Till innehåll på sidan

Mikael om kvalitetsdialogen på CBH

Publicerad 2022-05-12

Skolchef Mikael Lindström skriver om den årliga kvalitetsdialogen på CBH-skolan.

I måndags genomförde CBH-skolan den årliga kvalitetsdialogen som är en del i den kontinuerliga uppföljningen. Från CBH deltog skolchef Mikael Lindström, FFA Amelie Eriksson Karlström, FA Christina Divne, GA Mats Nilsson, administrativ chef Marie Larsson, student­representanter och doktorandrepresentant Philip Jansson. Från Fakultetsrådet deltog dekanus Anders Forsgren och prodekanus Sofia Ritzén samt kvalitetssamordnare Inger Wikström Öbrand och Åsa Rurling från GVS.

Dialogen strukturerades utifrån fyra områden: utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, skolans processbeskrivning för uppföljning av RAE och fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling. Under utbildning på grundnivå och avancerad nivå tog prodekanus upp frågan om studentinflytande, sätt att öka studentengagemanget och vilka olika former för kursvärderingar som lärare kan tillämpa. Även hur vi arbetar med aktivt lärande, det vill säga mognadsnivån i dagsläget, och hur framtidens utbildning kan tas emot av lärare, var frågor som kom upp.

Inom utbildning på forskarnivå tog prodekanus upp att CBH-skolan har flera mekanismer i vår forskarutbildning som är positiva för att säkerställa en bra studie- och arbetsmiljö. En fråga är hur brister i miljöer identifieras och hur ansvarsfördelning sker när brister har identifierats. Här arbetar FA och HR intensivt med berörda handledare och chefer och vi har kommit en bra bit på väg.

Vidare tog dekanus upp sina synpunkter på processbeskrivningen för uppföljning av RAE där vi på CBH-skolan har valt en verksamhetsnära process där varje institution arbetar med förslag på handlingsplan via ledningsgrupperna och ansvariga forskningsledare. Vi kommer att samla upp detta under CBH:s strategidag den 18 maj.

Avslutningsvis delgav dekanus sin analys på CBH-skolans fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling där vi har gjort en nulägesanalys avseende lärare och forskare, befordringar, planerade nyrekryteringar av lärare och forskare samt ledarskapsutbildningar, högskolepedagogiska utbildningar och kompetensutveckling.

Stort tack till vår FA, GA och FFA (och alla som bidrar med underlag till dessa funktioner) för alla rapporter ni tar fram i en mycket bra process. Det vi fortsatt behöver göra att se till att kvalitetsarbetet och dialogen blir en naturlig del i vår dagliga verksamhet.

Mikael