Till innehåll på sidan

Ledningsgrupper, rådgivande och beredande organ

Ledning och strategi

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett rådgivande organ till skolchefen i operativa frågor och utgör beredningsorgan till ledningsgruppen. Utskottet sammanträder varje vecka.

Arbetsutskott

Ledningsgrupp

Gruppen är ett rådgivande organ till skolchefen i frågor om utvecklingsplan, budget- och verksamhetsplan, skolans organisation, skolpolicyfrågor samt andra betydande frågor av operativ karaktär.

CBH Ledningsgrupp

CBH:s strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Strategiskt råd

SSG (Skolsamverkansgrupp)

Skolans samverkansgrupp hanterar bland annat frågor som handlar om verksamheten och dess utveckling, arbetsmiljön, jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt personalärenden. Skolsamverkansgrupp

Krisledningsgrupp

Skolans krisledningsgrupp har kontakt med KTH:s ledningsgrupp för krishantering, samt med interna intressenter som personal och studenter vid behov. Krisledningsgruppen innehar befogenhet att leda och fatta beslut för de behov som uppkommer under pågående kris.

Krisledningsgrupp

Miljö- och labbsäkerhetsgrupp

CBH-skolans miljö- och labbsäkerhetsgrupp arbetar tillsammans med skolledningen. Gruppen leds av skolans labbsäkerhetskoordinator och består av infrastrukturansvarig samt representanter från samtliga institutioner. Miljögruppen fastställer rutiner och organisation för skolans miljöarbete.

Miljö och labbsäkerhet

JML-grupp

JML-gruppen på CBH-skolan består fungerar som stöd till skolans JML-ansvariga i arbetet för en jämställd CBH-skola.

JML gruppen

Beredande organ

Docentkommitté

Skolans docentkommitté svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende).

Docentkommitté

Rekryteringskommitté

Skolans rekryteringskommitté har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor.

Rekryteringskommitté

Rådgivande organ

Kvalitetsråd för grundutbildning

Grundutbildningsrådet föreslår övergripande strategi för skolans grundutbildning och granskar förslag till skolchefsbeslut inom grundutbildningen.

Grundutbildningsråd

Kvalitetsråd för forskarutbildning

Beredande och rådgivande organ till FA.

Forskarutbildningsråd

Programråd för doktorsprogrammen

Programråd för doktorsprogrammen

Doktorandråd

CBH-skolans doktorandråd är ett officiellt organ från doktorandsektion vid THS och har som mål att företräda doktorander i viktiga frågor.

Doktorandråd

Internationaliseringsgrupp

Ansvarar för samordning av CBH-skolans aktiviteter inom internationalisering.

Internationaliseringsgrupp

Livslångt lärande

Ansvarar för samordning av CBH-skolans LLL-kurser.

Livslångt lärande