Till innehåll på sidan

Val till skolkollegiet

Så här nominerar du dig

Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2021-09-30

Det är dags för val av ledamöter till skolkollegiet. Läs här vem som är valbar och hur du nominerar dig.

Fakultetsrådet har infört två typer av organ för kollegiala samtal; skolkollegier och KTH kollegialt forum. Under vårterminen 2020 inrättades skolkollegier på KTH:s fem skolor med valda ledamöter med mandatperiod till och med den 31 december 2021.

Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin och mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussioner.

Ledamöterna väljs genom val bland kollegerna på respektive institution för en period på två år med möjlighet till omval. De som är valbara och vill engagera sig måste nominera sig själva.

Jämställd representation är särskilt viktigt bland de valda ledamöterna, därför ska det bland de valda ledamöterna vara lika många män som kvinnor från varje institution.

Valbar till skolkollegiet

Är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är: 

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare,
  • anställd som biträdande lektor, eller
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund.

Uppdraget som vald ledamot i skolkollegiet är inte förenligt med uppdrag som skolchef, vice skolchef, avdelningschef eller prefekt.

För dig som vill engagera dig

Vill du efter att ha läst detta nominera dig själv? Vill du engagera dig och kandidera som ledamot eller att väljas om för ytterligare en period, ska du mejla till val@eecs.kth.se  senast 21 oktober 2021.

Val kommer att ordnas institutionsvis. Ordförande och vice ordförande kommer att utses av dekanus och prodekanus i samråd med de valda ledamöterna.

Antalet valda ledamöter per institution

På EECS ska fyra kandidater per institution väljas. 

Förväntan på en vald ledamot

Gunnar Malm, ordförande Skolkollegium
  • Aktivt deltagande i skolkollegiet. De valda ledamöternas uppdrag är att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH.
  • Aktivt deltagande i KTH kollegialt forum.

– I skolkollegiet kan vi hjälpas åt att möta utmaningar och hitta nya drivkrafter i våra roller som lärare och forskare. Att mötas i Zoom har varit bra sätt att integrera hela EECS och kollegor från olika campus, säger Gunnar Malm från EECS, medlem i Skolkollegiet.

Kontakt