Till innehåll på sidan

Så klarar CBH av distansarbetet

Publicerad 2020-05-29

Hur fungerar det att arbeta på distans? Går det bra att hålla kontakt med kollegorna? Och hur fungerar dialogen med chefen? Det var några frågor vi ville ha svar på när vi gick in i vår 8:e vecka med distansarbete i enlighet med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gav den 16 mars, d.v.s. att de som har möjlighet att arbeta hemifrån skall göra det.

Den absoluta majoriteten av alla medarbetare i verksamhetsstödet arbetar hemma helt eller delvis. Endast de funktioner som fysiskt måste vara på våra campus arbetar regelbundet på plats, i huvudsak funktioner inom infrastrukturgruppen som t ex godsmottagning.

De stora flertalet medarbetare har helt arbetat på distans sedan mars. Några medarbetare i verksamhetsstödet har efter överenskommelse med chefen kommit in sporadiskt eller med jämna mellanrum. Detta har skett kontrollerat för att göra allt för att minska risken för smittspridning. Genomtänkta resvägar till arbetet samt social distans på arbetsplatsen har varit viktig. Det är fortfarande en situation som är ny för oss även om det efter sju veckor har skapats många nya välfungerande rutiner.

Enkät till verksamhetsstödet

För att få en lite bredare bild av hur det fungerar skickades en enkät till samtliga medarbetare i verksamhetsstödet på CBH. Enkäten innehöll fem frågor, den var helt anonym och tog c:a 5-10 minuter att svara på. Resultatet från enkäten används bara för att ge en slags nulägesbild av hur arbetet fungerar. Resultaten av enkäten kommer att presenteras och diskuteras på lämpligt APT och på ett sådant vis att ingen enskild individ eller enhet går att identifiera.

Enkäten låg ute en vecka under perioden 11-18 maj 2020. Glädjande nog var svarsfrekvensen hög, lite mer än 60 personer besvarade enkäten vilket utgör en svarsfrekvens närmare 80 %.

Resultatet på enkäten visar att det för många går över förväntan bra att arbeta hemma. Det man tycker det går mindre bra rör ofta den fysiska arbetsmiljön som avsaknad av höj- och sänkbara skrivbord och stolar samt bristande tillgång till tekniska hjälpmedel som skrivare och scanner. Det som upplevs positivt med distansarbete är i stor utsträckning känslan av minskad stress då man slipper resvägen till och från jobbet.

När det kommer till att hålla kontakt med kollegorna upplever de allra flesta att det fungera bra tack vara det tekniska hjälpmedel vi nu har med Zoom och Slack. Men att man saknar den spontana interaktionen med kollegorna och att det sociala fysiska mötet inte kan ersättas av det mer tvådimensionella Zoom.

Fungerande dialog

Dialogen med chefen upplevs av de flesta fungera ok och i vissa fall till och med bättre när det kommer till hur snabbt man får svar på mail etc. Men även här är avsaknaden av det personliga och spontana mötet kännbart.

En allmänt upplevd utmaning med att arbeta på distans är att skilja på jobb och fritid. Det är lätt hänt att de glider in i varandra så att man svarar på några mail på kvällen när man ändå sitter med datorn framme. Något som är påtagligt är att det kan vara svårare att ta pauser och lunchrast när man är hemma. På arbetsplatsen finns ofta kollegorna där och påminner om en kafferast eller att gå på lunch och det finns en tågtid som reglerar när arbetsdagen skall avslutas.

I enkäten gavs möjlighet att kommentera och ge tips på hur man hittat olika sätt att hantera situationen att arbeta på distans. Där finns många värdefulla synpunkter som jag ser att vi kan ta med oss framåt när det handlar om att skapa en väl fungerade arbetsmiljö på grupp och individnivå när det handlar om att arbeta på distans. Då vår skola är utspridd på fem fysiska destinationer är det oerhört värdefullt att utveckla verktyg för att detta skall fungera så bra som möjligt.

Text: Marie Larsson, administrativ chef på CBH