Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen har sedan grundandet 1917 anslagit drygt 27 miljarder kronor, varav närmare 2 miljarder kronor årligen de senaste åren, till excellent grundforskning och utbildning i Sverige.

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i vanliga fall vara av grundvetenskaplig karaktär, fokuserade på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas kompletterande kompetenser ger nya förutsättningar att angripa den utvalda forskningsfrågan. Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 50 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Projektanslag 2020

Nytt för i år är att Stiftelsen vill se en ökad jämställdhet för projektanslagen. Det ska vara en rimlig proportion mellan män och kvinnor som huvudsökande. Ett kriterium införs därför för att säkerställa att minst 30 % av projekten leds av kvinnor. Stiftelsen räknar med att finansiera 20 projekt och av dessa ska minst 6 projekt ledas av kvinnor. Stiftelsen förlitar sig på att universiteten nominerar fler starka forskargrupperingar där den huvudsökande är en kvinna. Om den internationella utvärderingen inte får fram tillräckligt många bra projekt där kvinnor är huvudsökande kommer färre projekt att finansieras.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och urval av kandidater. En intern föransökan (pre-proposal) måste lämnas in till Research Support Office  senast den 17 september 2019.

Deadline för KAW projektanslag är den 1 februari 2020.

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor.

Time schedule KAW projects 2020 (pdf 150 kB)

Pre-proposal KAW projects 2020 (pdf 146 kB)

Länk till KAW projektanslag

Matematikprogrammet 2020

Målet med matematikprogrammet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet samt rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademien som näringslivet. Programmet består av flera delprogram:

  • Program för utländska gästforskare
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Kontakta Research Support Office  om du planerar att lämna in en ansökan senast den 17 september 2019.

Deadline för ansökan till matematikprogrammet är den 5 oktober 2019.

Process matematikprogrammet 2020 (pdf 137 kB)

Länk till KAW matematikprogrammet

Stipendieprogram 2020/2021

The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute. Deadline är den 15 november 2019. Länk

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University. Deadline är den 15 november 2019. Länk

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore. Deadline är den 1 mars 2020. Länk  

Wallenberg Academy Fellows 2021

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2017 sker utlysning av Fellows vartannat år. KTH kommer att få nominera 12 Fellows enligt principen att en intern kandidat kan nomineras för varje internationell nominering.

I enlighet med KAW:s riktlinjer kommer KTH göra en egen prioritering och selektion av kandidaterna. En intern föransökan (pre-proposal) måste lämnas in till Research Support Office  senast den 28 september 2020.

Deadline för ansökan till Wallenberg Academy Fellows är den 15 februari 2021.

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor.

Länk till KAW Fellows

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2015 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2015 kan erhålla förlängning. Deadline 5 april 2020. Länk

Nominering till Wallenberg Scholars 2023

Stiftelsen har beslutat att utlysa programmet Wallenberg Scholars under 2018. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklings­potential håller yppersta internationell klass samt förväntas bidra till att för­stärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt uni­versi­tet.

Deadline för nominering till Wallenberg Scholars är den 4 maj 2023.
(Mer information om nomineringsprocessen på KTH kommer att läggas ut under 2022)

Länk till KAW Scholars

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:halltell@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-25