Till innehåll på sidan

EECS söker ny programansvarig

för Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik

Fotograf: Fredrik Persson
Publicerad 2021-04-21

Nu söker skolan en ny programansvarig (PA) för Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik (TIDAB). Nuvarande programansvarig för TIDAB kommer avsluta sitt uppdrag under hösten 2021. Ansök senast 14 maj.

TIDAB är ett program med fokus på datateknik och informationsteknik som förverkligar det moderna Internet med dess användning. Detta görs idag ur två aspekter, vilka motsvaras av utbildningens två kompetensinriktningar som väljs inför årskurs tre.

Den ena inriktningen är mot programmering där möjligheter på Internet är i fokus. Den andra inriktningen är mot ”Sakernas Internet, IoT”.

Teknikområdet datateknik innebär för TIDAB kunskaper och färdigheter i datorers uppbyggnad och funktion, datornätverk (framför allt Internet), datahantering och i framtiden tillämpningar av artificiell intelligens (AI). Programmet innehåller mycket programmering.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 september 2021. Beräknad arbetsåtgång är 25% av en heltidstjänst på sikt men kommer att ges 30% initialt under första året.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Anställning den 1 januari 2021, ämne och avdelning.
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
 • Vilka möjligheter och utmaningar som Ni ser med att vara PA för Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik.

Ansökan sänds till GA, Ann Lantz  senast 14 maj 2021.

Ansvarsområden för PA på grundnivå och avancerad nivå

 • PA ansvarar för studenternas utbildningsmiljö
 • PA ansvarar för programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
 • PA ansvarar för att programmet uppfyller programmets lärandemål
 • PA ansvarar för programmets genomförande
 • PA ansvarar övergripande för mottagning och introduktion
 • PA ansvarar för programsammanhållen kontakt och information
 • PA ansvarar för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
 • PA ansvarar för samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor

Kompetenskravför PA på grundnivå och avancerad nivå

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive mastersprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig (GA) delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig (PA):

 • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
 • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, t.ex. övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar m.m. 

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare.

Vid eventuella frågor, kontakta Ann Lantz , grundutbildningsansvarig KTH EECS.