EECS Institutionsorganisation 2019

I juni 2018 beslöts att EECS ska införa institutioner från 2019-01-01. Institutionerna kommer att ansvara för all grundutbildning. Skolan kommer även fortsättningsvis vara indelad i avdelningar som kommer att ansvara för forskning och forskarutbildning.

Institutionsorganisationen kommer att ansvara för all verksamhet inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt uppdragsutbildning medan avdelningsorganisationen kommer att ansvara för verksamheterna forskning och forskarutbildning.

Institutionerna ansvarar för planering, budget och kvalitetsuppföljning för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ämnesområde och leds av en prefekt. GRU-medel kommer att fördelas på institutionsnivån. Institutionerna bemannar sina kurser med lärarpersonal från avdelningarna. Personalansvaret ligger fortsatt på avdelningarna, och FoFu-medel och medel för forskarutbildning fördelas även 2019 på avdelningsnivån.

Följande institutioner inrättas enligt beslut J-2018-1504 från juni 2018:

  • Kommunikation
  • Datavetenskap
  • Energi och elektroteknik
  • Elektronik och inbyggda system
  • Människocentrerad teknologi
  • Intelligenta system

Institutionernas prefekter har under hösten 2018 varit mycket aktiva i planeringsarbetet. En förteckning över prefekter och de avdelningar som har sin huvudsakliga undervisningsverksamhet i respektive institution finns på intranätet.

Organisationskoder, prefekter, avdelningar och verksamhetssstöd per institution

Bakgrund

Införandet av institutioner på EECS görs i enlighet med rektors direktiv om att alla skolor ska organiseras på samma sätt och följa principen ”Ett KTH”. Övriga skolor på KTH har organisationen med institutioner. EECS organisation 2019 utgör ett första steg in denna omstruktureringsprocess.

Beslut och dokument

EECS utvecklingsplan

Beslut om principerna för EECS-skolans organisation 2019 samt fortsatt uppdrag för institutionsplaneringsgrupperna

Innehållsansvarig:Webmaster EECS
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2019-03-18