Till innehåll på sidan

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen har sedan grundandet 1917 anslagit drygt 31 miljarder kronor, varav närmare 2 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent grundforskning och utbildning i Sverige.

Projektanslag 2022

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i vanliga fall vara av grundvetenskaplig karaktär, fokuserade på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas kompletterande kompetenser ger nya förutsättningar att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och urval av kandidater. En intern föransökan måste lämnas in till Research Support Office  senast den 10 september 2021.

​​​​​​​Instruktioner till föransökan (pdf 175 kB) ​​​​​​​

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor.

Ansökningsomgången öppnar den 7 januari 2022 och stänger den 1 februari 2022.

Länk till KAW projektanslag

Rekrytering av yngre seniora forskare av hög internationell klass i matematik

Målet är att stärka forskningen och forskningsmiljöerna i matematik vid svenska universitet genom att rekrytera internationellt framstående seniora forskare tidigt i karriären.

Universiteten inbjuds att nominera upp till tre kandidater varav minst en från det underrepresenterade könet.
Anslaget är ett femårigt, fritt disponibelt stöd om 12 miljoner kronor till individens forskningsverksamhet. Lärosätena delfinansierar satsningen genom att garantera medel för åtminstone en doktorand och en postdoktorand knutna till den rekryterade forskaren.

Universiteten kan söka rekryteringsstöd genom att nominera enskilda matematikforskare med mellan 5 och 12 års, eller i exceptionella fall, kortare erfarenhet efter disputation, som genom sin forskning och utvecklingspotential håller yppersta internationella klass samt förväntas bidra till att förstärka den befintliga forskningsmiljön vid sitt universitet.

Ansökningsomgången öppnar den 1 maj 2021 och stänger den 1 oktober 2021.

​​​​​​​OBS! Denna utlysning kräver ett stödbrev från rektor. Kontakta Research Support Office ​​​​​​​ senast den 13 september 2021 OBS!

Länk till Rekrytering av yngre seniora forskare av hög internationell klass i matematik ​​​​​​​

Matematikprogrammet 2022

Målet med matematikprogrammet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet samt rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademien som näringslivet. Stiftelsen kommer att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor. Programmet består av flera delprogram:

  • Program för utländska gästforskare (gästprofessor) (inget stödbrev behövs)
  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen (inget stödbrev behövs)
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
    ​​​​​​​OBS! Denna utlysning kräver ett stödbrev från rektor. Kontakta Research Support Office  senast den 13 september 2021 OBS!

Ansökningsomgången öppnar den 1 september 2021 och stänger den 5 oktober 2021.

Länk till KAW matematikprogrammet

Stipendieprogram 2022

The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute. Deadline är den 15 november 2021. Länk

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University. Deadline är den 15 november 2021.  Länk

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore. Deadline är den 15 november 2021. Länk  

Wallenberg Academy Fellows 2023

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2017 sker utlysning av Fellows vartannat år. KTH kommer att få nominera 12 Fellows enligt principen att en intern kandidat kan nomineras för varje internationell nominering.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och selektion av kandidaterna. En intern föransökan (pre-proposal) måste lämnas in till Research Support Office  senast den 2 oktober 2022.

Deadline för ansökan till Wallenberg Academy Fellows är den 15 februari 2023.

Pre-proposal instructions (docx 57 kB)

Time schedule (pdf 206 kB)

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor.

Länk till KAW Fellows

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2017 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2017 kan erhålla förlängning. För att bli nominerad behöver du en mall till stödbrev. Kontakta Research Support Office  senast den 26 mars 2021.

Deadline är den 26 april 2021. Länk

Nominering till Wallenberg Scholars 2023

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklings­potential håller yppersta internationell klass samt förväntas bidra till att för­stärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt uni­versi­tet. (Mer information om nomineringsprocessen på KTH kommer att läggas ut under 2022).

Deadline för nominering till Wallenberg Scholars är den 4 maj 2023.

Deadline för ansökan till Wallenberg Academy Fellows är den 2 oktober 2023.

Länk till KAW Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse