Till innehåll på sidan

Programråd grund- och avancerad nivå

Kvalitetsfrågor och viktiga administrativa ärenden som berör utbildningsprogram på grund och avancerad nivå bereds i programmets programråd som leds av respektive programansvarig. Programråden är rådgivande organ till programansvariga, samt beredande organ för GA och skolchef. Flera ämnesmässigt närliggande program kan ha ett gemensamt programråd.

På CBH har vi fyra programråd i följande konstellationer:

 • Programråd BIO, för CBIOT, TIMBM, TMBIM, TMTLM
 • Programråd CHE, för CTKEM, TIKED, TKEMM, TMMMM, TMVTM
 • Programråd MED, för CMEDT, TIDTM, TIHLM, TTAHM, TMLEM
 • Programråd HING, för TIDAA, TIELA, TIMEL, TITEH

Uppdrag

Programrådsmöten ska hållas två gånger per termin samt därutöver vid behov. Kallelse till mötet ska skickas via e-post senast sju kalenderdagar innan mötet. Till frågor som behandlas i programråden hör beredande av frågor med direkt koppling till programmets uppföljning och kvalitetsutveckling, bland annat:

 • ändringar av kursplaner
 • föreslagen examinatorslista inför varje läsår/kalenderår samt ändringar under läsår/kalenderår
 • utveckling av kursutbud
 • inrättande av ny kurs
 • nedläggning av kurs
 • se över och utveckla programmets kursutbud samt följa upp kvalitetsaspekter utifrån kursvärderingar och kursanalyser
 • systematiskt kvalitetssäkrande utvecklingsarbete av utbildningsprogrammet
 • programspecifika åtgärder för vidareutbildning av lärare

I programrådet sitter PA för ingående program, en utsedd PA agerar ordförande, studentrepresentant utsedd av sektionen och förslagsvis SNO eller PAS.

Programrådet har stöd från VS av utsedd handläggare som tillsammans med ordförande förbereder dagordning, skickar kallelse samt för anteckningar.