Till innehåll på sidan

Inrättande av kurs

Process för inrättande av ny kurs på grund- och avancerad nivå.

Vid inrättande av kurs ska kursplan fastställas samt beslut tas om kompletterande uppgifter för registrering i Ladok. Du som vill inrätta en ny kurs ska följa nedanstående instruktioner. Blankett, beslutsmall och stöd vid framtagande av kursuppgifter finns på KTH:s intranät, Inrätta kurs och fastställa kursplan .

Sista datum för inrättande av ny kurs för kommande läsår är 15 oktober. Observera att underlag måste skickas in till skolans kursplansgranskningskommitté senast 1 september för att kursen ska hinna förankras och beslutas.

Process för inrättande av ny kurs EECS

 1. Kursgivaren definierar kursens innehåll, nivå, förkunskaper och målgrupp.
 2. Kursgivaren förankrar därefter idén hos programansvarig för det program som kursen har som målgrupp.
 3. Kursgivaren förankrar idén hos studierektorn för den avdelning kursen ska tillhöra.
 4. Kursgivaren fyller i bakgrund (sida 1), bilaga 1 (sida 2-5) och kortbeskrivning (sida 6).
 5. Studierektorn kompletterar med kurskod, kursgivande enhet, ämnesgrupp, utbildningsområde, huvudområde och vid behov särskilda behörighetskrav. Blanketten skickas sedan till kursplansgranskningskommittén kursplaner@eecs.kth.se  senast 1 september.
 6. Granskningskommittén kontrollerar att kursen inte överlappar redan befintliga kurser vid skolan, granskar texterna, fyller i eventuella standardtexter som skolan vill ha med samt bollar texten med kursgivaren tills den är godkänd. 
 7. Utbildningskansliet gör slutlig granskning av kursen, skriver beslut om inrättande av kurs och förmedlar sedan beslutet och tillhörande bilagor till GA och skolchef.
 8. GA och skolchef signerar beslutet.
 9. Utbildningskansliet diarieför beslutet i W3D3.
 10. Utbildningskansliet skickar det skannade beslutsunderlaget till Ladokgruppen.  
 11. UF/AUA registrerar grunddata i Ladok och meddelar sedan skolan.
 12. Utbildningskansliet lägger in kursplanen och övrig kursinformation i Kopps och klarmarkerar kursplanen.
 13. Convertus i Kopps automatöversätter kursplanen till engelska (originalet måste vara på svenska).
 14. Skolans översättningsgranskare granskar och godkänner översättningen.
 15. Kursplanen publiceras i kurs- och programkatalogen på kth.se.