Impact på KTH

KTH:s Impact-arbete skapar riktlinjer, identifierar och utvecklar verktyg för att kunna stärka, beskriva och kommunicera den påverkan som KTH har på det omgivande samhället genom vår forskning, utbildning och samverkan.

Vad är impact?

Impact kan definieras som påverkan på, förändring av och nytta för något utanför akademi. Det kan röra samhället inom områden som ekonomi, kultur, tjänster, hälsa, livskvalitet och miljö eller på människors beteende, attityder, policyer och processer.

Syftet med arbetet är bidra till inspiration, systematik och konkretion för att stärka, beskriva och visa den impact KTH har på det omgivande samhället.

Det finns flera omvärldsfaktorer som har gör att impact kommer allt högre på agendan, bland annat:

  • nya krav på att beskriva påverkan i ansökningar från forskningsfinansiärer
  • kommande krav på att synliggöra sin påverkan vid anställningar inom forskning
  • högre internationella krav på att kunna visa upp påverkan och nytta av forskning och utbildning
  • den svenska nationella politiken vill se att skattefinansierade medel kommer till nytta

För KTH finns många fördelar med att arbeta med impact, bland annat för att:

  • uppfattas som nationellt ledande och drivande inom Impact
  • vara konkurrenskraftiga i ansökningar för forskningsanslag och externa medel
  • öka engagemang och kännedom om våra utbildningar och kurser hos privat och offentlig sektor
  • öka möjligheterna och uppmuntra till samverkan internt mellan forskning och utbildning samt med externa parter
  • öka attraktion för anställda och studenter

Bakgrund till arbetet

KTH har arbetat med impact sedan 2012. Samma år genomfördes forskningsutvärderingen RAE2012 där impact and engagement finns med som en av parametrarna.

Sedan 2013 har flera utvecklingsprojekt genomförts med syfte att öka kunskaper och bidra till ökad systematik för att stärka och tydliggöra KTH:s påverkan på samhället. Sedan 2015 finns rollen Impact-ansvariga på KTH:s skolor för att koordinera arbetet vid respektive skola.

KTH:s Impact-arbete hade stöd av Vinnova under perioden 2013-2017. Från och med 2018 sker finansiering av arbetet via KTH:s egna medel efter beslut av KTH:s ledning.

Så arbetar KTH med impact

KTH:s Impact-arbete vid samordnas av Johan Blaus , vid KTH Näringslivssamverkan.

Övergripande ansvar för KTH:s Impact-arbete har projektet styrgrupp. Den består av: 

Arbete på skolorna

Varje skola har en eller flera impact-ansvariga. Impact-ansvarig har ansvar för det strategiska arbetet på skolan. Flera skolor har även en eller två kommunikatörer tillägnade arbetet.

Impactansvariga

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-07