Till innehåll på sidan

Mikael om miljörevisionen

Publicerad 2021-04-22

Under veckan som har gått har de externa revisorerna besökt CBH:s ledning och två av våra institutioner: Proteinvetenskap och Industriell Bioteknologi. Stort tack till alla som har varit engagerade under veckan och vi har fått mycket fin återkoppling från revisorerna.

Arbetet med labbsäkerhet och kemikaliehantering lyfts speciellt fram och jag hoppas att vårt nya IA-system ( Aj&Oj ) ytterligare kan bidra till att stärka detta arbete. Vi ser att vi nu fångar upp mer av incidenterna vilket är positivt; inte att incidenterna blir fler men att dessa rapporteras vilket vi alla vill uppmuntra då det i längden leder till en säkrare arbetsmiljö.

KTH:s miljöledningssystem granskas en gång om året av externa miljörevisorer. Den externa granskningen av KTH:s hållbarhetsarbete bidrar också till öppenhet och insyn, vilket är en viktig fråga för offentlighetsprincipen och demokratifrågan. De externa miljörevisorerna genomför systemrevisioner. Det innebär att de reviderar hur det systematiska miljöarbetet genomförs i överensstämmelse med de rutiner/processer och den dokumentation som finns upprättad för vårt miljöledningssystem. De kan t.ex. ställa frågor om hur det systematiska arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningar eller åtgärdsarbetet för att nå hållbarhetsmålen går till i praktiken. De kan också fråga om hanteringen av kemikalier och avfall. Om det inte finns rutiner eller vi inte kan visa att det finns dokumentation som verifierar att våra rutiner följs, så kan vi få avvikelser eller förbättringsförslag. Dessa behöver åtgärdas inom en viss tid efter revisionstillfället.

Ett certifierat miljöledningssystem (ISO 14001) skapar trovärdighet för KTH:s hållbarhetsarbete och det är viktigt att miljöledningssystemet integreras i ordinarie verksamhetsprocesser.

Mikael