Till innehåll på sidan

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är en viktig resurs för KTH.

På skolan arbetar vi med frågor rörande jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) i EECS arbetsmiljögrupp . Till grund för arbetet ligger bland annat skolans arbetsmiljöplan, KTH:s handlingsplan mot diskriminering och KTH:s riktlinje om jämställdhet, mångfald och lika villkor

Läs mer på KTH:s centrala sidor om jämställdhet, mångfald och likabehandling .

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till din närmsta chef eller till EECS kontaktperson som du finner kontaktuppgifter till längst ner på denna sida.

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd, för att reda ut vad som hänt. Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du kan också vända dig till företagshälsovården , ditt fackförbund  eller till EECS skyddsombud  för stöd.

KTH:s riktlinje om rutiner vid anmälan, utredning och åtgärder vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Kontakt