Digitaliseringssatsningen - Call B

Detta är den andra utlysningen för pilotprojekt för samverkan inom “Technologies for a digital transformation” eller Digitaliseringssatsningen. Andra aktiviteter som demo- sådd- och utbildningsprojekt är planerade att starta under hösten 2019. KTHs skolor och plattformar uppmuntras att ta aktiv del i utformningen av dessa projekt.

Bakgrund
KTH har fått i uppdrag av regeringen att etablera en strategisk forskningsmiljö för tvärvetenskaplig forskning om framtidens teknologier för digitalisering, utifrån forskningsproposition (2016) och budgetproposition (2017). Enligt dessa, ska ett initiativ för forskningsfinansiering, motsvarande 78 miljoner kr, delas ut från och med 2020 för att bilda ett forskningscentrum för framtidens teknologier för digitalisering. Som förberedelse startas forskningssamverkansprojekt i mindre skala under 2019 för att så småningom skala upp och öka insatser inom detta strategiska initiativ.

Call B

KTH har beslutat att avsätta interna medel för att finansiera ett antal pilotprojekt under 2019 som förberedelse för den förutsedda finansieringen fr o m 2020. Dessa forskningsprojekt ska ske i samverkan mellan olika forskningsgrupper som kompletterar varandra.

Call A (som stängdes 10 februari) utmynnade i fem samverkansprojekt under ett år, där varje projekt engagerade ca fem PI. I Call B kommer tre till sex projekt att väljas ut. Denna utlysning är öppen för både helt nya ansökningar samt uppgraderade förslag från Call A. Evaluation criteria for Call B (partly revised from Call A). (docx 39 kB)

Matrix Trust Cooperate Learn

Figur 1. Trust, Cooperate och Learn utgör tvärgående pelare för de tre samhällsutmaningarna Smart society, Digitized industry och Rich and healthy life.

Ansökningar ska rymmas inom forskningsmatrisen, se Figur 1, samt de områden som specificeras i bilagan One-pager describing each research theme can be downloaded here. (docx 387 kB)

I projektansökan ska den mest relevanta samhällsfrågan och den mest relevanta forskningssammanget beskrivas. På längre sikt ska forskningen omfatta hela den strategiska matrisen vilket gör att det kommer att tas hänsyn till i urvalsprocessen.

Föreslagna forskningsprojekt ska belysa en forskningsfråga på ett nydanande och tvärvetenskapligt sätt.  

Teamet bör bestå av PI:er med kompetenser som kompltterar varandra för att säkra ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Teamen måste bestå av deltagare från minst två skolor och team med deltagare från fler skolor uppmuntras. PI och co-PI kan bara delta med en projektansökan (inkl. de godkända projekten i Call A).

De ett-åriga pilotprojekten kommer att få viss finansiering, se detaljerad information i bilagan funding budget template (xlsx 13 kB)  (delvis uppdaterad från Call A). Efter utvärdering av pilotfasen och bekräftelse på statlig finansiering från 2020 kommer ett antal projekt att få fortsatt årligt stöd under en fyra-års period.

Call B: Stänger 15 augusti, 2019 vid midnatt

Beslut kommer att tas i slutet av september med en planerad start av projekten strax därefter. Skicka in ansökan enligt mallen project description template (docx 18 kB)  till digitalisering@kth.se . Frågor kring utlysningen skickas till samma e-post.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:mariloor@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-24