Event och fest utomhus

Akademiska Hus AH ansvarar för markområde i direkt anslutning till KTH:s lokaler, Stockholms stad ansvarar för Drottning Kristinas väg och Kungliga Djurgårdens förvaltning KDF för ”Maskinparken”.

Skol- och Campusspecifika anvisningar

Anvisningar hänvisas till respektive campus kontaktperson.

KTH Kista
Mikael Prytz, gruppchef infrastruktur
tfn 08-790 6282,
E-post: micke@kth.se

KTH Södertälje
Jessica Matz Hammarlund, verksamhetscontroller
tfn: 08-790 9495,
E-post: jmatz@kth.se

KTH Flemingsberg
Björn Nordbäck, intendent
tfn 08- 790 4801,
E-post: bjorn.nordback@sth.kth.se

Event och fest utomhus

Akademiska Hus AH ansvarar för markområde i direkt anslutning till KTH:s lokaler, Stockholms stad ansvarar för Drottning Kristinasväg och Kungliga Djurgårdens förvaltning KDF för ”maskinparken”.

KTH har överenskommelse om samråd för event och fest med AH. Överenskommelsen innebär att samtliga event och fester och etableringar därigenom ska, för att få genomföras föregås av nyttjanderättstillstånd från AH och medgivande om detsamma från KTH.

Nyttjanderätt för markområde krävs vid etableringar av fordon/tält, större rekvisita och söks genom KTH. Ansökan om medgivande från KTH görs genom KTH:s säkerhetschef. KTH:s säkerhetschef eller handläggare i dennes ställe utfärdar medgivande, ansökan ska vara säkerhetschef tillhanda 15 arbetsdagar före eventet/festen. Villkoren för AH nyttjanderätt är fastställda i avtalet.

För event och fest på markområde tillhörande Stockholms stad och Kungliga Djurgårdens förvaltning söks tillstånd hos dessa, medgivande från KTH krävs inte. Undantaget att KTH tillstånd eller medgivande inte föreligger är praxis att THS och KTH samverkar för minskade störningar, bibehållen säkerhet, trivsel och trygghet för arrangören, gäster, KTH, AH och dess besökare samt angränsande hyresgäster.

Vid större event och fester utomhus ansvarar arrangören för att den sanitära frågan hanteras. KTH lutar sig mot MSB rekommendationer, vid event som är öppna upp till 6 timmar ska det finnas lägst 1 toalett per 120 kvinnor och 1 toalett per 600 män, samt 1 urinoar per 175 män, vid längre öppettider ökar kraven. Notera att detta är rekommendationer, särskilda krav kan riktas från KTH.

Arrangören ansvarar för att förstärkningskärl/containrar etc. för hushållssopor och fraktion vid behov beställs, etableras och fraktas bort. Arrangören ansvarar för att hela etableringen avyttras angiven tid enligt tillstånd/medgivande och återställs till ursprungsskicket.

Grillning

Grillning ska föregås av konventionell ansökan om sammankomst/fest senast fyra vardagar före arrangemanget till KTH. Blanketten hämtas i blankettarkiv student och skickas via e-post in till KTH. Till ansökan ska också bifogas checklista grillning, checklistan ska förvaras på grillplatsen och ska kunna visas upp för väktare eller KTH säkerhet vid en ev uppföljning av egenkontroll.

Inför grillning ska ansvarig genom Brandförsvarets informationstelefon 08-454 83 39 kontrollera om eldningsförbud råder. Då eldningsförbud råder får gasolgrill användas, gasolflaskan ska inte placeras under grillkällan. Grillning är inte tillåten på Osquarsbacke eller borggården.

Tändblock eller eltändare rekommenderas vid tändning för en säkrare hantering. Vid grillning ska släckutrustning finnas i direkt anslutning till grillen och marken under grillen ska täckas, släckutrustning kan lånas från KTH. Grillning får inte etableras i direkt anslutning till byggnad eller fordon, avstånd ska hållas anpassat till grillkällan, min 6m. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar, den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta. Täck grillen efter grillning och avyttra INTE ev kol förrän dagen efter.

Se även:
Studentevent och fest på KTH  
Säkerhet och systematiskt brandskyddsarbete SBA vid arrangemang av event

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-14