Till innehåll på sidan

Att skriva på interna och externa sidor

Genom att publicera aktuell och relevant information på ett användarvänligt sätt ger vi god service till våra kollegor och besökare på skolans interna sidor och externwebb.

Roller och ansvar på skolans interna sidor

Avdelningschefer, centrumföreståndare, enhetschefer och prefekter

Enhetschefer inom verksamhetstödet, avdelningschefer, centrumföreståndare och institutioner ansvarar för att:

 • utse person(er) som ska arbeta med enhetens/avdelningens/centrats/institutionens webbsidor
 • relevant information är publicerad
 • anmäla aktuella eller nya redaktörer till kommunikationsenheten

Webbredaktörer

Utsedda webbredaktörer ansvarar för att:

 • ha en överblick över enhetens/avdelningens/centrats/institutionens alla sidor
 • uppdatera alla enhetens/avdelningens/centrats /institutionenssidor vid minst ett tillfälle varje år
 • informationen är tvåspråkig i så stor utsträckning som möjligt (gäller endast för interna sidor)
 • vid behov skicka text på språkgranskning eller översättning (kommmunikationsenheten förmedlar kontakter)

Kontakta webbredaktörerna

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för:

 • övergripande meny och struktur på de interna sidorna
 • att informera om eventuella förändringar eller direktiv från GVS
 • löpande uppdateringar av startsidan 
 • att skicka nya webbredaktörer på KTH:s kurs i Polopoly
 • stöd och hjälp vid behov för alla webbredaktörer

På kommunikationsenheten finns skolans webbmaster Maria Malmqvist  som är ansvarig för de externa webbplatserna och Moa Hörnquist  som är ansvarig för skolans interna sidor. 

Övergripande strategi för de interna sidorna

1. Fokus på besökarens behov. För interna sidor: Vad vill besökaren göra på just din sida? Vad är problemet som sidan ska lösa? Alla sidor ska ha ett tydligt syfte och målgruppstänk. För externa sidor: Skriv med besökaren i tanken - vilka är de och vilken information vill de hitta? Hur presenterar vi informationen på ett föreståeligt och intressant sätt som gör att besökaren vill fortsätta läsa? Alla sidor ska svara till ett behov hos målgruppen och väcka intresse till läsning.

2. Mobilanpassad kommunikation. Försök samla information på en och samma sida i stället för på många undersidor. 

3. Dubblera inte innehåll. Hänvisa till KTH centrala kanaler i första hand. Be GVS komplettera eller hör av dig till sidansvarig (står längst ner på sidan) om denna behöver förbättras eller uppdateras. Detta är extremt viktigt för att få ett funktionellt intranät och en externwebb som går lätt att hitta i via sökverktyget.  

4. Skriv på både engelska och svenska

5. Enkelt och begripligt innehåll. Texten ska vara enkel, tydlig och förklarande. Styckesindelningar och en genomtänkt rubriksättning hjälper läsaren att hitta i texten. Det är mycket viktigare än sidans layout.

6. Avpublicera och ta bort inaktuell information.

7. Webbplatsen är inget arkiv. På de interna sidorna ska det finns aktuell och korrekt informationen som är av relevans för målgruppen. Besökarna är inte intresserad av att läsa hur det fungerade för fem år sedan eller av att få en redogörelse för hur olika saker har utvecklats över tid. De besöker intranätet för att få information som är av nytta för dem i sitt arbete och innehållet ska styras därefter. 

Skriva på webben

Så här skriver vi rubriker

Rubriken ska tydligt beskriva innehållet på sidan. Den ska inte vara mer än en rad och ska enbart vid enstaka tillfällen innehålla förkortningar. Huvudrubrik på alla sidor är av högsta rubrikgraden (Rubrik 1). Efterföljande rubrik som är en underrubrik ska alltid vara av andra storleksgrad (Rubrik 2). Nästa rubrik är en avsnittsrubrik och ska vara av tredje storleksgrad (Rubrik 3). Börja inte en artikel med rubrikgrad 3 för att sedan använda rubrikgrad 2 senare i texten. Det skapar otydlighet för läsaren.  

Så här skriver vi en ingress

Ingressen är två till tre meningar lång och sammanfattar hela innehållet på sidan. Ingressen är viktig eftersom dess innehåll plockas upp av sökmotorer och lockar besökaren att läsa vidare. Läsaren ska se direkt i ingressen om den kommit till den sida där informationen som denne är ute efter kan hittas.

Ingressen ska innehålla vanlig text och inte några andra format. En ingress ska inte innehålla radbrytningar, listor eller andra typer av grafiska tilltag. 

Så här skriver vi en brödtext

Brödtexten består av text, andra och tredjerubriker, punktlistor och eventuella länkar. Brödtexten ska alltid vara vänsterjusterad (vilket är förinställt), dvs inte vara centrerad eller högerjusterad. 

Använd punktlistor

Uppräkning av flera saker i rad gör sig bäst i punktlistor. En punktlista gör det lättare för besökaren att läsa och ta till sig det som står. En överskådlig text underlättar för att ögat att hitta rätt och gör att texten ser lättillgänglig ut.

Länkar

Var sparsam med länkar på dina sidor och undvik alltid att lägga länkar i vänstermenyn som leder bort från kth.se. Sidan i sig ska svara mot ett problem och erbjuda en lösning som inte finns på annan plats. Om problemet redan är löst på någon annan sida kanske inte din sida behövs? Besök alltid KTH:s intranät och titta om informationen finns där innan du skapar ny text. Om informationen inte finns centralt är det bra att ställa sig frågan om den borde finnas där (och uppmärksamma UF om detta behov) eller om den endast gäller för skolan.

Vi använder oss av en typ länkutseenden, nämligen detta: så här ser våra länkar ut . Den används både i löpande text och för sig själv under ett stycke text:

Så här ser det ut när en länk står för sig själv

Använd inte knapputseendet  på länkar.

Undvik 

 • Utfällbara puffar och flikar eftersom söktermer då blir dolda i navigering inte fungerar i ”Sök"
 • Kolumndelare. Kolumndelare ställer krav på att innehållet i kolumnerna är konsekvent och fungerar i smal bredd, därför ser kolumndelar lätt oproportionerliga, sneda och för smala ut i mobilen

Att skapa bra webbinnehåll

Här finns en pedagogisk checklista samt information om:

 • hur du skriver för webben
 • Polopoly
 • digital tillgänglighet
 • sökordsoptimering
 • formulärhantering

Till information om webbpublicering på de KTH-gemensamma sidorna

Till information om struktur och principskisser