Till innehåll på sidan

ERC-finansiering

På denna sida beskrivs ingående hur du går till väga för att söka olika anslag från ERC med länkar till mer information samt vilket stöd du kan få från KTH Research Support Office.

European Research Council, ERC,  finansierar banbrytande forskning inom EU-kommissionens ramprogram för finansiering av forskning och innovation, sedan det 7 ramprogrammets start (2007). Nuvarande ramprogram är Horisont Europa, 2021–2027.

Lista över KTH-forskare som fått ERC-anslag

Anslagsformer

ERC finansierar både yngre och mer etablerade forskare inom alla forskningsfält via olika former av anslag:

 • Starting Grants StG  (unga forskare, 2 till 7 år efter doktorsexamen)
 • Consolidator Grants CoG  (forskare, 7 till 12 år efter doktorsexamen)
 • Advanced Grants AdG  (etablerade/seniora forskare med påvisade betydande forskningsresultat under de senaste 10 åren)
 • Proof of Concept PoC  (ges endast som fortsättning på ovanstående för att utforska den kommersiella eller samhälleliga potentialen av projektets resultat)
 • Synergy Grants SyG  (samverkan mellan 2-4 forskargrupper för att lösa ambitiösa forskningsproblem)

Utlysningar och ansökningar

Aktuella ERC utlysningar publiceras på Europakommissionens portal Tenders and Funding opportunities .

Läs noggrant igenom ERC arbetsprogram och Guide för sökande för aktuell utlysning när du förbereder din ansökan. En ansökan består av ett antal obligatoriska delar (Del A, Del B samt kompletterande dokument) som skickas in via utlysningens webbsida. Granskningen sker vanligtvis i två steg och kan inkludera en intervju.

När du registrerar din ansökan online ska du ange KTH PIC nummer 999990946 som automatiskt hämtar KTH:s formella uppgifter.

Del A består av ett antal webbformulär:

 1. Allmän information om projektansökan.
 2. Kontaktuppgifter för KTH (värdorganisation) och projektledaren (Principal Investigator). I formuläret efterfrågas “Contact address of the Host Institution and contact person” - ange Jeanna Ayoubi (Forskningsrådgivare EU, KTH Research Support Office) som administrativ kontakt.
 3. Budget - beräknande kostnader för projektet samt beskrivning av de resurser som behövs för det föreslagna projektet. Budgeten ska tas fram med KTH:s budgetmall för EU-projekt. Kontakta skolans ekonom för stöd med budgetarbetet.
 4. Etik - ett antal frågor kopplade till projektet behöver besvaras. Det kan bli aktuellt med etisk självbedömning. Här, på EU:s sida om etik,  kan du läsa mer om hur du gör. Vid frågor och oklarheter kan du kontakta RSO:s etikhandläggare via e-post till researchethics@kth.se.
 5. Ett antal specifika frågor som rör den aktuella utlysningen, t ex om projektledarens legitimitet, akademiska utbildning och datahantering. Forskaren förväntas tillbringa minst 50% av sin arbetstid inom EU/Associerade länder under projektets gång samt tillägna minst 50%, 40% eller 30% av arbetstiden åt projektet beroende på typ av anslag.

Del B består av två word-mallar:

 1. En kort version av ansökan (“Extended Synopsis” max 5 sidor) som bedöms i Steg 1 ( men tas hänsyn till även i Steg 2).
 2. En utförlig projektbeskrivning (max 15 sidor) som endast bedöms i Steg 2 av evalueringsprocessen.

Läs mer om evalueringsprocessen i ERC arbetsprogrammet och guiden för sökande för respektive utlysning samt på hemsidan för respektive typ av anslag enligt ovan.

RSO:s ansökningsstöd

RSO bistår med följande ansökningsstöd:

 • Anordnar generella informationsmöten i samband med publicering av ERC:s årliga arbetsprogram.
 • Organiserar specifika workshops för sökande kopplat till varje enskild utlysning
 • KTH:s stödbrev, som skrivs under av RSO:s avdelningschef (se processbeskrivning nedan)
 • Informerar om regelverket och svarar på frågor.
 • Erbjuder rådgivning för att lyckas med en ansökan om ERC-finansiering
 • Har forskningsrådgivare som kan ge generell återkoppling på din ansökan (mest B1) dock inte om själva forskningsinnehållet. Kontakta oss i god tid för att få nytta av denna service.
 • För StG och CoG: om dessa blir godkända i Steg 1 erbjuder vi extra stöd före en eventuell intervju i Bryssel, t ex träning med en professionell coach i presentationsteknik och retorik. Dessutom kommer du att få möjlighet att delta vid intervjuträning som anordnas av Vetenskapsrådet (VR). Här är en guide med användbara tips och råd inför intervju i Bryssel baserad på erfarenheter från erfarna PI:s och utvärderare: ERC Interview Guide 170426 RO.pdf (pdf 62 kB)

KTH:s stödbrev

Till din ansökan behöver du bifoga ett stödbrev från KTH, Commitment of the Host Institution. Brevet produceras och signeras av RSO. Så här går processen till:

 1. Ta kontakt med RSO handläggare och informera om dina planer att söka ERC bidrag – ange ditt namn, skola och vilken utlysning du söker till. Gör detta så tidigt som möjligt för att säkra signeringen samt ta del av övrigt stöd som erbjuds av RSO i samband med förberedelse av ansökan.
 2. Ta kontakt med din lokala ekonom för att få hjälp med budgeten. KTH mall för EU-projekt ska användas.
 3. Informera institutionens prefekt och förankra projektets budget inklusive eventuellt behov för samfinansiering. Prefekten informerar Skolchefen och bekräftar sitt stöd.
 4. RSO handläggare tar kontakt med Skolchefen och begär ett officiellt godkännande från skolan. Av det ska framgå att skolana) stödjer din ansökan och redo att ha dig anställd under projektets gång, b) har tillräckliga resurser och bemanning samt egna medel för samfinansiering för att utföra och administrera projektet och c) kan uppfylla andra villkor som finansiären ställer avseende stöd för ansökan och / eller genomförande av projektet. Observera att ovanstående information måste vara RSO tillhanda minst en vecka före sista ansökningsdag för att kunna säkra en formell underskrift.
 5. En skannad kopia av undertecknat stödbrev kommer skickas till dig via mejl och du laddar upp det i ansökansystemet.