Skip to main content

Direktupphandling - översikt

Direktupphandling kan under vissa förutsättningar göras, om det man behöver inte redan finns på ramavtal. Informationen på denna sida är en översikt och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kontakta skolans inköpsansvarig för mer information.

Varor och tjänster får direktupphandlas förutsatt:

  • Att det du behöver inte finns på ramavtal. (Ramavtal ska alltid väljas, oavsett belopp.)
  • Att det du behöver kostar max 615 312 SEK exklusive moms.*
  • Att det du behöver är ett engångsköp alternativt köps sällan.

Vid direktupphandling ska du först alltid kontakta ”din” skolas inköpsansvarig / inköpsorganisation för att ta reda på vilka rutiner och regler som finns på skolan, övergripande på KTH och vad lagstiftningen säger samt hur du praktiskt kan gå tillväga. De kan också svara på frågor om ramavtal och var du kan hitta mer information om det. Lista
över inköpsansvariga och länkar till respektive skolas sidor om inköp och upphandling
finns på intra.kth.se/administration/upphandling/organisation_upphandling/inkop-ochupphandling-pa-kth-s-skolor-samt-universitetsforvaltningen-1.361538

Upprepade direktupphandlingar av samma vara eller tjänst inte är tillåtet. Det är inte heller
tillåtet att dela upp upphandlingen i flera mindre delar.

Om behov finns av upprepade direktupphandlingar skall detta anmälas till
upphandlingsgruppen på GVS. Dess uppgift är bland annat att upphandla ramavtal,
genomföra upphandlingar över direktupphandlingsgränsen* och samordna KTH:s
upphandlingar, vilket KTH som statlig myndighet är skyldiga att göra. Anmälan görs
årligen och information skickas ut via skolornas inköpsansvariga.

*Med direktupphandling avses köp av varor och tjänster som köps sällan och där
beställningsbeloppet understiger 28 % av det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena
bestäms på EU-nivå och justeras vartannat år.
För närvarande (från 1 jan 2020) är gränsen för direktupphandling 615 312 kr exklusive
moms. Det som "köps och säljs" internt inom KTH genom interndebitering/motsvarande
omfattas inte av upphandlingslagstiftningen.