Till innehåll på sidan

Sökes: tre nya programansvariga

Publicerad 2018-08-23

Aktuella program: högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik (TIEDB), kandidatprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik (TCOMK) och mastersprogrammet i Inbyggda system (TEBSM). Uppdraget startar 1 januari 2019 och överlämning sker nu under hösten.

Aktuella program

Vid årsskiftet slutar våra programansvariga (PA) för programmen: högskoleingenjörsprogrammet Elektronik och datorteknik (TIEDB), kandidatprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik (TCOMK) och mastersprogrammet i Inbyggda system (TEBSM).

De nya uppdragen startar 1 januari 2019 men överlämning sker nu under hösten.

Ansökan

En kort beskrivning av dig själv samt motivering varför du vill ha uppdraget sänds till GA: Ann Lantz (alz@kth.se) senast 28 september 2018.

Övrigt

Arbetstid variera mellan 15 procent - 30 procent över de olika programmen beroende på programmets storlek.

Ansvarsområde för PA på grund- och avancerad nivå

PA ansvarar för:

  • studenternas utbildningsmiljö
  • programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
  • att programmet uppfyller programmets lärandemål
  • programmets genomförande
  • övergripande för mottagning och introduktion
  • programsammanhållen kontakt och information
  • bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
  • samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor 

Kompetenskrav för GA och PA på grund- och avancerad nivå

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen eller alternativt ha relevant arbetslivserfarenhet (gäller för hing + arkitekt). GA och PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117. 

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvariga (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvariga (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till "utbildningsplan" samt "läsårsplan" för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig (GA) delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig (PA):

  • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
  • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, t.ex. övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar m.m. 

Kontakt