Till innehåll på sidan

Studentevent och fest på KTH

Ta del av vilka förutsättningar som gäller för studerande vid arrangerande av evenemang och fest. Hur ansökan om tillstånd går till. Vilket ansvar som festansvariga har samt vad som gäller vid servering.

Skol- och Campusspecifika anvisningar

Anvisningar hänvisas till respektive campus kontaktperson.

KTH Kista
Mikael Prytz
Gruppchef infrastruktur
tfn: 08-790 6282
E-post: micke@kth.se

KTH Södertälje
Jessica Matz Hammarlund
Verksamhetscontroller
tfn: 08-790 9495
E-post: jmatz@kth.se

KTH Flemingsberg
Björn Nordbäck
Intendent
tfn: 08- 790 4801
E-post: nordback@kth.se

KTH och THS har samverkat anpassningar till gällande FHMs restriktioner och då beträffande servering och sammankomster i sektionslokaler, anpassningarna gäller från 210802.

Sektionen ansvarar för att följa och upprätthålla gällande restriktioner och rekommendationer samt håll sig informerad vid förändringar av dessa.

Sammankomster MED servering är att betraktas som ”Serveringsställe” och sektionen tillika arrangör skall följa Begränsningsförordningen  och Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

  • Festansvarig ska inför sammankomsten upprätta plan avseende förebyggande- och smittskyddsåtgärder, plan skall vara dokumenterad samt utse en ansvarig person att förebyggande- och smittskyddsåtgärd plan efterlevs
  • Antalet gäster ska anpassas utifrån sektionslokalens yta och utformning
  • Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer varav samtliga ska tillhöra samma grupp (faddergrupp/nØllegrupp/phösargrupp/adeptsgrupp etc.)
  • Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i samtliga riktningar från andra sällskap

Sammankomster UTAN servering är att betraktas som ”Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser” och sektionen tillika arrangör skall följa Begränsningsförordningen  och Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar

  • Festansvarig ska inför sammankomsten upprätta plan avseende förebyggande- och smittskyddsåtgärder, plan skall vara dokumenterad samt utse en ansvarig person att förebyggande- och smittskyddsåtgärd plan efterlevs
  • Antalet gäster ska anpassas utifrån sektionslokalens yta och utformning
  • Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer varav samtliga ska tillhöra samma grupp (faddergrupp/nØllegrupp/phösargrupp/adeptsgrupp etc)
  • Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i samtliga riktningar från andra sällskap

Plan för förebyggande- och smittskyddsåtgärder ska lägst innehålla:
- Ansvarigfunktion/person
- Uppföljning/kontroll av smittskyddsåtgärder
- Max antal gäster som får vistas i sektionslokal utifrån dess utformning
- Skriftligt dokumentera hur beräkningen maxantal genomförts
- Rutin: Kontroll av antal personer som vistas i sektionslokal
- Rutin: Arrangör/personal får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan gäster
- Rutin: Informera sina gäster om hur smittspridning kan undvikas
- Rutin: Förebygga och åtgärda trängsel
- Rutin: Möjlighet till att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
- Rutin: Placering av möblemang för att upprätthålla minst 1 meter avstånd från annat sällskap
- Rutin: Servering vid bord och bardisk
- Övriga smittskyddsåtgärder som sektionen vidtagit

Syfte

Syftet är att ange förutsättningar för event och fest arrangerade av student vid KTH utifrån anvisningen för studentevent och fest på KTH. Skol-och Campusspecifika anvisningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Allmänt

Ansökan om event

Konventionellt event då fler än 50 personer väntas delta ska alltid föregås av ansökan till KTH. Alla sammankomster där alkohol konsumeras ska också föregås av ansökan till KTH. Evenemang i KTH:s skollokaler eller lokaler tillhörande annan fastighetsägare där överenskommelse om samråd föreligger, ska vara godkänd av dess lokalansvarige.

Ansökan om event hämtas i KTH blankettarkiv för student och skickas från en giltig KTH adress via e-post till festanmalan@kth.se, instruktion finns angiven i blanketten. Ansökan om konventionellt event ska vara KTH tillhanda 4 arbetsdagar före eventet/festen och ansökningar för alla övriga förekommande arrangemang ska vara KTH tillhanda 15 dagar före arrangemanget. Sena ansökningar får automatiskt avslag.

Godkänd blankett ska kunna visa upp på begäran av väktare/KTH säkerhet.

Blankettarkivet Student: Ansökan om sammankomst student

Ansvarig för event och fest

Vid varje event ska alltid finnas en ansvarig på plats och tillgänglig till dess sista gästen lämnat. Ansvarig ska verka för att arrangemanget genomförs enligt KTH:s anvisningar och anvisningar utfärdade av annan för tillfället aktuell myndighet. Ansvarig är den som genomgått KTH:s kurs i säkerhet och brand. I och med att kursen genomförts erhåller studenten ett förordnade som festansvarig i 5 år, förlängt förordnande erhålls endast efter förnyat kursdeltagande.

Ansvarig ska ha god kännedom om lokalen/platsen för arrangemanget, THS, sektionens och KTH:s larmorganisation. Det är den festansvarige/serveringsansvarige för fest och event som ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen under tid för event, fest och servering.

Festansvarig ska i enlighet med KTH:s anvisningar och i det fall arrangemanget kräver det, utse samtliga för evenemanget nödvändiga funktioner som följer därpå. Det ska tydligt visuellt framgå för gäster och i förekommande fall KTH, bevakningsbolagets väktare och övriga vem som är festansvarig.

Ställföreträdare

Ansvarig kan utse en ersättare i dennes ställe. Ställföreträdare övertar uppgift och ansvar för funktionen. Ställföreträdare ska uppfylla kravprofil motsvarande ordinarie eventansvarige.

Servering

Servering i KTH:s lokaler villkoras genom serveringstillstånd från respektive kommun/stads tillståndsenhet för sammankomsten är belägen i.

Serveringstillståndet ska förvaras synligt i sektionslokalen. Oberoende om permanent serveringstillstånd utfärdats eller tillfälligt serveringstillstånd söks, ska servering i KTH:s lokaler föregås av konventionell ansökan till KTH. Notera särskilt att lokalen ska vara tömd 30 min efter serveringstiden och får ej beträdas under påföljande timme.

Serveringsansvarig

Serveringsansvarig är student som genomgått kursen ”ansvarsfull alkoholservering” STAD, med godkänt resultat och är registrerad hos tillståndsenheten. Kursen genomförs av KTH i samverkan med Stockholms stad tillståndsenheten, studenthälsan m.fl.

Vid servering ska det alltid finnas en serveringsansvarig på plats. Ytterst serveringsansvarig och tillståndsinnehavare är sektionens ordförande.

Serveringsansvarig ska se till att all servering genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, respektive kommuns/stads riktlinjer för alkoholservering och KTH:s anvisningar.

Antal gäster, tema och lokalens utformning, avgör lämpligheten i att serveringsansvarig belastas med ytterligare funktioner, ex festansvarig och brandskyddsansvarig. Serveringsansvarig ska ha god uppsikt över serveringsytan.

Serveringstillstånd, tillfälligt- och tillfälligt utökat serveringstillstånd

Tillståndsenheten beslutar om serveringstillstånd och sektionen ska följa de anvisningar som följer på beslutet. Serveringstillståndet ska förvaras tillgängligt i lokalen och kunna visas upp på begäran. För servering utanför det permanenta serveringstillståndet kan sökas utökat serveringstillstånd hos tillståndsenheten. Notera att särskilda villkor genom det permanenta serveringstillståndet är tvingande.

Tillfälligt serveringstillstånd söks för lokal där permanent serveringstillstånd saknas och gäller för det enskilda tillfället.

Tillfälligt utökat serveringstillstånd söks för sektionslokal med permanent serveringstillstånd. Tillfälligt utökat serveringstillstånd kan sökas för utökad serveringsyta, utökad serveringstid eller utökad krets. Vid ansökan om utökad serveringsyta ska serveringsytan markeras på ritning. Utökad krets ska anges med gästlista för enskilda personer och benämning på sällskap/grupp vid sammanhållet sällskap. Vid ansökan om utökad servering ska KTH:s tillstånd bifogas ansökan till tillståndsenheten.

Tillfälligt- och tillfälligt utökat tillstånd kan sökas normalt upp till 10 ggr/år och sektion., normal handläggningstid är hos tillståndsenheten är 8-10 dagar.

Ansökan om tillfälligt- och tillfälligt utökat serveringstillstånd görs genom KTH:s säkerhetsgrupp ansökan prövas och KTH:s säkerhetsgrupp eller handläggare i dennes ställe utfärdar tillstånd. Ansökan ska vara tillhanda 15 arbetsdagar före eventet/festen. Då KTH godkänt, kan ansökan göras hos tillståndsenheten, vid ansökan ska KTH:s godkännande bifogas.

Serveringsyta

Serveringsytan anger det område där alkohol får förtäras och förvaras, samt den ytan som är tillståndspliktig. Inom serveringsytan får endast serveringspersonal och den gäst/krets som anges i serveringstillståndet vistas.

Ingen alkohol får förekomma utanför serveringsytan. Servering är inte tillåten i eller i anslutning till entré, Wc och garderob.

Studentevent i KTH:s lokaler

THS sektion eller förening är hänvisad till respektive sektionslokal för event och fest.

Se även:
Event och fest utomhus
Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete SBA vid arrangemang av event

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-16