Till innehåll på sidan

Anmäl bisyssla för 2022

Publicerad 2021-12-16

Nu är det dags att lämna in blankett gällande bisysslor under 2021/2022. Som offentligt anställd har du skyldighet att redogöra för bisysslor till din arbetsgivare. Skolchefen prövar sedan om anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla.

Notera att vi behöver få in svar av alla oavsett om en bisyssla förekommer eller inte.

I mitten av januari 2022 får alla anställda får ett mail med mer information och blankett för inrapportering av bisyssla. Ifylld blankett skickas till ekqvist@kth.se  med ämnesrad ”Bisyssla 2021/2022” eller via post till HR, Ann Ekqvist, Teknikringen 42 senast 14/2 2022.

Vad är en bisyssla? 

En bisyssla är i princip allt som en anställd, tillfälligt eller permanent, ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte men däremot får inga ekonomiska transaktioner mellan bisyssleverksamheten och KTH förekomma. Notera att även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan räknas som bisyssla.

Vad är inte bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet. Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor. Arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter räknas inte som bisysslor.

Se KTH:s riktlinjer  för en mer detaljerad beskrivning av tillåtna och ej tillåtna bisysslor.