Till innehåll på sidan

EECS söker ny programansvarig

för masterprogrammet i interaktiv medieteknik (TIMTM)

Publicerad 2020-06-02

Nu söker skolan en ny programansvarig (PA) för masterprogrammet i interaktiv medieteknik (TIMTM).

Masterprogrammet interaktiv medieteknik erbjuder en praktisk och en teoretisk grund för att arbeta med design, utveckling och utvärdering av interaktiva och medietekniska produkter och tjänster. Det komplexa medielandskapet är alltmer beroende av expertkunskap inom områden som strömmande video, sociala medier, ljud- och musikbearbetning, utformning av olika typer av fysiska interaktionsplattformar, avancerad datavisualisering samt medieteknik i ett hållbart perspektiv.

Studenterna får djup kunskap om mänsklig kognition och uppfattning, om designprocesser, om teknik inom multimodala gränssnitt, om teorier och metoder för att analysera och förstå specifika användarsituationer och användargrupper.

Programmet har för närvarande tre spår:

 • Design för fysisk interaktion
 • Ljud- och musikdatorer
 • Grafik och visualisering

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 september 2020. Beräknad arbetsåtgång är 15 procent av en heltidstjänst.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Anställning den 1 januari 2020, ämne och avdelning.
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
 • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med att vara PA för masterprogrammet i interaktiv medieteknik.

Ansökan sänds till grundutbildningsansvarig (GA), Ann Lantz  senast 30 juni 2020.

Ansvarsområden för PA på grundnivå och avancerad nivå

PA ansvarar för:

 • studenternas utbildningsmiljö
 • programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
 • att programmet uppfyller programmets lärandemål
 • programmets genomförande
 • mottagning och introduktion på en övergripande nivå
 • programsammanhållen kontakt och information
 • bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
 • samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor

Kompetenskrav för PA på grundnivå och avancerad nivå

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig (GA) delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig (PA):

 • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen
 • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, till exempel övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar med mera. 

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare i linje med rekommenderat arbetssätt.

Vid eventuella frågor, kontakta Ann Lantz grundutbildningsansvarig KTH EECS.