Till innehåll på sidan

EECS söker ny programansvarig

för masterprogrammet ICT Innovation (TIVNM)

Publicerad 2020-03-24

Nu söker skolan en ny programansvarig (PA) för masterprogrammet ICT innovation (TIVNM).

Nuvarande programansvarig för TIVNM kommer vara tjänstledig och vi vill därför utse en ny PA. TIVNM är ett program med starkt fokus på ICT, innovation och entreprenörskap. Programmet har idag sex spår och ges i två upplägg: som KTH program, och som ett dubbel-degree program inom EIT Digital. PA deltar därför i EIT Digitals master school organisation och administration med finansiering från EIT Digital.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 juni 2020. Beräknad arbetsåtgång är 15% (TIVNM) och 20% (EIT Digital) av en heltidstjänst.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

  • Anställning den 1 januari 2020, ämne och avdelning.
  • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
  • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med att vara PA för Masterprogrammet ICT Innovation.

Ansökan sänds till GA, Ann Lantz  senast 1 maj 2020.

Ansvarsområden för PA på grundnivå och avancerad nivå:

PA ansvarar för studenternas utbildningsmiljö
PA ansvarar för programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
PA ansvarar för att programmet uppfyller programmets lärandemål
PA ansvarar för programmets genomförande
PA ansvarar övergripande för mottagning och introduktion
PA ansvarar för programsammanhållen kontakt och information
PA ansvarar för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
PA ansvarar för samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor

Kompetenskravför PA på grundnivå och avancerad nivå:

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig(GA) delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig(PA):

  • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
  • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, t.ex. övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar m.m. 

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare.

Vid eventuella frågor, kontakta Ann Lantz grundutbildningsansvarig EECS KTH.