Till innehåll på sidan

Industridoktorandrekrytering

På denna sida finns information om rekrytering av industridoktorand.

Tilltänkta huvudhandledare som planerar att rekrytera en industridoktorand behöver inte annonsera ut positionen. Fyll i och skicka in webbformuläret Doktorandrekrytering / Recruitment of doctoral students  (krävs KTH-login) och välj det tredje alternativet ”Motiveringsbrev (industridoktorand)” ur listan. Kontakta sedan EECS avtalshandläggare  för att ta fram ett industridoktorandavtal. Avtalet måste undertecknas av skolchefen och av doktorandens arbetsgivare innan det blir giltigt. När avtalet är signerat ska tilltänkt huvudhandledare påbörja til antagningsprocessen  från ”Steg 2: Antagning”, i kontakt med skolans Forskarutbildningsstöd .

Lokal rutin för industridoktorandprojekt vid EECS-KTH

Grundläggande riktlinjer för industridoktorander vid KTH finns beskrivna här Industridoktorander KTH Intranät

En industridoktorand ska uppfylla de krav på allmän och särskild behörighet som ställs i högskoleförordningen, av KTH, i det aktuella ämnet på forskarnivå, samt för det aktuella projektet.

Ett industridoktorandprojekt särskiljer sig från vanliga doktorander genom att urvalsprocessen baserad på utlysning av doktorandtjänst åsidosätts. För att motivera detta krävs att projektet ger ett mervärde ur KTH perspektiv (utöver själva studiefinansieringen) som inte kan uppnås i ett vanligt doktorandprojekt. Exempel på detta kan vara specialistkompetens och infrastruktur som KTH saknar men som företaget tillhandahåller. Det åligger avdelningen vid vilken den tilltänkte huvudhandledaren är anställd att till skolan skriftligen påvisa detta mervärde.

Doktorander anställda på doktorandtjänst har en stark ställning och EECS har som princip att industridoktorander ska åtnjuta en liknande ställning. Ansvarsfördelningen mellan KTH och företaget i fråga regleras i ett industridoktorandavtal, där också denna aspekt säkerställs. Om ett företag inte kan fullgöra sitt anställningsåtagande åligger det avdelningen vid vilken huvudhandledaren är anställd att erbjuda industridoktoranden en doktorandtjänst så att en studietid motsvarande tilltänkt examen (24 månader för licentiatexamen och 48 månader för doktorsexamen) uppnås, studietiden på företaget inräknad. Avdelningschef ska skriftligen bekräfta detta åtagande.

Huvudhandledaren är skyldig att uppge eventuella jävsförhållanden.

Avdelningen kan också avtala med företaget om en benchfee som är avsedd att täcka kostnader för t.ex. infrastruktur, laboratorieresurser, handledning och administration. KTHs riktlinjer nämner ett spann på 150.000 – 300.000kr/år. Benchfee regleras i industridoktorandavtalet.