Till innehåll på sidan

Marie Sklodowska-Curie Actions

Programmet Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) har finansieringsanslag för såväl doktorander som mer erfarna forskare. Målet är att uppmuntra internationell, interdisciplinär och tvärsektoriell mobilitet och utbyte. MSCA gör det möjligt för universitet, forskningscentra och företag att ta emot utländska forskare och forma strategiska partnerskap med ledande institutioner över hela världen.

MSCA är öppet för allt från grundforskning till marknadsverifiering och andra innovationstjänster.

Forsknings – och innovationsområden väljs fritt av ansökande som kan vara både individer och organisationer. De olika finansieringsanslagen inom MSCA är doctoral networks, postdoctoral fellowship, staff exchanges, och COFUND.

Doctoral Networks (DN)

Doctoral Networks ger stöd till forskarskolor eller doktorandskolor genomförda av europeiska universitet i partnerskap med forskningsinstitut och icke-akademiska organisationer. De ska ge erfarenhet utanför akademin och utveckla färdigheter kring innovation vilket efterfrågas på arbetsmarknaden.

DNs omfattar industridoktorander, där icke-akademiska organisationer har en roll likställd med ett universitet avseende tid för forskning och handledning samt dubbla examina från flera universitet. Icke-europeiska organisationer kan dessutom delta som utökade partners inom DN, vilket gör det möjligt för doktorander att få erfarenheter utanför Europa under sin forskarutbildning.

Doctoral Networks på EU-kommissionens webbplats

Postdoctoral fellowships (PF)

Postdoctoral Fellowships ger stöd till erfarna forskare som vill arbeta i eller utanför Europa samt för rekrytering av de bästa utländska forskarna att verka inom EU. Vanligtvis täcker ett PF anslag två årslöner, kostnader för uppehälle på annan ort, forskningskostnader och andra omkostnader. Forskare som ansöker om ett PF gör detta tillsammans med sin tilltänkta värdorganisation.

Ansökningar bedöms utifrån forskningskvalitet, den enskilda forskarens framtida forskningspotential och det stöd som värdorganisationen kan tillhandahålla. Den som fått ett PF-anslag kan även tillbringa del av sin tid på annan plats i Europa om det stärker forskningens genomslag.

Postdoctoral Fellowships på EU-kommissionens webbplats

Staff Exchanges (SE)

Staff Exchanges ger stöd till kortare utbytesvistelser för forskare och anställda med innovationsfrämjande uppgifter samt administrativ och teknisk personal - under alla nivåer av karriären. Det är öppet för partnerskap av universitet, forskningsinstitutioner och icke-akademiska organisationer både inom och utanför Europa. Inom de globala partnerskapen är utbyten mellan akademiska organisationer tillåtna.

Staff exchanges på EU-kommissionens webbplats

COFUND

COFUND hanterar medfinansiering av regionala, nationella och internationella program som ger stöd för utbyten till eller från ett annat land.

MSCA ger ytterligare finansiering för regionala, nationella och internationella program för forskarutbildning och karriärutveckling. COFUND programmen uppmuntrar rörlighet över gränser och förser forskare med goda arbetsvillkor. De kan även ge stöd till doktorandstudier och “fellowships”.

COFUND på EU-kommissionens webbplats

MSCA & Citizens

Målet med MSCA och Citizens action är att föra forskning och forskare närmare allmänheten med särskilt fokus på elever, studenter och familjer. Det görs genom att anordna European Researchers' Night, ett forskningskommunikations- och marknadsföringsevenemang som äger rum den sista fredagen i September i alla EU: s medlemsstater. I Sverige kallas det för Forskarfredag och koordineras av Vetenskap & Allmänhet. Många olika aktiviteter erbjuds såsom science shows, prova-på-experiment, debatter och tävlingar.

Researcher's Night på EU-kommissionens webbplats

Webbplats för ForskarFredag i Sverige