Dags att redovisa bisysslor för 2019

Publicerad 2019-11-07

Nu är det dags att lämna in blankett gällande bisysslor under 2019. Som offentligt anställd har du skyldighet att redogöra för bisysslor till din arbetsgivare.

Skolchefen prövar sedan om anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla. Är du forskarstuderande kan du dock bortse från denna information.
Notera att vi behöver få in svar av alla oavsett om en bisyssla förekommer eller inte.

Ifylld blankett sänds till HR-kontaktperson på respektive site med ämnesrad ”bisyssla 2019”, senast 30/11 2019:

Campus Valhallavägen: Ann Ekqvist  

Campus Flemingsberg: Lena Isabar

AlbaNova: Louise Hasslev

SciLifeLab: Jessica Oscarsson

1. Redovisning bisysslor.pdf (pdf 57 kB)

2 Bilaga Redovisning av bisysslor inklusive bedömning (1)19.pdf (pdf 71 kB)

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip allt som en anställd, tillfälligt eller permanent, ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte men däremot får inga ekonomiska transaktioner mellan bisyssleverksamheten och KTH förekomma. Notera att även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan räknas som bisyssla.

Vad är inte bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet. Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor. Arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter räknas inte som bisysslor.

Se KTHs riktlinjer för en mer detaljerad beskrivning av tillåtna och ej tillåtna bisysslor.