Till innehåll på sidan

Programråd för doktorsprogrammen

Kvalitetsfrågor och viktiga administrativa ärenden som berör utbildningsprogram på grund-, avancerad och forskarnivå bereds i samråd med programmets programråd och leds av respektive programansvarig. Programråden är rådgivande organ till programansvariga samt beredande organ för FA och skolchef. Flera ämnesmässigt närliggande program kan ha ett gemensamt programråd.

Möten

Programrådsmöten hålls två gånger per termin samt därutöver vid behov.

Uppdrag

Till frågor som behandlas i programråden hör beredande av frågor med direkt koppling till programmets uppföljning och kvalitetsutveckling, bland annat:

  • ändringar av kursplaner
  • föreslagen examinatorslista inför varje läsår/kalenderår samt ändringar under läsår/kalenderår
  • utveckling av kursutbud
  • inrättande av ny kurs
  • nedläggning av kurs
  • se över och utveckla programmets kursutbud samt följa upp kvalitetsaspekter utifrån kursvärderingar och kursanalyser
  • systematiskt kvalitetssäkrande utvecklingsarbetet av utbildningsprogrammet
  • programspecifika åtgärder för vidareutbildning av lärare/handledare (samt doktorander)

Sammansättning

Bioteknologi

Inez Escurra, Programansvarig (PA)

Kristina Jansson, Forskarutbildningshandläggare

Pelin Sahlén, Lärarrepresentant, Genteknik

Patrik Ståhl, Lärarrepresentant, Genteknik

John Löfblom, Lärarrepresentant, Proteinvetenskap

My Hedhammar, Lärarrepresentant, Proteinvetenskap

Per Berglund, Lärarrepresentant, Industriell bioteknologi

Hailey Elizabeth Sounart, Doktorandrepresentant (tillsvidare)

Kemivetenskap

Åsa Emmer, Programansvarig, PA

Alexandra Rudyk Kinnander, Forskarutbildningshandläggare

Elin Stenman, Forskarutbildningshandläggare

Lauren McKee, Lärarrepresentant, Kemi

Markus Kärkäs, Lärarrepresentant, Kemi

Rakel Wreland Lindström, Lärarrepresentant, Kemiteknik

Stefan Grönkvist, Lärarrepresentant, Kemiteknik

Ulrica Edlund, Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik

Martin Lawoko, Lärarrepresentant, Fiber- och polymerteknik

Karthik Rajasekar, Doktorandrepresentant

Teknik och hälsa

Svein Kleiven, Programansvarig (PA)

Fredrik Häggström, Forskarutbildningshandläggare

Matilda Larsson, Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning

Rodrigo Moreno, Lärarrepresentant, Medicinsk avbildning

Mikael Forsman, Lärarrepresentant, Ergonomi

Catherine Trask, Lärarrepresentant, Ergonomi

Sebastiaan Meijer, Lärarrepresentant, Hälsoinformatik och logistik

Xiaogai Li, Lärarrepresentant, Neuronik

Seraina Dual, Lärarrepresentant, Hälsoinformatik och logistik

Michail Keramidas, Lärarrepresentant, Omgivningsfysiologi

Maryam Majdolhosseini, Doktorandrepresentant