Till innehåll på sidan

EECS söker ny programansvarig för Masterprogrammet i datalogi

(TCSCM)

Publicerad 2019-05-07

Vid årsskiftet 2019/2020 går programansvarig (PA) för Masterprogrammet i datalogi (TCSCM) i pension och en ny PA ska därför utses. TCSCM är ett av KTH:s största masterprogram och antar ca. 180 studenter årligen. Programmet har idag 8 spår samt olika inriktningar.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 januari 2020 men överlämning kommer att göras redan under hösten. Beräknad arbetsåtgång är 25% av en heltidstjänst.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

  • Anställning den 1 juli 2019, ämne och avdelning.
  • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
  • Vilka möjligheter och utmaningar som Ni ser med att vara PA för Masterprogrammet i Datateknik.

Ansökan sänds till GA, Ann Lantz ( alz@kth.se ) senast 31 maj 2019.

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare i linje med rekommenderat arbetssätt.

Vid eventuella frågor, kontakta Ann Lantz ( alz@kth.se ) grundutbildningsansvarig EECS KTH

Ansvarsområdenför PA på grundnivå och avancerad nivå:

PA ansvarar för studenternas utbildningsmiljö
PA ansvarar för programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
PA ansvarar för att programmet uppfyller programmets lärandemål
PA ansvarar för programmets genomförande
PA ansvarar övergripande för mottagning och introduktion
PA ansvarar för programsammanhållen kontakt och information
PA ansvarar för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
PA ansvarar för samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor

Kompetenskravför PA på grundnivå och avancerad nivå:

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig(GA)delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig(PA):

  • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
  • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, t.ex. övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar m.m.