Information till studenter med anledning av coronaviruset

KTH:s information gällande spridningen av covid-19

Senast uppdaterad 7 april kl 16:00

Senaste uppdateringarna:

 • 200407 kl 16:00 med ny rubrik "Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar" samt om undervisning och tentamen
 • 200406 kl 16:00 om undervisning och tentamen samt ny fråga och svar
 • 200403 kl 14:30 om undervisning och tentamen
 • 200402 kl 14:00 med ny fråga och svar
 • 200328 kl 11:30 om undervisning och tentamen

På denna sida

 • Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar

 • Undervisning och tentamen

 • Tillträde till lokaler
 • Utlandsresor
 • Frågor och svar
   

Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar

Det finns nu en lösning som gör det möjligt att via ett webb-gränssnitt se vilka datorsalar som går att ansluta till, och att därefter ansluta till en fysisk dator i en sal. Uppkopplingen är en-till-en, dvs en fysisk dator i datorsal kan endast ha en användare. Instruktioner för anslutning

Undervisning och tentamen

Att säkra studenternas utbildning är just nu högsta prioritet för KTH. Utbildningen måste fortgå, om än i ändrat format. Undervisning och examination kommer att genomföras på distans terminen ut. Vårterminen kommer inte att förlängas, utan tentamen kommer att genomföras som vanligt under våren, men i digital form och på distans.

Läsperiod 4 startade som planerat måndag den 16 mars. Avsteg från kursplan kan komma att göras under läsperiod 4, till exempel avseende undervisnings- och examinationsformer samt schema. Undervisning och examination ska genomföras på distans. 

Omtentor i april kommer att anpassas så att de kan genomföras på distans. Kom ihåg att anmäla dig till tentan/examinationen!

Studieteknik och rutiner vid distansstudier

Information för dig som har kompensatoriskt stöd via Funka .

Omtentamen i april

Mot bakgrund av Covid-19 kommer följande justeringar göras gällande omtentamensperioden 14–17 april.

Tiden för tentamensanmälan förlängdes till 2020-03-30 kl. 24:00. Enbart studenter som har registrerat sig före deadline kommer tillåtas tentera.

Enligt styrdokumentet "anvisning om betyg på kurs" ska KTH:s skolor tillåta studenter att plussa betyg på kurs eller kursmoment (med betygsskalan A-F) så långt det befinns lämpligt. Med tanke på den arbetssituation som nu råder för KTH:s personal är plussning inte tillåtet under denna omtentamensperiod. Plussning kommer åter att vara tillåtet, om så bedöms lämpligt, när restriktioner på grund av risk för spridning av coronaviruset är borttagna.

Grundutbildningsutskottet kommer genom arbetsgruppen för digitalisering ta fram riktlinjer och rekommendationer för genomförande av tentamen. Utskottet kommer därefter kalla de lärare som genomför omtentamen efter påsk till förberedelseaktiviteter.

Till exempel kan hemtentamen komma att genomföras med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas eller salstenta ersättas med muntlig tentamen via Zoom. Andra alternativ är att examinationen utformas med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas samtidigt som studenter, lärare och tentamensvakter är uppkopplade med kamera och ljud till ett webbmöte i Zoom.

Målet är att examinationsformen för omtentamen ska likna ordinarie examination i största möjliga mån, samtidigt som den är möjlig att genomföra digitalt på distans med de tekniska lösningar som KTH har tillgängliga.

Läs mer om hur tentamen i april går till

Kommande tentamensperiod genomförs under mycket speciella omständigheter. På grund av covid-19 sker all tentamen på distans, vilket är något KTH aldrig genomfört tidigare.

På extremt kort tid har vi arbetat med att justera regelverk, förutsättningar och rutiner, för att tentamina ska gå att genomföra på ett rättssäkert sätt.

På KTH gör vi allt vi kan för att våra studenter ska kunna tentera som planerat. Vi säkerställer också att eventuella brister ska bli så få och små som möjligt.

Vi vet och förstår självklart mycket väl att förutsättningarna för dig som ska tentera inte är de bästa tänkbara. Det kan finnas moment som upplevs som otillfredsställande eller bristfälliga. Vi ber dig att ha överseende med det. Vi kommer noga att utvärdera omtentaperioden, ta till oss brister som upptäcks och arbeta vidare för att göra det allt bättre för varje gång. 

Att du som student ska kunna fullfölja din utbildning är självklart även fortsatt KTH:s prio. Men vi hoppas som sagt på din förståelse och ditt tålamod med tanke på de förutsättningar som råder i dagsläget.

Om du ändå tycker att förutsättningarna för tentamen är inte är tillräckligt bra har du möjlighet att avstå från att tentera vid detta tillfälle. CSN har sänkt kraven på prestation för bibehållna studiemedel

Tillträde till lokaler

Med anledningen av regeringens uppmaning den 17 mars är alla KTH:s lokaler, på alla campus, sedan onsdag 18 mars låsta och inte tillgängliga för studenter. 

KTH är fortsatt tillgängligt via ordinarie digitala kanaler, telefon och post.

Utlandsresor

Observera att utrikesdepartementet avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder 14 mars–14 juni.

Student ska inte resa utomlands inom ramen för sin utbildning. 

Om du befinner dig utomlands, följ instruktioner från lokala myndigheter.

Frågor och svar

Jag pluggar på KTH och känner mig orolig för spridningen av covid-19. Vad gör KTH och vad kan jag göra?
Undervisningen fortsätter på KTH men på distans.
Du kan hjälpa till att genom att försöka minska smittspridning. Så tänk på att stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket. Enligt smittskyddslagen  är det allas vårt ansvar att försöka hindra smittspridning.
Om du känner dig fortsatt orolig kan du vända dig till Studenthälsan .

Är även studentkårens, THS, lokaler på KTH Campus stängda?
Ja, de är stängda tills vidare. Läs mer på THS webbplats .

Vad gäller för min försäkring när jag studerar på distans?
KTH:s personskadeförsäkringen för studenter gäller enbart under skoltid i KTH:s lokaler. När du studerar på distans gäller inte denna försäkring. Därför är det viktigt att du har en egen hemförsäkring för att täcka eventuella olycksfall i hemmet.
Läs mer under Personskadeförsäkring .

Vad händer med mina studiemedel om mina studier påverkas av situationen med covid-19?
Det kan du läsa om på på CSN:s webbplats  .

Jag är på utbyte. Vad gör jag nu?
Ta kontakt med din internationella koordinator  om du inte redan har gjort det. Det är även viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad via lokala nyhetsmedier, information från ditt utbytesuniversitet, Folkhälsomyndigheten och UD:s reserekommendationer.
Den som varit på någon typ av utbyte och blivit hemkallad, hemskickad eller av andra anledningar inte kan genomföra sin utlandsvistelse till följd av covid-19 ska kunna fullfölja sin utbildning och beredas plats i undervisning på KTH.

Jag har varit utbytesstudent vid KTH men har nu varit tvungen att avbryta mina studier och åka hem. Vad gör jag nu?
Du kommer att få möjlighet att fullfölja dina studier vid KTH på distans.

Jag skulle ha utfört MFS i ett annat land som en del av mitt kandidat ex-jobb (KEX). Vad gör jag nu?
Du kommer att få möjlighet till kandidat ex-jobb i Sverige. Din handledare kontaktar dig.

Jag gör ex-jobb på ett företag. Hur påverkas jag?
Följ de instruktioner du får av din uppdragsgivare. Om du inte kan slutföra ditt ex-jobb som planerat hos uppdragsgivaren kommer du att få möjlighet att göra det på KTH. Kontakta i så fall din handledare.

Jag gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hur påverkas jag?
Följ de instruktioner du fått av din VFU-skola. Skulle någonting ändras, kontakta din studievägledare på programmet. Tillhör du en av de riskgrupper Folkhälsomyndigheten definierat kan du välja att i stället göra din VFU i höst. 

Kan jag trots allt resa utomlands inom ramen för min utbildning, om jag och min handledare/motsvarande är överens om detta?
En sådan resa innebär att du inte kommer att examineras på den aktuella kursen.

Nu används Zoom mycket i undervisning och för digitala möten. Zoom är ju en amerikansk molnbaserad tjänst, är det verkligen OK för KTH att använda den?
Den tillämpning av Zoom som nordiska universitet använder är inte den publika tjänst som vem som helst kan använda utan en helt separat installation inom NORDUnet. NORDUnet är en sammanslutning mellan universitetsdatanätverken i de fem nordiska länderna, däribland svenska SUNET. Den fysiska installationen ligger helt och hållet i de nordiska länderna och det gäller även den molntjänst som upphandlats som förstärkning. Installationen är GDPR-säkrad och personuppgifter lagras inom EU. NORDUnet ansvarar för avtalet med Zoom och bevakar att regler och riktlinjer följs.

Hur får jag veta hur de digitala tentorna kommer att genomföras?
Examinator informerar om detta via Canvas under veckan innan tentamen. Information kan också komma att skickas ut från examinator via e-post.

Kjell Carli, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Johanna Blomqvist, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-08