester för sina medarbetare?
KTH varken ombesörjer eller bekostar provtagning till sina medarbetare utan hänvisar till allmänna vården och de provtagningar som finns att tillgå därigenom.

Jag är på arbetsplatsen och känner mig inte sjuk, men inte heller helt bra. Vad ska jag göra?
Prata med din chef och gå hem direkt. Det handlar om att skydda såväl kollegor som verksamhet.

Vad gäller för inresande utbytesstudenter som nu tvingats resa hem?
Inresande utbytesstudenter som tvingats resa hem ska erbjudas möjlighet att fullfölja sina studier vid KTH på distans. I vissa fall måste learning agreements justeras för kurser som kräver fysisk närvaro på KTH.

Vad gäller för utresande KTH-studenter som inte kom iväg eller som kommit hem tidigare än planerat?
Dessa studenter ska beredas plats på kurser på KTH. Förhållningssättet ska vara relativt generöst. För vägledning, kontakta GA och UA. Programägande skola ansvarar för att studieplanera med berörda studenter.

Vad händer med de disputationer som är inplanerade?
Disputationer genomförs som planerat. Om opponenten, en ledamot i betygsnämnden med flera inte kan delta finns möjlighet att delta på distans. För mer information, se Avhandling, disputation och examen . Vid frågor, kontakta forskarutbildningsansvarig vid respektive skola.

Jag har bra uppkoppling i stugan på landet, kan jag distansarbeta därifrån?
Med distansarbete avses, i normalfallet, arbete i hemmet. Som arbetstagare har man ett ansvar för att kunna ta sig till jobbet inom normal inställelsetid om arbetsgivaren kräver det.
Efter överenskommelse med sin närmaste chef kan man också arbeta på andra platser än i hemmet, t.ex. på ett sommarställe som ligger inom pendlingsavstånd från arbetsplatsen. Det är i det sammanhanget viktigt att tänka på att PSA-avtalet (försäkringen i anställningen) inte omfattar arbete på andra platser än hemmet.

Nu används Zoom mycket i undervisning och för digitala möten. Zoom är ju en amerikansk molnbaserad tjänst, är det verkligen OK för KTH att använda den?
Den tillämpning av Zoom som nordiska universitet använder är inte den publika tjänst som vem som helst kan använda utan en helt separat installation inom NORDUnet. NORDUnet är en sammanslutning mellan universitetsdatanätverken i de fem nordiska länderna, däribland svenska SUNET. Den fysiska installationen ligger helt och hållet i de nordiska länderna och det gäller även den molntjänst som upphandlats som förstärkning. Installationen är GDPR-säkrad och personuppgifter lagras inom EU. NORDUnet ansvarar för avtalet med Zoom och bevakar att regler och riktlinjer följs.

Kjell Carli, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-07-07