Till innehåll på sidan

Impact på KTH

KTH arbetar med att beskriva och kommunicera den påverkan som KTH har på det omgivande samhället genom forskning, utbildning och samverkan.

Vad betyder impact?

Impact, kallat samhällsgenomslag på svenska, är forskning, utbildning och samverkan påverkar, förändrar och är av nytta för något utanför akademin. Det kan exempelvis vara positiv påverkan på samhällsområden som ekonomi, kultur, tjänster, hälsa, livskvalitet och miljö, eller på människors beteende, attityder, policyer och processer.

KTH:s arbete med impact ska bidra med inspiration, systematik och konkretion för att visa den påverkan som lärosätet har på det omgivande samhället. Det finns flera omvärldsfaktorer som gjort att samhällsgenomslag/impact står högt upp på agendan idag, bland annat:

  • Krav från forskningsfinansiärer på att beskriva sin påverkan i ansökningar. 
  • Kommande krav på att synliggöra sin påverkan vid anställningar inom forskning.
  • Högre internationella krav på att kunna visa upp påverkan och nytta av forskning och utbildning.
  • Politiker i Sverige vill se att skattefinansierade medel kommer till nytta.

För KTH och dess forskare finns många fördelar med att arbeta med att konkretisera och beskriva sitt samhällsgenomslag, bland annat för att:

  • uppfattas som nationellt ledande och drivande.
  • vara konkurrenskraftiga i ansökningar för forskningsanslag och externa medel.
  • öka engagemang och kännedom om KTH:s utbildningar och kurser hos privat och offentlig sektor.
  • öka möjligheterna och uppmuntra till samverkan internt mellan forskning och utbildning samt med externa parter.
  • stärka varumärket och öka attraktion för anställda och studenter.

Bakgrund

KTH har arbetat med samhällsgenomslag/impact sedan 2012. Samma år genomfördes forskningsutvärderingen RAE2012 där ”impact and engagement” finns med som en av parametrarna. Nyligen genomföredee KTH en ny RAE (RAE2021) där impact hade en tydlig och utpräglad del. 

Sedan 2013 har flera projekt genomförts för att öka kunskaperna och systematiskt stärka och tydliggöra KTH:s påverkan på samhället. År 2015 inrättades rollen impactansvariga på KTH:s skolor. Dessa koordinerar arbetet vid respektive skola.

Under åren 2013 till 2017 genomfördes KTH:s impact-projekt med hjälp av finansiering från Vinnova. Sedan 2018 finansierar KTH arbetet med egna medel.

Organisation

KTH:s arbete med samhällsgenomslag samordnas av Johan Blaus , medan det övergripande ansvaret ligger hos projektets styrgrupp. Den består av: 

Var och en av KTH:s fem skolor har en eller flera impactansvariga som arbetar med det strategiska arbetet på lokal nivå. Flera skolor har även en eller två kommunikatörer tillägnade projektet.

Lista över Impactansvariga

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-18