Till innehåll på sidan

Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete SBA vid arrangemang av event

Arrangören ska verka för god säkerhet under evenemanget, vidta åtgärder vid avvikelse och avbryta evenemanget när motsatsen råder. Stöd och råd för detta ges av KTH säkerhet och väktare.

Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete SBA

Arrangören ska verka för god säkerhet under evenemanget, vidta åtgärder vid avvikelse och avbryta evenemanget när motsatsen råder. Stöd och råd för detta ges av KTH säkerhet och väktare.

Säkerhetsansvarig

Festansvarig är säkerhetsansvarig vid konventionell fest och så länge evenemangets utformning tillåter det, undantaget evenemang med särskilt tillstånd där särskilt krav på säkerhetsansvarig är formulerat.

Säkerhetsansvarig ska upprätta rutiner för säkerheten och utse, för evenemanget, nödvändiga säkerhetsfunktioner i enlighet med tillståndet. Det är också säkerhetsansvarig som vid oförutsedda situationer ska vara tillgänglig för och kommunicera med KTH, bevakningsbolagets väktare och i förekommande fall ordningsvakt och polis, ambulans och brandförsvaret. Festansvarig/säkerhetsansvarig ska ha genomgått KTH:s kurs i säkerhet och brand vid studentevent och fest, kursen får inte vara äldre än 5 år.

Säkerhetsplan

För konventionella event och fester i sektionslokal ska sektionen upprätta och hålla en generell plan. För övriga event och fester ska planen spegla den organisation som följer på det specifika evenemanget. Det ska i planen framgå vem som är säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig och utrymningsledare, organisationens larminstruktion och hur den kommunicerar internt och externt. Planen ska associera till KTH och THS säkerhet- och krisorganisation.

Entrévärd

Entrévärd ska se till att rutiner för säkerhet i entrén följs, att det råder ordning i och i anslutning till entrén och ev kö. Det ska tydligt visuellt framgå för gäster och i förekommande fall KTH, bevakningsbolagets väktare och övriga vem som är entrévärd.

Väktare

KTH har avtal med bevakningsbolag vars väktare genomför områdesbevakning, åtgärdar larm och utför enklare servicetjänster på KTH Campus och Campus Kista. Bevakningsområdena bemannas alla dygn året om. I uppgiften ingår att besöka evenemang i sektionslokaler eller där de genomförs, uppföljning av egenkontroller, tillstånd för event och fest, samt ordning och säkerhet i lokalen. Väktare ger råd och kan fatta enkla beslut om åtgärder som arrangören ska följa.

I det fall säkerheten ej går att garantera i lokalen har väktare fullmakt att avbryta och i de fall situationen kräver utrymma lokalen.

Ordningsvakt

Beroende på om event/fest är av polis eller tillståndsmyndighet tillståndspliktig, eller befintligt tillstånd utökas, kan polismyndigheten besluta om ordningsvakt. Antalet ordningsvakter följer på beslutet och är tvingande för arrangören att följa.

Ordningsvakt kan erhållas från KTH genom ramavtal med bevakningsleverantören. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvaret för brandsäkerheten ligger på arrangören/ tillståndsinnehavaren, det betyder att det ska finnas en brandskyddsorganisation aktiv vid varje evenemang. I organisationen ska det finnas en brandskyddsansvarig och en utrymningsledare i den omfattning som evenemanget kräver.

Egenkontroll brand

Arrangören ska upprätta rutin för egenkontroll för att förhindra brands uppkomst och begränsa dess konsekvenser. Till stöd för detta ska checklista - egenkontroll brand genomgås inför varje upplåtelsetillfälle och kunna visas upp för väktare vid kontroll. Uppkomna avvikelser efter egenkontroll ska åtgärdas före arrangemanget startar. Väktare har till uppgift att följa upp egenkontrollen i lokalen och ge rekommendationer till sektionen om åtgärd i de fall brister uppstår.

Brandskydd

Brandskyddet och utrymningsförutsättningarna är utformade för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Förändring av lokalens utformning eller lös inredning kan resultera i att brandskyddet blir otillräckligt/underdimensionerat, därför ska varje förändring i lokalen vara godkänd av KTH.

Det tekniska brandskyddet i sektionslokalen består alltid lägst av utrymningslarm och handbrandsläckare(skum). Utrymningslarmets utformning kan skilja sig mellan lokaler, det är därför nödvändigt att alltid säkerställa hur funktionen verkar i den lokal verksamhetsutövaren befinner sig då funktionen anger de säkerhetsmässiga förutsättningarna.

Det tekniska brandskyddet får aldrig förändras, utrymningslarm får endast manövreras av godkänd anläggningsskötare, handbrandsläckares eller annan teknisk utrustning får inte påverkas. Rökmaskin är ej tillåten i KTH:s lokaler. I det fall avvikelser uppstår ska evenemanget upphöra till dess funktion återställts.

Antal personer

Maximalt tillåtet antal personer bestäms av utrymningsförutsättningarna, samt verksamhetsklass enligt brandskyddsbeskrivningen och framgår av skyltning i lokalen.

Tillåtet antal personer vid respektive upplåtelsetillfälle styrs av evenemanget och ska bedömas bland annat utifrån förhållandet mellan antalet personer i lokalen, lokalens utformning, ev rekvisita (möbler, lös inredning etc), utrymningsförhållandet och om de personer som vistas i lokalen väl känner till den.

Brandskyddsansvarig

Vid event och fest ska arrangören utse brandskyddsansvarig som inför och under eventet/festen följer upp brandskyddet och tillser att lokalen bibehåller sin utformning. I brand- och utrymningssituationer kommunicerar brandskyddsansvarige med KTH, bevakningsbolagets väktare och brandförsvaret.

Brandskyddsansvarig kan om det bedöms lämpligt vara ”festansvarig”, eller serveringsansvarig, men aldrig utrymningsledare. Det ska tydligt, visuellt framgå för gäster och i förekommande fall KTH, bevakningsbolagets väktare och övriga vem som är brandskyddsansvarig. Brandskyddsansvarig ska ha genomgått KTH:s kurs i säkerhet och brand vid studentevent och fest, kursen får inte vara äldre än 5 år.

Utrymningsledare

Utrymningsledare ska ha god lokalkännedom och kännedom om samtliga utrymningsvägar och sektionens återsamlingsplats. Utrymningsledaren ska i god tid före evenemanget säkerställa att utrymningsvägar är fria och utrymningsdörrar fungerar. Avvikelser informeras omgående till brandskyddsansvarige och åtgärdas.

Utrymningsledare påkallar utrymning och vägleder gästerna till återsamlingsplats och vid återsamlingsplatsen informera sektionens brandskyddsansvarige. Utrymningsledare ska ordna för att varselväst finns inom räckhåll. Utrymningsledare kan om det bedöms lämpligt vara festansvarig, entrévärd eller serveringsansvarig, men aldrig brandskyddsansvarig. . Utrymningsledare ska ha genomgått KTH:s kurs i säkerhet och brand vid studentevent och fest, kursen får inte vara äldre än 5 år.

Se även:
Student och fest på KTH
Event och fest utomhus

Skol- och Campusspecifika anvisningar

Anvisningar utanför denna hänvisas till respektive kontaktperson.

Campus Kista, Gruppchef Infrastruktur Karolin Södertun-Zeghbi,
tfn 08-790 6765, E-post: kasz@kth.se
Campus Telge, Verksamhetschef Jessica Matz Hammarlund,
tfn: 08-790 9495, E-post: jmatz@kth.se
Campus Flemingsberg, intendent Mikael Öhlander Kjaernes,
tfn 08- 790 9995, E-post: mikaelok@kth.se

Checklistor

Checklista- Ansökan om sammankomst student Blankettarkivet
Checklista-Egenkontroll brand Blankettarkivet

Kontakt

SOS alarm

112 - nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - sjukvårdsrådgivning

KTH

08-790 7700 - KTH:s larmnummer för att lämna information om fara för liv, egendom och miljö, pågående brott och övriga akuta händelser samt KTH krisledningsgrupp. Används även vid icke akuta ärenden föra tt få kontakt med väktare.

sakerhetschef@kth.se  - KTH säkerhetschef, för strategiska och operativa säkerhetsfrågor.

sakerhet@kth.se - olika frågor gällande säkerhet som t. ex. nycklar, lås och skalskydd, bevaknings- och väktarrelaterade frågor.

festanmalan@kth.se  – ansökan om fest.

lokaler@kth.se  - alla förekommande lokalfrågor.

kortexp@kth.se  - passerkortsärenden samt bokade salsöppningar/stängningar.

lokalvard@kth.se  – lokalvård.

Akademiska Hus AH

010-557 24 00 – anmälan av byggnads- och driftrelaterade fel(el, värme, vatten och ventilation, etc).
076-835 74 14 – nyttjanderättsfrågor, fastighetsadministratör.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-01