Till innehåll på sidan

Event och fest utomhus

Vid event och fest utomhus krävs det att arrangören har tillstånd från KTH samt godkännande från fastighetsägare och/eller markägare.
Arrangören behöver kontakta fastighetsägare och/eller markägare samt kontrollera om campusspecifika anvisningar föreligger vid aktuellt campusområde.

Skol- och Campusspecifika anvisningar

Anvisningar hänvisas till respektive campus kontaktperson.

KTH Kista
Karolin Södertun-Zeghbi
Gruppchef infrastruktur
tfn: 08-790 6765
E-post: kasz@kth.se

KTH Södertälje
Jessica Matz Hammarlund
Verksamhetscontroller
tfn: 08-790 9495
E-post: jmatz@kth.se

KTH Flemingsberg
Mikael Öhlander Kjaernes
Intendent
tfn: 08- 790 9995
E-post: mikaelok@kth.se

Event och fest utomhus

KTH har överenskommelse om samråd för event och fest med fastighetsägare. Överenskommelsen innebär att samtliga event och fester och etableringar därigenom ska, för att få genomföras föregås av nyttjanderättstillstånd från fastighetsägare och medgivande om detsamma från KTH.

På KTH Campus är det exempelvis Akademiska Hus AH som ansvarar för markområde i direkt anslutning till KTH:s lokaler, Stockholms stad ansvarar för Drottning Kristinasväg och Kungliga Djurgårdens förvaltning KDF för ”maskinparken”.

Nyttjanderätt för markområde krävs vid etableringar av fordon/tält, större rekvisita och söks genom KTH. Ansökan om medgivande från KTH görs genom KTH säkerhetsgrupp. Sektionen informerar om att de vill bruka nyttjanderätten per e-post varav KTH upprättar och skickar relevant blankett till sektion för underskrift och kvarvarande uppgifter. Därefter skall denna skickas per e-post till KTH som senare skickar till berörd fastighetsägare för godkännande innan sektionen får ett slutgiltigt godkännande av KTH.

För event och fest på markområde tillhörande Stockholms stad och Kungliga Djurgårdens förvaltning söks tillstånd hos dessa, medgivande från KTH krävs inte. Undantaget att KTH tillstånd eller medgivande inte föreligger är praxis att THS och KTH samverkar för minskade störningar, bibehållen säkerhet, trivsel och trygghet för arrangören, gäster, KTH, AH och dess besökare samt angränsande hyresgäster.

Vid större event och fester utomhus ansvarar arrangören för att den sanitära frågan hanteras. KTH lutar sig mot MSB rekommendationer, vid event som är öppna upp till 6 timmar ska det finnas lägst 1 toalett per 120 kvinnor och 1 toalett per 600 män, samt 1 urinoar per 175 män, vid längre öppettider ökar kraven. Notera att detta är rekommendationer, särskilda krav kan riktas från KTH.

Arrangören ansvarar för att förstärkningskärl/containrar etc. för hushållssopor och fraktion vid behov beställs, etableras och fraktas bort. Arrangören ansvarar för att hela etableringen avyttras angiven tid enligt tillstånd/medgivande och återställs till ursprungsskicket.

Ljudnivåbegränsning

Vid event och fester utomhus ansvarar arrangören för att ljudnivåerna är i linje med folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer, som bland annat innebär begräsningar i vilka decibelnivåer som får spelas/förekomma under event. Arrangören ansvarar för att löpande kontrollera decibelnivån under evenemanget med godkända decibelmätare. Väktare kan även utföra särskild tillsyn med egna decibelmätare, om det finns anledning att tro att riktvärdena har överskridits.

Särskild hänsyn ska tas under tenta- och omtentaperioder och vid musikspelning sen kväll eller natt. Vid större event ska alltid KTH säkerhet kontaktas minst 15 dagar innan för individuell bedömning.

Grillning

Grillning ska även föregås av konventionell ansökan om sammankomst senast fyra arbetsdagar före arrangemanget till KTH.

Blanketten ”Ansökan om sammankomst” hämtas i blankettarkiv student och skickas via e-post in till KTH, festanmalan@kth.se  där ”Grillning” ska vara ikryssat och sedan bifogar KTH sitt godkännande tillbaka till sektionen.

Inför grillning ska ansvarig genom Brandförsvarets informationstelefon 08-454 83 39 kontrollera om eldningsförbud råder. Då eldningsförbud råder är det totalt eldningsförbud. Grillning är inte tillåten på Osquarsbacke eller Borggården.

Vid grillning ska blanketten "Checklista Grillning" skrivas ut och genomgås. Checklistan ska förvaras på grillplatsen så den kan visas upp för väktare eller KTH säkerhet vid en ev. uppföljning av egenkontroll.

Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar, den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta. Täck grillen efter grillning och avyttra INTE ev. kol förrän dagen efter.

Tändblock eller eltändare rekommenderas vid tändning för en säkrare hantering. Vid grillning ska släckutrustning finnas i direkt anslutning till grillen och marken under grillen ska täckas, släckutrustning kan lånas från KTH. Grillning får inte etableras i direkt anslutning till byggnad eller fordon, avstånd ska hållas anpassat till grillkällan, min 6 meter. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Se även:
Studentevent och fest på KTH  
Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete SBA vid arrangemang av event

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-25