Skolans övergripande organisation

Skolans arbete styrs av den fastlagda delegation- och arbetsordningen. I den beskrivs alla skolans grupper, råd och övriga organ. Skolchefs beslut av särskild vikt och minnesanteckningar publiceras i skolans dokumentarkiv.

Förkortningar

FFA = Ansvarig för framtida fakultet, fakultetsutveckling
GA = Grundutbildningsansvarig
FA = Forskarutbildnings ansvarig