Till innehåll på sidan

Återgång till skolan – praktisk information

Röd cirkel med uppmaning om att hålla avstånd.
Publicerad 2020-09-19

Här har vi samlat de lokala rutiner och anpassningar som tagits fram för EECS-skolan, för att göra vår arbetsplats säker och trygg för alla. För allas säkerhet ber vi er respektera förhållningsreglerna och visa hänsyn.

Uppdateringar (uppdaterades senast 4 september kl. 15.30)

 • 20200904 gällande "Vad gäller för dig som behöver vara på arbetsplatsen?"
 • 20200820 gällande antal personer i arbetsrum och korridor.
 • 20200814 gällande distansarbete.
 • 20200814 gällande möten.
 • 20200814 gällande tjänsteresor.
 • 20200814 gällande stödsamtal.
 • 20200811 gällande distansarbete.
 • 20200811 gällande flexibla arbetstider.

Distansarbete

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning i samhället hög även under hösten och har därför beslutat att tills vidare inte ändra sina rekommendationer för social distansering, sammankomster, kollektivtrafik och distansarbete. Rekommendationen är att de medarbetare som av verksamhetsmässiga skäl kan arbeta på distans ska fortsätta att göra så även under hösten.

Skolans medarbetare delas in i två kategorier:

 1. De som av verksamhetsmässiga skäl bedöms behövas fysiskt på jobbet. Det handlar främst om lärare som skall sköta campusförlagd utbildning, verksamhetsstödspersonal som behöver hantera (nya) studenter, sköta om fysisk infrastruktur etc.
 2. Övriga.

Arbetsmiljön planeras så att medarbetare i kategori ett ska vara på jobbet och medarbetare i kategori två ska i huvudsak fortsätta att arbeta på distans. Syftet är att ge de förstnämnda en trygg arbetsmiljö utan trängsel.

Medarbetare i kategori två ska beredas möjlighet att successivt öka sin närvaro på arbetsplatsen, t.ex. genom att arbeta delar av dagen/veckan på arbetsplatsen i den mån detta kan ske utan att skapa trängsel eller otrygghet. När det gäller arbetstid för medarbetare i kategori två, bör den anpassas så att resor till och från campus kan göras säkert och så att vi bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken. 

Det är chef med arbetsmiljöansvar (vanligen avdelningschefen) som gör bedömningen av vilken kategori medarbetaren tillhör. Beslutet om att tillhöra kategori ett ska vara motiverat av verksamhetsmässiga skäl och tillämpas där distansarbete inte är möjligt eller inte fungerar väl. Chefen ansvarar även för planeringen av närvaro på arbetsplatsen så att trängsel kan undvikas, samt beslutar om vilka tjänsteresor som anses vara nödvändiga (se nedan). Det är däremot inte våra chefers uppgift att göra medicinska bedömningar, t.ex. om någon tillhör en riskgrupp eller är tillräckligt frisk för att komma tillbaka till jobbet. I sådana fall kontaktas HR

Huvuddelen av möten hålls digitalt

Många möten kommer även fortsättningsvis hållas digitalt. Detta behöver dock verksamhetsanpassas. Mindre möten där fysisk närvaro upplevs som viktig, t.ex. doktorandhandledning, anställningsintervjuer etc, bör kunna genomföras fysiskt.​ Chef med arbetsmiljöansvar gör bedömningen.  

Utrikes tjänsteresor

Utrikes tjänsteresor ska även fortsättningsvis undvikas. I den mån sådana ändå genomförs ska de ske i enlighet med rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöansvarig fattar beslut om tjänsteresor via reseorderrutinen.

Medarbetare som planerar privata utlandsresor ska rådgöra med sin närmaste chef och för riskbedömning. Reser den anställde mot sin chefs rekommendation, tar KTH inget ansvar för att medarbetaren kan råka ut för karantän eller att man blir fast i besökslandet. Semester eller annan frånvarogrund ska i sådana fall tillämpas. Observera att endast rapporterad sjukfrånvaro och föräldraledighet är förlängningsgrundande tid för anställda doktorander. Doktorander har inte automatiskt rätt att i sådana fall arbeta på distans i besökslandet, utan detta måste bestämmas med närmaste chef och huvudhandledare.

Stödsamtal

Nu kan du som medarbetare eller chef få samtalsstöd genom vår företagshälsovård Avonova, vid sex tillfällen istället för tre. För att få de tre extra samtalen ska behovet vara relaterat till vår samhällskris. För andra behov av stöd gäller, som innan, tre fria samtal. Forskarstuderande med stipendium (och som alltså inte är anställda) har möjlighet att vid behov kontakta studenthälsan. 

Utökningen av antal besök för samtalsstöd gäller tills vidare.

Telefonnummer till Avonova: 08-120 125 00

Om ni har frågor runt denna satsning hör gärna av er till vår HR-enhet .

Vad gäller för dig som behöver vara på arbetsplatsen?

Flexibla arbetstider och arbetslag

 • Flexibla arbetstider tillämpas i den mån det är möjligt för att minska trängsel på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. En planering liknande skiftarbete bör tillämpas där det går, det är dock viktigt att inget ensamarbete förekommer. Chef med arbetsmiljöansvar är ansvarig för denna planering. 
 • De som sitter i samma korridorenhet ska, i möjligaste mån, arbeta olika tider så att trycket på lunchrum och toaletter minskar. En planering liknande arbetslag bör tillämpas där det är möjligt. Chef med arbetsmiljöansvar ser till att detta efterlevs.
 • Två personer som delar kontor ska inte befinna sig i rummet samtidigt. I arbetsrum för fyra personer kan två arbeta samtidigt. Chef med arbetsmiljöansvar ser till att detta efterlevs.
 • I möjligaste mån ska lunchtider spridas ut och lunchen intas med de personer man arbetar med dagligen eller på rummet. Uppmärkningar av vilka sittplatser som får användas i lunchrummen måste respekteras.
 • I skrivarrum, eller andra mindre utrymmen, får endast en person i taget vistas.

Avstånd i allmänna ytor och personligt ansvar

Avståndsskylt

Kök

 • Kaffeautomater görs rent av leverantören enligt vårt fullserviceavtal via JobMeal. Diskmaskiner används som normalt men plockas ur med engångshandskar på (personal kan även diska själva och då använda eget porslin och bestick). Mikrovågsugnar ska städas ur av den som använt den, direkt efter användning.

Städning och hygien

 • En utökad städning sker på samtliga toaletter, dörrhandtag och ledstänger.
 • Handsprit ska finnas tillgänglig och fyllas på i alla skolans kök av Lokalvården. Dessa behållare får inte flyttas!
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten, se information från Folkhälsomyndigheten . När möjligheten att tvätta händerna inte finns så använd handsprit. Får man besök på jobbet kan det vara en bra idé att erbjuda besökaren handsprit, som ska finnas i köken.

Övrig skyddutrustning

 • Feberscanners finns i alla Servicecenter för utlåning.
 • I Servicecenter kommer ett mindre förråd av munskydd att finnas, främst för användning i labb/vid labbar där det är svårt att undvika fysisk distans.  

Behöver du extra handsprit eller annan skyddsutrustning?

Om en avdelning önskar mer handsprit, munskydd eller andra åtgärder än vad som ordnas centralt av GVS eller EECS, så bekostas det av avdelningen. Infrastruktur och service  är gärna behjälpliga med inköpen. Observera att endast handsprit för dagligt bruk får finnas i rummen. Lager av handsprit får man inte ha i kontorsmiljö p.g.a. brandrisken, utan större lager måste förvaras centralt på skolan.

Undervisning och studenter

Studenter erbjuds inte drop-in besök utan hänvisas i stället till bokade samtalstider, och stöd via telefon och Zoommöten. Information för dig som undervisar finns: Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0410 för utbildning på KTH under HT20

Labbmiljöer

Ta kontakt med labbansvarig för respektive labb för frågor om labbets rutiner kring coronaviruset. Är du osäker vem du ska kontakta mejla service@kth.se

Till skolans labb

Har du en fråga?

Frågor ställs i första hand till din närmsta chef. För frågor gällande arbetsmiljö kontakta HR-enheten . För frågor gällande infrastruktur kontakta Infrastrukturenheten

Verksamhetsstödet arbetar till stor del på distans och kan nås som vanligt via e-post och Zoom. Till listan på funktionsadresser

Servicecenter och IT

 • Alla tre servicecenter (Borggården, Electrum och Q) är utrustade med plexiglasavgränsning och avståndsmarkeringar för allas säkerhet. Vänligen respektera avståndsmarkeringar och skyddsglas. Till öppettider och kontakt .