Till innehåll på sidan

Är du lärare eller forskare och vill du engagera dig och kandidera som ledamot?

Publicerad 2020-02-24

EECS-skolan ska på uppdrag av fakultetsrådet genomföra ett val till inrättande av ett skolkollegium. Första steget är att nominering av ledamöter.

KTH:s fakultetsorganisation har till uppgift att värna kvalitén i utbildning, forskning och samverkan samt kvaliteten i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. På varje skola utses genom val ett skolkollegium som del av denna organisation. Syftet med skolkollegiet är att öka transparensen i skolans beslutsprocesser inom dessa områden, säkerställa medinflytande från skolans fakultet och skapa grund för en konstruktiv dialog mellan ledning och fakultet. Skolledningen förankrar alla viktiga och strategiska beslut i skolkollegiet genom remissförfarande.

Läs mera (artikel med Sofia Ritzén)

Valbar och röstberättigad i valet är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare eller anställd som biträdande lektor. Företrädare för skolans ledning, som skolchefer, prefekter samt avdelningschefer inklusive dessas utsedda ställföreträdare, är således inte valbara.

De valbara kandidaterna kommer att få en inbjudan att kandidera med vidare instruktioner. Har du frågor, eller har du inte fått inbjudan trots att du anser dig tillhöra någon av ovanstående kategorier, skicka ett mail till: val@eecs.kth.se

Valet sker instititutionsvis, och valmanskåren på varje institution utser fyra ledamöter, undantaget HCT där två ledamöter utses. I möjligaste mån skall för varje institution utses lika många kvinnor som män.

Förordnandetiden är två år (första förordnandet till och med 2022.).

Förväntan på en vald ledamot är:

  • Aktivt deltagande i skolkollegiet. De valda ledamöternas uppdrag är att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH.
  • Aktivt deltagande i KTH kollegialt forum.

Tidsplan

2020-02-24 Röstlängd – lista över valbara ”kollegor” publiceras på internwebben
2020-03-05 Senaste dag för ”kollegor” att meddela om man accepterar att kandidera
2020-03-09-2020-03-16 Genomförande av elektroniskt val
2020-03-20 Valresultatet tillkännages

Valbara och röstberättigade i skolkollegievalet:

Lista på de valbara och röstberättigade i skolkollegievalet (pdf 452 kB)

Detaljerad information om valet till EECS skolkollegium:

Skolchefsbeslut J-2020-0449

Mer om de nya formerna för kollegialt inflytande:

PM om förslag på kollegialt inflytande på KTH (pdf 103 kB)