Till innehåll på sidan

Mikael om valet till CBH:s strategiska råd

Publicerad 2022-05-25

Skolchef Mikael Lindström skriver om det stundande valet till det Strategiska rådet och dekanus Anders Forsgrens avgång.

Nu är det snart dags att rösta i valet till CBH:s strategiska råd. Fem representanter för lärare och forskare, en representant för adjunkter och en representant för teknisk och administrativ personal ska väljas. Ett mejl till alla röstberättigade kommer att skickas ut den 30 maj och valet är öppet till den 12 juni. Resultatet av valet kommer sedan att presenteras den 14 juni. Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om. Glöm inte att rösta!

Läs mer om alla kandidater här

Den 17 maj meddelade dekanus Anders Forsgren att han begär att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan, innefattande ordförandeskap och deltagande i olika nämnder och råd såsom fakultetsrådet, anställningsnämnden, befordringsnämnden, personalansvarsnämnden med mera, vilket rektor accepterat. Rektor har därefter bett valberedningen för fakultetsrådet att inleda en process för att utse ny dekanus. Efter förslag från valberedningen fattar rektor beslut om ny dekanus. Fakultetsrådet har i sin tur fått i uppdrag av rektor att föreslå ny ordförande för anställningsnämnden. Rektor utser ordförande efter gemensam beredning av fakultetsrådet och vicerektor med ansvar för jämställdhet och värdegrund.

Tills vidare leds fakultetsrådet av prodekanus Sofia Ritzén och anställningsnämnden av dess vice ordförande Anna Wistrand.

Mikael