Till innehåll på sidan

Kvalitetsråd för forskarutbildning

Kvalitetsfrågor och viktiga administrativa ärenden av skol- och programövergripande karaktär för utbildning på forskarnivå bereds i skolans kvalitetsråd och leds av forskarutbildningsansvarig. Kvalitetsrådet är rådgivande organ till forskarutbildningsansvarig samt beredande organ för skolchef.

Uppdrag

Till frågor som behandlas i kvalitetsrådet hör:

  • förslag på ändringar av utbildningsplaner/allmänna studieplaner/programbeskrivningar
  • programövergripande systematiskt kvalitetssäkrande utvecklingsarbete inom forskarutbildningsnivå
  • diskussion och rekommendationer avseende åtgärder kopplade till KTH:s kvalitetsuppföljning av utbildning

Ordförande

Sammansättning

Studentrepresentanter

Kallelsen skickas till sro-cbh@ths.kth.se respektive phdcouncil@cbh.kth.se vid vakanser.