Till innehåll på sidan

Återgång till arbetsplatsen – hösten 2020

Publicerad 2020-06-17

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020. Beslutet gäller senast till och med den 15 januari 2021. Ändringar kan dock komma att göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

Huvudsyftet är att förhindra smittspridningen i samhället och för detta är en begränsning av resor med kollektivtrafik nödvändigt. EECS skolchefsgrupp bedömer att, så länge som Folkhälsomyndigheten (FHM) inte kommer med nya rekommendationer, ska en stor del av skolans personal fortsätta att arbeta på distans.

Anpassning arbetsmiljö vid EECS

Skolchefen har, mot bakgrund av rektors beslut, beslutat om vad som gäller specifikt för EECS-skolans personal.

  1. All personal som kan arbeta hemifrån bör fortsätta arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med den närmaste chef som har arbetsmiljöansvar (vanligtvis avdelningschef). Chefen skall göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som ska arbeta på plats. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, ska kunna arbeta på plats under trygga former.
  2. Samtliga medarbetare skall iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ”social distansering”, god handhygien samt att inte komma till arbetsplatsen med symptom för covid-19.
  3. Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning).
  4. Administrativa chefen ansvarar för att anordna anpassning av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Ovanstående gäller tills vidare. Besluten kan behöva ändras på kort varsel om Regering eller andra myndigheter beslutar om annat.

Frågor?

  • Frågor rörande undervisning och examination ställs till respektive institutions studierektor.
  • Frågor rörande din arbetssituation ställs till din närmaste chef.