Till innehåll på sidan

Glöm inte att anmäla bisyssla 2021

Publicerad 2021-01-11

Nu är det dags att lämna in blankett gällande bisysslor under 2021. Som offentligt anställd har du skyldighet att redogöra för bisysslor till din arbetsgivare. Skolchefen prövar sedan om anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla. CBH-skolan samlar in bisysslor från samtliga anställda med undantag för doktorander.

Alla anställda har fått ett mejl från HR-enheten med mer information samt blanketter för rapportering. Svara senast 31/1 2021.

Notera att vi behöver få in svar av alla oavsett om en bisyssla förekommer eller inte.

Vad är en bisyssla? 

En bisyssla är i princip allt som en anställd, tillfälligt eller permanent, ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte men däremot får inga ekonomiska transaktioner mellan bisyssle-verksamheten och KTH förekomma. Notera att även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan räknas som bisyssla.

Vad är inte bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet. Fackliga, politiska eller andra förtroendeuppdrag ses oftast som en tillåten bisyssla. I förhållande till andra statligt anställda har universitetslärare en utökad och lagstadgad rätt att utöva ämnesanknutna forsknings- och utvecklingsbisysslor s.k. FoU-bisysslor. Arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter räknas inte som bisysslor.

Riktlinje för bisyssla vid KTH