Till innehåll på sidan

Avhandling, disputation och examen

KTH har gemensamma regler för uppsatser, avhandlingar, licentiatseminarium, disputation och examen. Därtill kan det finnas ytterligare eller skärpta krav på skolorna, varför det är viktigt att även kontrollera dessa i mycket god tid, minst sex månader innan licentiatseminariet eller disputationen. Nedan finns hänvisning även till skolornas information.

Information om disputation på distans med anledning av coronaviruset (covid-19)

Inget i KTH:s riktlinje för forskarutbildning hindrar att någon eller flera av deltagarna i en disputation är närvarande via distans.

Läget förändras snabbt och i praktiken förväntas ett flertal fall där någon eller några av huvuddeltagarna (respondent, opponent, betygsnämnd, reserver, handledare m fl) närvarar via distans.

  • Ordförande och handledare ska säkerställa att de har aktuella telefonnummer och mailadresser till huvuddeltagarna och varandra för att snabbt kunna avhjälpa eventuella teknikproblem under disputationen.
  • Betygsnämndens sammanträde görs via distansmöte och protokoll görs till en pdf som mailas till berörda betygsledamöter på distans. De skriver ut på papper, signerar protokollet och scannar in påskrivet protokoll. Påskrivet protokoll sänds åter via mail till avsändaren och originalet sänds åter via post, ange returadress.
  • Det är viktigt att disputationen är öppen/offentlig. Det är också viktigt att hålla antalet fysiskt deltagande personer på en rimlig nivå. Lösningen till detta är att boka en lämplig sal där utrustning för distansdeltagande finns eller enkelt kan installeras. Till denna sal bjuds endast de närmast berörda medan flertalet av åskådarna bjuds in att delta via strömning. I praktiken görs denna uppdelning enklast genom att endast ange länk (hypertext) till strömningen på KTH-kalendern och inte salen medan de närmsta berörda bjuds in personligen till salen. Ange även texten ”Du som saknar dator/datorvana kan kontakta nnn@kth.se för information”. Skolan anger e-postadress till kontaktperson. Sätt gärna upp en lapp på dörren till salen där länken till strömningen anges. Det är viktigt att åskådarna som deltar på distans får möjlighet att ställa frågor via exempelvis en chattfunktion. Kom ihåg att föranmäla till IT-support om hjälp behövs med utrustningen, i god tid. Vi har även kommit överens med skolcheferna att hjälpa varandra över skolgränserna med lämpliga salar. ITM-skolan har kommit långt i arbetet med att rigga upp salar.
  • Information om Zoom och Zoom webinar för disputationer Zoom webinar
  • Det är även möjligt att hålla hela disputationen på distans förutsatt att publik kan närvara (på distans) och kan ställa frågor. Även i detta fall måste det finnas en lokal tillgänglig för publik.

Att tänka på, för att undvika att disputationen måste ställas in p.g.a. t. ex. inställda flyg, tåg m.m. är att utse två reserver (istället för en) samt att försöka hitta betygsnämndsledamöter och opponent från lärosäten i vårt närområde.

Mycket viktigt: Betygsnämnden måste innehålla minst en ledamot som är extern i förhållande till KTH.

För licentiatseminarium gäller motsvarande rutiner som ovan och anpassat till proceduren för licentiatseminarium.

Teknikstöd:

KTH IT-Support: email it-support@kth.se ; telefon 087906600

Eftersom flera disputationer, licentiatseminarier och andra möten på KTH ofta pågår samtidigt kan man inte räkna med att IT-Support kan komma på kort varsel.

Doktorsavhandling och licentiatuppsats

Licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar vid KTH ska tryckas i minst 30 exemplar, varav KTH Biblioteket ska ha ett ex.

Alla uppsatser och avhandlingar ska förses med ISBN-nummer som KTH Biblioteket tillhandahåller. Kontrollera även vilka ev. andra koder som är aktuella, såsom TRITA och ISSN. Mer information ges av KTH Biblioteket   och din skola.

Alla doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska ha enhetliga omslag. Omslag  Det finns också tips för inlaga. Inlaga

Övriga krav för avhandlingen/uppsatsen finns angivna i KTH:s
Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Publicera avhandling/uppsats genom spikning

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på KTH ska hanteras enhetligt och tillgängliggöras (spikas) i både tryckt och elektronisk form senast tre veckor innan disputation eller licentiatseminarium. Ta del av KTH Bibliotekets rutiner nedan i god tid!

Spika doktorsavhandling eller licentiatuppsats

Disputation och licentiatseminarium

På KTH kan disputationer och licentiatseminarium ske under perioden 7 januari - 15 juni samt 15 augusti - 20 december. Doktoranden ska anmäla önskemål om disputation/licentiatseminarium till berörd skola senast fem veckor innan planerat datum. Skolorna kan dock kräva att anmälan ska göras tidigare. Anmälan görs på särskild blankett som återfinns i blankettarkivet .

KTH:s styrdokument om utbildning på forskarnivå

Riktlinje om utbildning på forskarnivå

Information från KTH:s skolor ang. förberedelser inför disputation och licentiatseminarium

De skolor som har egen information om avhandling och disputation listas nedan. Välj din skoltillhörighet!

Ansöka om examen

Blankett för ansökan om licentiatexamen och doktorsexamen finns i blankettarkivet

Doktorspromotion

KTH arrangerar årligen doktorspromotion och professorsinstallation i konserthuset, med efterföljande bankett i Stockholms Stadshus. Tillställningarna är ceremoniella och inte obligatoriska. Läs mer KTH:s akademiska högtider .

Innehållsansvarig:Margareta Karlsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-19