Till innehåll på sidan

EECS söker två nya programansvariga

Publicerad 2020-02-11

Nu söker skolan två nya programansvariga (PA), en för masterprogrammet ICT innovation (TIVNM) och en för masterprogrammet i elkraftteknik (TELPM).

Masterprogrammet ICT innovation (TIVNM)

Nuvarande PA för TIVNM kommer vara tjänstledig och därför utses en ny PA. TIVNM är ett program med starkt fokus på ICT, innovation och entreprenörskap. Programmet har idag sex spår och ges i två upplägg: som KTH-program, och som ett dubbel-degree program inom EIT Digital. PA deltar därför i EIT Digitals master school organisation och administration med finansiering från EIT Digital.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 16 mars 2020. Beräknad arbetsåtgång är 15 % av en heltidstjänst.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Anställning den 1 januari 2020, ämne och avdelning
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser
 • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med att vara PA för masterprogrammet ICT Innovation

Ansökan skickas till Ann Lantz, grundutbildningsansvarig (GA), senast 2 mars 2020. 

Masterprogrammet i elkraftteknik (TELPM)

Nuvarande PA för Elkraftteknikprogrammet (TELPM) övergår till att bli PA för programmet energi och miljö (CENMI) och en ny PA ska därför utses. TELPM är ett av de masterprogram som har flest internationellt sökande på KTH, dock börjar bara ca 40-50 studenter årligen varav 6-20 från KTH. Branschen verkar ha ett mer omfattande rekryteringsbehov än så. Programmet står bland annat inför att skapa spår för att tydliggöra dess profil.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 juni 2020 men överlämning kommer att göras tidigare under våren. Beräknad arbetsåtgång är 15 % av en heltidstjänst

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Anställning den 1 januari 2020, ämne och avdelning
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser
 • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med att vara PA för masterprogrammet i elkraftteknik

Ansökan sänds till Ann Lantz, GA, senast den 2 mars 2020.

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare.

Vid frågor kontakta Ann Lantz, GA och vice skolchef. 

Om PA-uppdraget

Ansvarsområden

PA ansvarar för:

 • Studenternas utbildningsmiljö
 • Programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
 • Att programmet uppfyller programmets lärandemål
 • Programmets genomförande
 • Övergripande för mottagning och introduktion
 • Programsammanhållen kontakt och information
 • Bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
 • Samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor

Kompetenskrav

PA ska erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, ha erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA (dnr V-2017-1117).

Ansvar

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

PA är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

GA delegerar rätten att fatta beslut om följande till PA:

 • besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen
 • besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, till exempel övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll och examensansökningar.