Till innehåll på sidan

Mikael om KTH:s verksamhetsplan

Publicerad 2022-09-15

Skolchef Mikael Lindström skriver om KTH:s verksamhetsplan för 2023.

I tisdags diskuterade vi i KTH:s strategiska råd verksamhetsplanen för 2023. En stor del av tiden ägnades åt framtidens utbildning. Den 14 juni fattade rektor beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380). Principerna ska utgöra ett ramverk för utvecklingen av KTH:s utbildningar. Vicerektor för utbildning och dekanus, i sina roller som ordförande respektive vice ordförande för utbildningsnämnden, ges i uppdrag att genomföra en nulägesanalys och samla in ”best practice” både utifrån lärdomar från pandemin och kontinuerlig utbildningsutveckling. Under 2023 ska en tidplan för arbetet med utbildningsutveckling utifrån principerna fastställas och effektmål etableras för respektive princip. Vicerektor för utbildning ges även i uppdrag att samordna skolornas arbete med utbildningsutveckling utifrån principerna och säkerställa att det sker samverkan mellan skolorna, samt eftersträva synergieffekter. Respektive skolchef ges i uppdrag att under 2023 upprätta en strategi för skolans utbildningsutveckling utifrån principerna, med angivna prioriterade områden för 2023–2025. Vi på CBH-skolan kommer att initiera detta arbete genom vår GA, vice GA:s, programansvariga och involvera er lärare och stödverksamheten under 2023.

Inom forskning togs skolornas analys av RAE-rapporterna upp och det handlingsplaner som framtagits och ska lämnas till rektor 30 september. Under 2023 är fokus på att implementera dessa handlingsplaner. Det gäller även eventuella åtgärder på KTH-övergripande nivå. Vi kommer att återkomma med en presentation av CBH-skolans handlingsplan under våra personalmöten i höst.

Mikael