Till innehåll på sidan

Mikael om skoldialog två

Publicerad 2020-10-08

Skolchef Mikael Lindström skriver om skoldialogen mellan CBH:s och KTH:s ledning, och de utmaningar som CBH-skolan står inför de kommande åren.

I förra veckan hade vi på CBH skoldialog två. I skoldialogen mellan KTH:s ledning och skolledning görs uppföljning av innevarande års uppdrag samt beredning inför nästa års budget och verksamhetsplan. Rektor berömde CBH på alla punkter och här ges endast en kort sammanfattning av läget. Ekonomin är i balans sett till hela skolan och vi ser en ökning vad gäller de externa anslagen under 2020. Vi har under 2020 haft en god könsbalans inom nyrekryterad fakultet. Hittills har fem biträdande lektorer och en professor anställts under 2020, varav tre är kvinnor och tre är män. En lektor (man) har flyttat till CBH från en annan av KTH:s skolor.

I verksamhetsuppdraget för 2020 finns startbidrag inom hållbarutveckling: Fyra fakultetsanställningar har godkänts för startbidrag av vicerektor för hållbar utveckling:

  • Bitr. lektor i analytisk kemi
  • Professor i processer för fiberbaserade material från skogsråvara
  • Lektor i mammaliecellbaserad bioprocessteknologi
  • Bitr. lektor i kemiteknik med inriktning mot tillämpad elektrokemi (under utvärdering)

Ur ett internationaliseringsperspektiv kan nämnas att fyra av de nyanställda biträdande lektorerna har en doktorsexamen från ett annat lärosäte utanför Sverige.

Stor del av dialogen ägnades till CBH:s utmaningar de närmaste tre till fem åren. Vi tog upp våra campus i Solna, och då SciLifeLab, samt Flemingsberg. I Solna är det mycket trångt och vidare expansion kommer att kräva en strategisk diskussion om KTH ska utöka lokalerna i ett nästa hus. I Flemingsberg fungerar verksamheten också bra men lokalkostnaden är för hög. En lösning är att attrahera flera grupper från andra delar av KTH till Flemingsberg och det andra är, i dagsläget, att lämna Flemingsberg. Vi kommer i så fall göra det under ordnade former och just nu genomför avdelningscheferna på MTH riskanalyser tillsammans med prefekten. Inget kommer att ske i närtid men vi behöver lyfta frågan med KTH:s ledning.

Det börjar bli mer och mer klart att vi även under våren 2021 kommer att arbeta och undervisa genom en kombination plats- och nätnärvaro på grund av covid-19-pandemin. För KTH genomförs i genomsnitt 2 600 möten/föreläsningar på Zoom varje arbetsdag och i genomsnitt 21 000 personer använder KTH:s Zoomlösning per dag. På Canvas görs totalt 610 000 sidvisningar per dag i genomsnitt, vilket motsvarar en 50-procentig ökning gentemot föregående år.

Årets Nobelpris i kemi gick glädjande till Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna. De har upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen CRISPR/Cas9.

Mikael