Till innehåll på sidan

Forskningsetik på KTH

KTH:s forskningsstöd kan ge hjälp kring forskningsetik. Du är välkommen att kontakta den forskningsetiska rådgivaren om exempelvis:

• Stöd kring etikprövning i samband med forskningsansökningar.
• Dialog kring forskningsetiska problem i planerad eller pågående forskning.
• Dialog kring etiska riktlinjer och god sed i forskning.

Forskningsetik är ett brett begrepp och kan exempelvis innefatta frågor kring försök på människor och andra djur, hantering av personuppgifter och annan forskningsdata, samt exportkontroll.

Juridiska aspekter, till exempel krav på vissa etiska tillstånd, har de senaste decennierna spelat en viktig roll för att skärpa tonen kring forskningsetiska krav. Lagstiftningen reglerar dock främst mot de allvarligaste forskningsetiska överträdelserna och fokuserar på en riskanalys som görs innan projektet.

Forskargemenskaper har därför fortsatt stort ansvar att fylla begreppet forskningsetik med innehåll på ett sätt där vetenskapliga och juridiska krav, samt etiska omdömen integreras till en och samma praktik.

Frågor kan ställas till researchethics@kth.se

För mer information kring forskningsetik: Codex webbplats innehållandes regler och riktlinjer kring forskning .

Datahanteringsplan
Exportkontroll
Forskningsetik på KTH
IPR - Immaterialrätt
Öppen vetenskap - Tillgängliga data