Till innehåll på sidan

Mikael om KTH:s verksamhetsplan 2022

Publicerad 2021-11-25

Skolchef Mikael Lindström skriver om KTH:s verksamhetsplan för nästa år och medelstilldelningen till CBH-skolan.

I veckan fattade Rektor beslut om verksamhetsplanen för KTH år 2022. Verksamhetsplanen är resultatet av det arbete som inleds genom rektors dialog med KTH:s skolchefer i slutet av våren. I dialogen deltar dekanus och prodekanus för sammankoppling av verksamhetsplanering med de årliga kvalitetsdialogerna och den kontinuerliga uppföljningen. Den första dialogen följs av ett internat för strategiskt råd i början av hösten där ledamöterna diskuterar sina uppdrag och prioriteringar framöver. Inför internatet lämnar samtliga mottagare av uppdrag och angivet verksamhetsstöd, återkoppling på de uppdrag som gavs genom verksamhetsplan för 2021. Inför internatet har prorektor, universitetsdirektör, vice- rektorer samt dekanus och prodekanus möjlighet att lämna förslag på eventuella nya prioriterade områden för verksamhetsplan år 2022.

Under hösten har KTH:s ledning genomfört enskilda dialoger med respektive skolledning, med fokus på skolans ekonomi, strategiska frågor och prioriteringar inför kommande år. Utkast av verksamhetsplanen delas med verksamhetsföreträdare i två omgångar under hösten, för att samla in viktiga synpunkter och stämma av föreslagna uppdrags relevans och genomförbarhet. Rektor gör därefter en samlad bedömning och beslutar om de områden och uppdrag som ska prioriteras kommande år. Arbetet med verksamhetsplanen är integrerat med det årliga budgetarbetet.

För CBH-skolan kan vi se att den preliminära medelstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar från 159 miljoner kr till 176 miljoner kr och medelstilldelning för forskning och utbildning på forskarnivå ökar från 240 miljoner kr till 250 miljoner kr.

CBH-skolan tilldelas strategiska medel för:

  • Startbidrag för läraranställningar med 2 miljoner kronor per år under en treårsperiod.
  • Centrum för datadriven hälsa med 500 000 kronor per år under perioden 2022–2023.
  • Mångvetenskaplig miljö: hållbara och hälsosamma livsmedelssystem med 5 miljoner kronor årligen under 2022–2026.
  • Fortsättning av satsningen på impactansvariga med 600 000 kronor per år 2022–2023.
  • Sabbatsperioder för lärare med 600 000 kronor per år 2022–2023.
  • Jämnare könsfördelning bland KTH:s professorer med 1 miljon kronor under en tvåårsperiod.

Mikael