Information till anställda med anledning av coronaviruset

KTH:s information gällande spridningen av covid-19

Senast uppdaterad 8 april kl 17:00

Senaste uppdateringarna:

 • 200408 kl 17:00 om rapportering av sjukfrånvaro
 • 200406 kl 14:00 om tillträde till lokaler
 • 200402 kl 14:00 med ny fråga och svar
 • 200328 kl 11:30 om undervisning och tentamen
 • 200327 kl 15:30 om rapportering av sjukfrånvaro
 • 200326 kl 14:00 om undervisning och examination

På denna sida

 • Tillträde till lokaler
 • Angående distansarbete
 • Undervisning och tentamen
 • Disputation
 • Bostadsfrågor
 • Om du planerar att resa eller är utomlands
 • Om du rest in till KTH från utlandet
 • Möten, konferenser och besök
 • Större evenemang förbjuds
 • Rapportering av sjukfrånvaro
 • Digitala verktyg
 • Frågor och svar

Tillträde till lokaler

Med anledningen av regeringens uppmaning den 17 mars är KTH:s lokaler, på alla campus, från och med onsdag 18 mars låsta. Anställda (inklusive doktorander) har fortsatt tillträde inom ramen för den behörighet man har på sitt passerkort.

KTH:s säkerhetsfunktion har förstärkt det förebyggande säkerhetsarbetet på KTH:s samtliga campusområden, för att förebygga och förhindra risk för skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst samt obehörigt tillträde till KTH:s lokaler.

Väktare kommer i ökad grad att verka synligt inom områdena och även genomföra legitimationskontroller. Obehöriga personer kommer att avhysas.

Det är viktigt att du som anställd inte släpper in någon obehörig i KTH:s lokaler.

Genom KTH:s Trygghetsnummer 08-790 (9900) har du möjlighet att anmäla och lämna information om olika typer av otrygghetsfaktorer samt komma i kontakt med KTH:s väktare .

Parkering

KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) parkeringar på KTH Campus och KTH Flemingsberg är för närvarande avgiftsfria. Detta kan dock förändras med kort varsel. Aktuell taxa framgår av parkeringsautomaterna inom området.

Angående distansarbete

Folkhälsomyndigheten har den 16 mars rekommenderat de i stockholmsområdet som kan att jobba hemifrån. Där verksamheten så tillåter bör medarbetare arbeta på distans från hemmet efter samråd med närmsta chef. 

Vid frågor om försäkringar hänvisas till info@kth.se .

Undervisning och tentamen  

Undervisning och examination ska genomföras på distans terminen ut. Vårterminen kommer inte att förlängas, utan tentamen kommer att genomföras som vanligt under våren, men i digital form och på distans.

Kursansvariga kan i samråd med ansvarig GA göra avsteg från beslutad kursplan till exempel vad gäller obligatoriska moment och examinationsformer. Kursansvariga ska göra kursmaterial och föreläsningar tillgängliga digitalt. Tänk på att ta hänsyn till den anpassade examinationen för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka. För dialog, kontakta funka@kth.se .

Inga salstentor ges under omtentaperioden i april, ordinarie tentaperiod P4 samt omtentaperiod i juni. Eventuellt behöver några examinationsdatum flyttas.

Omtentor planerade för perioden 20-04-14 – 20-04-17 kommer att anpassas så att de kan genomföras på distans, med hjälp av olika digitala tekniker.

Examinator har ansvar för att både anpassa examinationsfrågorna efter detta samt utforma själva examinationen med tillräcklig rättssäkerhet. E-lärandegruppen kommer att förmedla förslag på olika tekniska hjälpmedel för ökad rättsäkerhet i distansexamination till KTH:s grundutbildningsutskott.

Betygsskalan för de olika examinationsmomenten ska vara samma som specificeras i beslutad kursplan. 

Alla examinatorer som har planerad examination under omtentaperioden i påsk måste informera studenterna via Canvas att examinationen kommer ske som planerat. När anmälan stängt kommer examinatorerna få anmälningslistan digitalt vilket gör att man kan skicka riktad info om tentans upplägg direkt till dessa studenter. Samma informationen ska dock läggas ut på Canvas också.

Anmälan till examination sker via Ladok enligt normal rutin så att rätt studenter examineras.

Här finns rekommendationer för användning av e-lärande i KTH:s kurser .

 Tipsa gärna studenter om sidan studieteknik och rutiner vid distansstudier

Omtentamen i april

Mot bakgrund av Covid-19 kommer följande justeringar göras gällande omtentamensperioden 14–17 april.

Tiden för tentamensanmälan förlängdes till 2020-03-30 kl. 24:00. Enbart studenter som har registrerat sig före deadline kommer tillåtas tentera.

Enligt styrdokumentet "anvisning om betyg på kurs" ska KTH:s skolor tillåta studenter att plussa betyg på kurs eller kursmoment (med betygsskalan A-F) så långt det befinns lämpligt. Med tanke på den arbetssituation som nu råder för KTH:s personal är plussning inte tillåtet under denna omtentamensperiod. Plussning kommer åter att vara tillåtet, om så bedöms lämpligt, när restriktioner på grund av risk för spridning av coronaviruset är borttagna.

Grundutbildningsutskottet kommer genom arbetsgruppen för digitalisering ta fram riktlinjer och rekommendationer för genomförande av tentamen. Utskottet kommer därefter kalla de lärare som genomför omtentamen efter påsk till förberedelseaktiviteter.

Till exempel kan hemtentamen komma att genomföras med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas eller salstenta ersättas med muntlig tentamen via Zoom. Andra alternativ är att examinationen utformas med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas samtidigt som studenter, lärare och tentamensvakter är uppkopplade med kamera och ljud till ett webbmöte i Zoom.

Målet är att examinationsformen för omtentamen ska likna ordinarie examination i största möjliga mån, samtidigt som den är möjlig att genomföra digitalt på distans med de tekniska lösningar som KTH har tillgängliga.

Disputation

Se avhandling, disputation och examen .

Bostadsfrågor

Vid studentfrågor om bostad hänvisa till aktuell informationen hos KTH Bostad . För att kontakta KTH Bostad, mejla till accommodation@kth.se .

Om du planerar att resa eller är utomlands

Observera att utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder 14 mars–14 juni.

Inga tjänsteresor ska tills vidare göras, vare sig ut- eller inrikes.

Om du befinner dig utomlands, följ instruktioner från lokala myndigheter.

Information om av- och ombokning .

Om du rest in till KTH från utlandet

Då vi nu har allmän smittspridning i Sverige och distansarbete rekommenderas gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation för dig som arbetar på din arbetsplats. Detta ersätter tidigare instruktion om att arbeta hemifrån 14 dagar vid hemkomst från utlandsresa.

Om du inte arbetar på distans:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Gå hem omedelbart om du börjar känna dig sjuk. Meddela din chef.
 • Kom inte till KTH förrän två dygn efter att du blivit frisk.​

Möten, konferenser och besök

Fysiska möten, konferenser och evenemang ska ersättas med digitala möten alternativt flyttas under den närmaste perioden – i avsikt att minska risken för att smitta sprids vidare.

Alla besök från utlandet ska ställas in tills vidare.

Regeringen har den 27 mars beslutat att från och med den 29 mars och tills vidare förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.

Rapportering av sjukfrånvaro

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget. För dig som anställd är det viktigt att rapportera sjukfrånvaro i egenrapporteringen enligt sedvanliga rutiner. KTH kommer göra karensavdrag som vanligt och du ska sedan söka ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller från den 11 mars.

Från fredag den 13 mars avskaffas tillfälligt läkarintyg under sjuklöneperioden, dag 1-14. Du som anställd behöver inte lämna in intyg från kalenderdag 8.
Från fredag den 27 mars behöver du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Digitala verktyg

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen och vilka resurser finns? Här finns rekommendationer för användning av e-lärande i KTH:s kurser .

Hjälpmedel för att arbeta på distans .

Frågor och svar

Jag befinner mig på tjänsteresa utomlands och kan inte åka hem härifrån på grund av covid-19. Vad ska jag göra?
Du har rätt till traktamente och lön under tiden du är borta eftersom detta inte är något du kunnat förutse eller rå på. Om du däremot är där på semester och kanske hamnat i karantän på ett hotell kan du få löneavdrag för tiden du är där alternativt förlänga din semester. Prata med din närmaste chef.

Jag är på arbetsplatsen och känner mig inte sjuk, men inte heller helt bra. Vad ska jag göra?
Prata med din chef och gå hem direkt. Det handlar om att skydda såväl kollegor som verksamhet.

I hur hög grad ska KTH anpassa undervisning och examination för studenter som är frånvarande på grund av sjukdom, på grund av att de tillhör en riskgrupp eller är i karantän?
I rådande läge ska studenter ges möjlighet att genomföra sina studier oavsett anledning till frånvaro. Detta görs till exempel genom att kursansvariga uppmanas att göra kursmaterial tillgängligt digitalt och planera för alternativa examinationsformer.

Vad gäller för inresande utbytesstudenter som nu tvingats resa hem?
Inresande utbytesstudenter som tvingats resa hem ska erbjudas möjlighet att fullfölja sina studier vid KTH på distans. I vissa fall måste learning agreements justeras för kurser som kräver fysisk närvaro på KTH.

Vad gäller för utresande KTH-studenter som inte kom iväg eller som kommit hem tidigare än planerat?
Dessa studenter ska beredas plats på kurser på KTH. Förhållningssättet ska vara relativt generöst. För vägledning, kontakta GA och UA. Programägande skola ansvarar för att studieplanera med berörda studenter.

Vilka tentamensregler finns för digital examination och hemtentamen?
KTH har idag inga tentamensregler som gäller digital examination och hemtentamen. Det pågår ett arbete med att se över hur ett sådant regelverk kan se ut.

Vad händer med de disputationer som är inplanerade?
Disputationer genomförs som planerat. Om opponenten, en ledamot i betygsnämnden med flera inte kan delta finns möjlighet att delta på distans. För mer information, se Avhandling, disputation och examen . Vid frågor, kontakta forskarutbildningsansvarig vid respektive skola.

Har någon på KTH insjuknat i covid-19?
KTH har fått kännedom om att medarbetare på KTH insjuknat i covid-19. Då vi nu har samhällsspridning, särskilt i Stockholmsregionen, och det inte heller är säkert att KTH får kännedom om lokala fall kommer vi inte att rapportera om fall med koppling till KTH om det inte finns särskild anledning.​

Jag har bra uppkoppling i stugan på landet, kan jag distansarbeta därifrån?
Med distansarbete avses, i normalfallet, arbete i hemmet. Som arbetstagare har man ett ansvar för att kunna ta sig till jobbet inom normal inställelsetid om arbetsgivaren kräver det.
Efter överenskommelse med sin närmaste chef kan man också arbeta på andra platser än i hemmet, t.ex. på ett sommarställe som ligger inom pendlingsavstånd från arbetsplatsen. Det är i det sammanhanget viktigt att tänka på att PSA-avtalet (försäkringen i anställningen) inte omfattar arbete på andra platser än hemmet.

Nu används Zoom mycket i undervisning och för digitala möten. Zoom är ju en amerikansk molnbaserad tjänst, är det verkligen OK för KTH att använda den?
Den tillämpning av Zoom som nordiska universitet använder är inte den publika tjänst som vem som helst kan använda utan en helt separat installation inom NORDUnet. NORDUnet är en sammanslutning mellan universitetsdatanätverken i de fem nordiska länderna, däribland svenska SUNET. Den fysiska installationen ligger helt och hållet i de nordiska länderna och det gäller även den molntjänst som upphandlats som förstärkning. Installationen är GDPR-säkrad och personuppgifter lagras inom EU. NORDUnet ansvarar för avtalet med Zoom och bevakar att regler och riktlinjer följs.

Kjell Carli, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Johanna Blomqvist, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-08