Till innehåll på sidan

Avhandling, disputation och examen

KTH har gemensamma regler för uppsatser, avhandlingar, licentiatseminarium, disputation och examen. Därtill kan det finnas ytterligare eller skärpta krav på skolorna, varför det är viktigt att även kontrollera dessa i mycket god tid, minst sex månader innan licentiatseminariet eller disputationen. Nedan finns hänvisning även till skolornas information.

Doktorsavhandling och licentiatuppsats

Licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar vid KTH ska tryckas i minst 30 exemplar, varav KTH Biblioteket ska ha ett ex.

Alla uppsatser och avhandlingar ska förses med ISBN-nummer som KTH Biblioteket tillhandahåller. Kontrollera även vilka ev. andra koder som är aktuella, såsom TRITA och ISSN. Mer information ges av KTH Biblioteket   och din skola.

Alla doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska ha enhetliga omslag. Omslag  Det finns också tips för inlaga. Inlaga

Övriga krav för avhandlingen/uppsatsen finns angivna i KTH:s
Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Publicera avhandling/uppsats genom spikning

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH ska hanteras enhetligt och tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor innan disputation eller licentiatseminarium. Ta del av KTH Bibliotekets rutiner nedan i god tid!

Spika doktorsavhandling eller licentiatuppsats

Disputation och licentiatseminarium

På KTH kan disputationer och licentiatseminarium ske under perioden 7 januari - 15 juni samt 15 augusti - 20 december. Doktoranden ska anmäla önskemål om disputation/licentiatseminarium till berörd skola senast fem veckor innan planerat datum. Skolorna kan dock kräva att anmälan ska göras tidigare. Anmälan görs på särskild blankett som återfinns i blankettarkivet .

KTH:s styrdokument om utbildning på forskarnivå

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Information från KTH:s skolor ang. förberedelser inför disputation och licentiatseminarium

De skolor som har egen information om avhandling och disputation listas nedan. Välj din skoltillhörighet!

Ansöka om examen

Blankett för ansökan om licentiatexamen och doktorsexamen finns i blankettarkivet

Doktorspromotion

KTH arrangerar årligen doktorspromotion och professorsinstallation i konserthuset, med efterföljande bankett i Stockholms Stadshus. Tillställningarna är ceremoniella och inte obligatoriska. Läs mer KTH:s akademiska högtider .

Innehållsansvarig:phd@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-10